Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Nykyteknologia apuna tiepäällysteiden korjauksissa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on mukana edistämässä tiepäällysteen korjauksen mallipohjaista suunnittelua ja toteutusta. Syksyllä 2013 valmistuneen vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan (väli Mustola - Metsäkansola, Lappeenranta) rakentamisen yhteydessä toteutettiin Liikenneviraston rahoittama InfraFINBIM-pilottihanke, jossa hankeosuuden päällysteen korjaus tehtiin nykyteknologian mahdollistaman mallipohjaisen suunnittelun ja toteutuksen avulla.


Syksyllä 2013 valmistunutta Vt 13 rekkakaistaa Metsäkansolan kohdalla.
 

Pilotin tavoitteena oli tuottaa tietoa tien mallipohjaisen korjausrakentamisen hankintamenettelyjen kehittämiseksi sekä kehittää itse päällysteen korjausprosessia. Rakentamiskohteessa lähdettiin hakemaan toimivampia mittausmenetelmiä, parempaa lopputuotteen laatua ja päällystyskerrosten massasäästöjä. Liikenneviraston ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lisäksi pilotin toteutukseen osallistuivat Destia Oy, Terrasolid Oy, Geotrim Oy ja Lemminkäinen Oy.

Kartoitustiedon perusteella muodostettiin lähtötietomalli, joka sisälsi vanhan päällysteen pintamallin, keskiviivan, päällysteen reunat ja ajoratamaalausviivat.  Tätä aineistoa hyödyntäen suunniteltiin uusi tiegeometria koko tieosuudelle. Vanhan tien tasauksen suunnittelun lähtökohtina olivat riittävä kantavuuden säilyttäminen, pintakuivatuksen toimivuus ja toimivan ajodynamiikan toteutus samalla optimoiden jyrsintä- ja leikkausmassoja. Varsinainen korjaustyön toteutusmalli sisälsi uuden tien mittalinjan, levityskaistan kantavan kerroksen, vanhan päällysteen jyrsinnän sekä uusien päällysteiden tekoon tarvittavat koneohjausmallit.

Kokonaisuutena Vt 13 rakennushankkeen päällysteen korjauksen mallipohjainen suunnittelu ja toteutus onnistui erinomaisesti.  Mallipohjainen toimintatapa näkyi myös suorana rakennuskustannussäästönä täyttömassojen pienentyessä.

Merkittävimmäksi kehittämistarpeeksi havaittiin ohjeiden ja raja-arvojen tarkentaminen päällysteen geometrian korjaussuunnittelun osalta. Myös suunnitelmaohjelmistojen ominaisuuksia pitää  kehittää vastaamaan paremmin tarkan lähtötietomallin avaamia mahdollisuuksia

Pilotin tulosten perusteella mallipohjainen menetelmä sopii hyvin valtatietasoisten tiekohteiden korjaamiseen, joissa vanhan päällysteen paksuus on riittävä mahdollistaen jyrsinnän  hyödyntämisen tien poikkeamien korjaamiseen.

Pilotista saatuja kokemuksia hyödynnetään välittömästi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen  alueella seuraavaksi Saimaan kanavan huoltotieyhteyden kunnostussuunnittelussa loppuvuoden aikana. 

Yksityiskohtainen pilottiraportti löytyy jatkossa Liikenneviraston sivustolta www.liikennevirasto.fi

Lisätietoja pilotista:
- Kaakkois-Suomen ELY-keskus; projektipäällikkö Seppo Mielonen, puhelin 0295 029 190
- Liikennevirasto; kehittämispäällikkö Tiina Perttula, puhelin 029 534 3583,    
- Destia Oy;  kehittämispäällikkö Mika Jaakkola, puhelin 020 44411


Alueellista tietoa