Navigointivalikko

Turvetuotantokoneiden romutustuki  

Hakemusten tilanne ja määrärahat

Turvetuotantokoneiden romutustuen haku on päättynyt. Tukea on voinut hakea 8.2.2022–22.3.2022. Romutustukihakemuksia saapui käsittelyyn yhteensä 390 kpl.

Turvetuotantokoneiden romutustukea varten oli varattu valtion talousarvioihin yhteensä 29 110 000 euron suuruinen siirtomääräraha. Tukeen varattu määräraha on nyt kulutettu kokonaisuudessaan loppuun.

Ennen haun sulkeutumista lähetetyt hakemukset otetaan käsittelyyn normaalisti. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, edellyttäen että mukaan on liitetty tuen myöntämisen ehtona oleva romutustodistus sekä mahdolliset koneiden hankinta-ajankohdan osoittavat dokumentit.

Valtioneuvoston asetus turvetuotantokoneiden romutustuesta vuosina 2022–2024 on hyväksytty valtioneuvoston käsittelyssä 27.1.2022. Hakemusten käsittelystä vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Valtioneuvoston asetus turvetuotantokoneiden romutustuesta vuosina 2022–2024 (finlex.fi) 

Neuvontaa ja apua asiantuntijalta 31.1.2022 alkaen

 • Hakemiseen ja tukien sisältöön liittyvä neuvonta: 
  Pk-yritysten rahoitus arkisin klo 9–15, puh. 0295 024 800. 
 • Aluehallinnon asiointipalvelun käyttöön liittyvä neuvonta: 
  Yritys-Suomen puhelinpalvelu arkisin kello 9–16.15, puh. 0295 020 500. 

Turvetuotantokoneiden romutustuki: usein kysytyt kysymykset (pdf)

 

Tuki on tarkoitettu 

 

Toimintakuntoisten turvetuotantokoneiden romuttamiseen. 

Millainen yritys voi saada tukea? 

Tukea voivat hakea kaikki Y-tunnukselliset yritykset ja yhteisöt, jotka omistavat asetuksessa mainittuja turvetuotantokoneita.  

Maataloustuotteiden alkutuotannon, -jalostuksen tai kaupan pitämisen tai kalastus- ja vesiviljelyn alalla toimiville yrityksille asetetaan seuraava erityisehto:  
 
Maataloustuotteiden alkutuotannon, -jalostuksen tai kaupan pitämisen tai kalastus- ja vesiviljelyn alalla toimivan tuensaajan on eriytettävä turvetuotantoon liittyvä avustus maataloustuotteiden alkutuotannon, -jalostuksen tai kaupan pitämisen tai kalastus- ja vesiviljelyn alalta joko kirjanpitomerkinnöillä tai muistiinpanomerkintöjen mukaisesti (verohallinnon päätös muistiinpanovelvollisuudesta 563/2017). Muistiinpanojen on perustuttava tukeen liittyviin tositteisiin, jotka on numeroitava muistiinpanomerkintöjen mukaisesti. Muistiinpanot, kirjanpito ja tositteet on säilytettävä kymmenen vuotta tuen maksamisesta. 

Minkälaisille turvetuotantokoneille tukea voi saada? 

Tukea voidaan myöntää romutetuille mekaanisille keruuvanuille, imuvaunuille, jyrsimille, kääntäjille, karheajajille, hihnakuormaimille, ojajyrsimille, tasausruuveille, kunnostusjyrsimille, suontasauslanoille, palaturpeen nostokoneille, turpeen kuljetusvaunuille, palokärryille ja turvesoilla käytettäville pumppaamoille. 

Paljonko romutustukea voi saada? 

Tuki myönnetään asetuksen liitteessä luetelluille turvetuotantokoneille niiden hankinta-ajankohdan perusteella määritellyn tukitason mukaisesti. Jos koneen hankinta-ajankohtaa ei voida osoittaa, tuki myönnetään liitteessä mainitun tukitason 4 mukaisesti. Tuki itse valmistetuille koneille määräytyy liitteessä mainitun tukitason 4 mukaisesti. 
 
Täsmälliset hinnat on listattu valtioneuvoston asetuksessa. Tuen kokonaismäärää kuitenkin rajoittaa ns. de minimis -tukimallin eli EU:n vähämerkityksellisen tuen soveltaminen, mikä asettaa tuen maksimimääräksi 200 000 euroa muut de minimis -tuet huomioiden kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. De minimis-asetuksen mukaan 200 000 euron yrityskohtaista enimmäisrajaa valvotaan niin sanotun yhden yrityksen tasolla. Samaan konserniin tai määräysvaltaan kuuluville suomalaisille yrityksille myönnetyt tuet lasketaan yhteen.

Käytännössä tuen hakijalle voidaan myöntää tukea enintään 200 000 euroa, vaikka tukikelpoisia turvekoneita ja -laitteita olisi romutettu enemmänkin ja tuki ilman mainittua rajoitusta olisi laskennallisesti enemmän. Tukimäärä voi olla myös pienempi kuin 200 000 riippuen yrityksen jäljellä olevasta de minimis -kiintiöstä, johon vaikuttavat suoraan aiemmin saadut de minimis -tuet.

