Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Ravitsemisyritysten hyvitysten ja tukien hakemuskäsittely hyvässä vauhdissa – vielä ehtii hakea

Ravitsemisyritysten liiketoiminnan rajoittamisen hyvittämiseen on saapunut 10.8. mennessä 1 237 hakemusta, joista tukea on myönnetty 141 yritykselle yhteensä 2,91 miljoonaa euroa. Uudelleentyöllistämisen tukeen on saapunut 10.8. mennessä 1 907 hakemusta, joista tukea on myönnetty 396 yritykselle yhteensä 3,91 miljoonaa euroa. Toiminnan rajoittamisen hyvitystä voi hakea ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta (KEHA-keskus) 31.8.2020 asti ja uudelleentyöllistämisen tukea 31.10.2020 asti.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Parhaillaan toiminnan rajoittamisen hyvitysten kohdalla käsitellään 10.6. saapuneita hakemuksia ja uudelleentyöllistämisen tuessa 9.6. saapuneita hakemuksia. Ensimmäisinä päivinä haun avautumisen jälkeen hakemuksia tuli paljon, joten käsittelyssä on ollut ruuhkaa, mutta tilanne on helpottumassa lähipäivinä ja käsittelyajat tiivistyvät päivittäisten hakemusmäärien pienentyessä. KEHA-keskus myös lisää käsittelijöitä hakemuskäsittelyn vauhdittamiseksi.

Ravitsemisyritysten toiminnan rajoittamisen hyvittämistä koskevien hakemusten joukossa ei toistaiseksi ole ollut yhtään hylättyä hakemusta. Uudelleentyöllistämisen tuessa hylättyjä hakemuksia on ollut 57 kappaletta. Hylkäämisen taustalla olevia yleisimpiä syitä ovat olleet helmikuun 2020 palkkasumman puuttuminen tai vähäisyys, tai yritys on kuulunut konserniin, jolloin tytäryrityksen hakemus on hylätty ja emoyrityksen hakemusta täydennetty vastaavasti, ellei tytäryritys ole peruuttanut hakemustaan. Myös vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmän täyttävä yritys on saanut kielteisen päätöksen.

Yrityksille lähetetään aina kirjallinen päätös oikaisuvaatimusohjeineen. Oikaisuvaatimus on toimitettava KEHA-keskukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Ravitsemisyritysten toiminnan rajoittamisen hyvittäminen joukkomaksatuksena

Ravitsemistoiminnan rajoittamisen hyvittäminen toteutettiin kesäkuussa automaattisesti maksettavana joukkomaksatuksena päätoimisille ravitsemisyrityksille, joiden huhtikuun alv-tiedot KEHA-keskus sai Verohallinnolta. Joukkomaksatuksena suoritettu ennakkoerä perustui laskennalliseen arvioon rajoittamisen aiheuttamasta myynnin alenemasta ja loppuerä verottajalta saatuihin todellisiin myyntitietoihin. KEHA-keskus on maksanut joukkomaksatuksena 7 016 yritykselle yhteensä 74,49 miljoonaa euroa. Edellä mainitusta summasta takaisin peritään noin tuhannelta yritykseltä 2,95 miljoonaa euroa, josta on saatu palautuksina jo 341 yritykseltä 1,1 miljoonaa euroa.

Käsittelyssä on vielä joitakin yrityksiä, jotka eivät olleet toimittaneet joukkomaksatuksen loppuerän suorittamiseen tarvittavaa huhtikuun alv-ilmoitusta määräaikaan 12.6. mennessä, sekä yrityksiä, jotka olivat joukkomaksatuksen piirissä, mutta Verohallinnon listauksen mukaan maksettavaa ei olisi muusta syystä. Näiden yritysten osalta KEHA-keskus pyytää Verohallinnolta uuden listauksen 17.8.2020 ja – mikäli alv-ilmoitus on kunnossa ja myynnin alenema osoitettavissa – lopullinen tuki maksetaan yritykselle elokuun aikana.