Lisätietoa de minimis -tuista (tem.fi, pdf) 

Kaikki kansalliseen tukimalliin kuuluvat tukimuodot sisältävät de minimis -tukea. Jos de minimis -kiintiö täyttyy jonkun tukimuodon myötä, tehdään tukien osalta yhteensovitus, jotta enimmäismäärä ei ylity.
 
Jos kone on hankittu käytettynä, määritellään tukitaso koneen tosiasiallisen iän perusteella. Esimerkiksi vuonna 2018 käytettynä hankitun 5 vuotta vanhan koneen todellinen ikä on 9 vuotta, mikäli tukea haetaan vuonna 2022. Mikäli koneen todellista ikää ei voida osoittaa, tuki määräytyy tukitason 4 mukaisesti. Itse valmistettujen koneiden tuki määräytyy tukitason 4 mukaisesti.
 
Romutettavat koneet täytyy olla hankittu/valmistettu hakijan omistukseen viimeistään 31.12.2019 ja niiden on oltava romutushetkellä toimintakuntoisia.

Erittely konekohtaisista tukitasoista (pdf) 

Millainen yritys voi romuttaa turvetuotantokoneet? 

Asetuksen 7§:n mukaisen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vahvistaman romutustodistuksen voi antaa asianmukaisen ympäristöluvan omaava romutusalan yritys. Romutustodistus voidaan antaa vain romutuksen yhteydessä.

Turvetuotantokoneiden romutustodistus (suomi.fi) 

Tuen myöntämisen edellytykset 

 • Tuki myönnetään yritykselle, joka on ollut merkittynä yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettuun yritys- ja yhteisötietojärjestelmään ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja on tukea myönnettäessä edelleen merkittynä mainittuun rekisteriin. 
 • Romutettu turvetuotantokone on hankittu viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2019 ja se on romutushetkellä ollut edelleen toimintakunnossa 
 • Tuen hakija esittää asetuksen 7§:n mukaisen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vahvistaman romutustodistuksen
 • Valtion talousarviossa tuen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä. 
 • Tuki myönnetään samasta romutetusta koneesta ainoastaan kerran. 

Hakemusprosessi

Romutustuen haku on päättynyt. Tukea on voinut hakea 8.2.2022–22.3.2022. Seuraavat kappaleet koskevat yrityksiä, jotka ovat hakeneet tukea haun ollessa auki.

Hakemuksen täyttämistä varten yrityksen on tullut antaa seuraavat tiedot: 

 • yrityksen perustiedot: nimi, yhteystiedot, kotipaikka, yrityksen toimiala sekä yritys- ja yhteisötunnus  
 • romutetun koneen tyyppi ja muut tarpeelliset yksilöintitiedot 
 • selvitys koneen hankintavuodesta (ostokuitti, kauppakirja tai kirjanpidon tasemerkintä)
 • selvitys laitteiden omistuksesta ja toimintakunnosta
 • selvitys muista hakijalle myönnetyistä vähämerkityksellisistä tuista (de minimis) kuluvalta ja kahdelta edeltävältä verovuodelta konsernin tai saman määräysvallan alaisten yritysten osalta
 • selvitys muista hakijalle myönnetyistä vähämerkityksellisistä tuista kuluvalta ja kahdelta edeltävältä verovuodelta 

Hakemus tulee täyttää huolellisesti ja mukaan liittää ELY-keskuksen vahvistama romutustodistus sekä hankinta-ajankohdan todentamiseksi ostokuitti tai kauppakirja. Hankinta-ajankohdan voi osoittaa myös kirjanpidollisten tasemerkintöjen avulla. Huolellisesti täytetty hakemus tarvittavine liitteineen nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.  
 
Hakemus voidaan käsitellä vasta, kun ELY-keskuksen käytettävissä on kaikki tarpeellinen tieto. Mikäli hakemuksesta puuttuu tietoja, tehdään asiasta täydennyspyyntö. Täydennyspyynnöt ovat luettavissa aluehallinnon asiointipalvelussa ja niistä lähtee ilmoitus hakijan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli hakija haluaa itse täydentää hakemustaan, voi hän ottaa yhteyttä hakemuksen käsittelijään ja pyytää palauttamaan hakemus täydennettäväksi.
 
Kun hakemus on tullut vireille, lähettää järjestelmä asiasta tiedon hakijan sähköpostiin. ELY-keskus käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä. Kun hakemus on käsitelty, löytyy tukipäätös aluehallinnon asiointipalvelusta. Päätökseen ja sen liitteisiin tulee tutustua huolellisesti.

Milloin tuki maksetaan? 

Avustus maksetaan myöntöpäätöksen jälkeen muutaman päivän kuluttua – maksua ei tarvitse erikseen hakea. 

Tiedot tukea saaneista yrityksistä ja myönnetyistä tuen määristä ovat julkisia.


Alueellista tietoa