Joukkomaksatusta saaneet yritykset ovat saaneet päätöksen hyvityksestä postitse alv-ilmoituspuutteellisia yrityksiä lukuun ottamatta. Päätöksen mukana on ohje oikaisuvaatimuksen jättämiseen päätökseen tyytymättömälle.

Joukkomaksatuksessa oli useita satoja yrityksiä, joilla ennakkona maksettu erä vastasi koko tuen määrää. Näiden yritysten, kuten myös palautuspyyntöpäätöksen saaneiden yritysten, mahdolliset oikaisuvaatimukset käsitellään Verohallinnolta 17.8. saatavan uuden listauksen jälkeen. Mikäli Verohallinnon tiedot olisivat päivittyneet alv-tietojen osalta ja KEHA-keskuksen jo tekemän päätöksen ylittävää maksettavaa olisi tai takaisinperittävä määrä pienenisi, tekee KEHA-keskus viran puolesta asiakkaalle uuden päätöksen ja maksusuorituksen tai peruuttaa palautuspyynnön ilman asiakkaan eri toimia. KEHA-keskuksen arvion mukaan tämä koskee vain mahdollisia yksittäistapauksia. Oikaisuvaatimuksiin tehdään kuitenkin aina kirjallinen päätös, josta voi edelleen valittaa.

Ravitsemisliiketoiminnan hyvitysten kohdentuminen

Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin lainsäädännöllä voimakkaasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 4.4.–31.5.2020 väliseksi ajaksi. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään vaikutuksia.

Ravitsemisliiketoiminnan hyvittäminen kohdistuu vain yrityksiin, joiden toimintaa rajoitettiin väliaikaisesti majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 3 a §:n 1 momentin nojalla. Alan yrityksissä ja edunvalvonnassa on herännyt kysymyksiä siitä, minkälaista toimintaa lain nojalla voidaan hyvittää. KEHA-keskus on tulkinnut ravitsemisliiketoiminnan rajoittamista säädöksen 403/2020 nojalla niin, että ravitsemistoiminta tarkoittaa säädöksen 308/2006 1 § mukaisesti ammattimaisesti tapahtuvaa ruoan tai juoman tarjoamista yleisölle elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa nautittavaksi. Tähän myös rajoitustoimenpide kohdistui ajalla 4.4.-31.5.2020. Pääsääntöisesti edellä mainitun toiminnan alv-kannat ovat 14 % ja 24 %, mitkä sisältävät ruoan ja juoman sekä niihin liittyvän tuotannollisen työn tekemisen tai teettämisen.

Hakemuskäsittelyssä on kuitenkin tullut eteen tilanteita, joissa myös muun alv-kannan myynnin aleneman hyvittäminen on tullut kyseeseen. Esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan konsepti on perustunut kokonaan pääsylippujen myyntiin, jossa teatteriesitys ja ravintolapalvelut ovat erottamaton osa toisiaan. Päätökset tehdään aina yrityksiltä ja verottajalta saatuihin tietoihin pohjautuen. Mikäli yritys päätöksen saatuaan havaitsee päätöksen perustuvan puutteellisiin tietoihin tai yrityksen mielestä päätöksessä on tulkittu niitä virheellisesti, voi yritys hakea oikaisua päätöksen mukana tulleen oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti. Koska ravitsemisalan hyvitys kohdentuu vain yhteen toimialaan ja siinäkin varsin rajattuun toimintaan, kannattaa yrityksen selvittää myös muita tukivaihtoehtoja, esimerkiksi Valtiokonttorista haettavaa yleistä kustannustukea tai eri kehittämisinstrumentteja alueellisista ELY-keskuksista.

Lisätietoja

  • Neuvontapalvelut: p. 0295 024 80, poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi
  • Maksatusjohtaja Pauliina Smolander, ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus), maksatukset.keha@ely-keskus.fi

Lue lisää