Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Rakennusperinnön hoito piristää aluetaloutta (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt jälleen avustuksia rakennusperinnön hoitoon. Koko maassa avustusta on nyt ollut jaettavissa edellisvuosia enemmän. Rakennusperinnön avustuksilla on pystytty säilyttämään arvokasta kulttuuriperintöä ja piristämään aluetaloutta. Onnistuneilla kunnostuksilla voidaan vaikuttaa alueen vetovoimaisuuteen ja houkuttelevuuteen esimerkiksi matkailukohteena.

ELY-keskukset saivat valtion vuoden 2020 talousarviosta yhteensä 1,5 miljoonaa euroa jaettavaksi rakennusperinnön hoidon avustuksina. Tästä Hämeen ELY-keskuksen osuus on 164 000 euroa. Avustukset on tarkoitettu yksityisille omistajille ja rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon. Esimerkiksi valtakunnallisesti merkittävässä kulttuuriympäristössä tai maisema-alueella sijaitsevat kohteet saavat usein avustusta.

Avustusta haettiin koko maassa noin kahdeksan miljoonaa euroa yhteensä 519 kohteeseen. Avustuksiin käytettävä määräraha on noin 75 % suurempi kuin edeltävinä vuosina. Määrärahan nostolla pyritään kasvattamaan avustettavien kohteiden määrää ja avustusten osuutta kunnostuskustannuksista. Enimmillään avustusosuus voi olla puolet kustannuksista. Avustusten tarkoitus on säilyttää rakennusperintöä ja synnyttää kunnostushankkeilla aluetaloudellisia hyötyjä.

Hämeen ELY-keskuksesta rakennusperinnön hoitoavustuksia haettiin yhteensä 1 681 718 euroa. Hakemuksia tuli Kanta-Hämeen alueelta 17 kpl ja Päijät-Hämeestä 14 kpl.

Hämeen ELY-keskuksen myöntämät rakennusperinnön hoitoavustukset vuonna 2020

Vuoden 2020 määrärahoista Päijät-Hämeen alueelle myönnettiin kahdeksaan (8) kohteeseen yhteensä 75 000 euroa rakennusperinnön hoitoavustuksia. Hämeen ELY-keskuksen suurin myöntämä avustus, 23 000 euroa, kohdistettiin Lahdessa RKY-alueella sijaitsevan kartanon pihapiirissä olevien useiden rakennusten ovien ja ikkunoiden kunnostamiseen. Päijät-Hämeeseen myönnettyjen muiden avustusten suuruudet vaihtelivat 3 000 eurosta 18 000 euroon.

Kanta-Hämeeseen myönnettiin rakennusperinnön hoitoavustuksia 12 kohteeseen yhteensä 89 000 euroa. Alueella suurimman avustussumman, 21 000 euroa, sai Hämeenlinnassa RKY-alueella sijaitseva asunto-osakeyhtiö kahden asuinrakennuksen ja piharakennuksen julkisivujen, ikkunakarmien sekä ulko-ovien maalaamiseen. Alueen muut avustussummat vaihtelivat 3 000 eurosta 20 000 euroon.

Neljään (4) kohteeseen myönnettiin aiemmilta vuosilta käyttämättä, uudelleen sidottavaksi jäänyttä määrärahaa noin 16 000 euroa.

Kielteiset rakennusperinnön hoitoavustuspäätökset

Kielteisiä päätöksiä annettiin seitsemän (7) kpl. Hylkäysperusteina mm:

  • hakija peruuttanut hakemuksen,
  • Museovirasto myöntänyt vuonna 2020 avustusmäärärahaa kohteisiin, joihin oli haettu avustusta myös Hämeen ELY-keskukselta ja
  • hanke vain hyvin pieneltä osalta avustuskelpoinen
  • avustushakemuksen lähettämisen jälkeen aloitetussa hankkeessa käytetty maalia, joka ei ole avustuskelpoista 

Pienilläkin avustuksilla myönteinen vaikutus korjausrakentamiseen

Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 2019 selvityksen rakennusperintöavustusten vaikutuksista. Selvitystä varten haastateltiin sekä ELY-keskuksilta että Museovirastolta avustusta saaneita. Suurin osa kyselyyn vastanneista avustuksen saajista koki, että avustuksella oli suuri merkitys kunnostetun kohteen säilymiseen ja käyttöön. Kyselyyn vastanneet olivat tavallisimmin saaneet alle 5 000 euron avustuksen. Vaikka yksittäisten kohteiden saamat summat olivat pieniä, avustuksen saajat kokivat niiden olleen useimmiten riittäviä tai jokseenkin riittäviä korjauksen toteuttamisessa.

Selvityksen mukaan avustuksen saaminen on merkittävä sysäys, joka edistää kunnostushankkeiden käynnistymistä. Yksittäiset avustussummat saavat aikaan laajempia taloudellisia vaikutuksia, muun muassa materiaalihankinnoista ja työvoiman palkkauksesta. Lisäksi selvityksen mukaan avustukseen liittyvä ohjaus auttaa valitsemaan kunnostusmateriaalit ja -menetelmät rakennusperinnön säilymisen kannalta parhaalla tavalla.

Seuraavan kerran rakennusperinnön hoidon avustuksia voi hakea ELY-keskuksista syksyllä 2020. Kunnostuksia suunnittelevan kannattaa huomioida myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n kautta haettavat korjausavustukset. Esimerkiksi avustukset kosteus- ja mikrobivaurioituneiden sekä sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnitteluun voivat soveltua myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin ennen varsinaisia kunnostustöitä.

 

Lisätiedot Hämeen ELY-keskuksen myöntämistä avustuksista:

Alueidenkäytön asiantuntija, arkkitehti Rauno Penttinen, puhelin 0295 025 216, rauno.penttinen@ely-keskus.fi
Suunnittelija Pirjo Nordenswan, puhelin 0295 025 156, pirjo.nordenswan@ely-keskus.fi

Tiedotus:

Netta Saarinen, puh. 0295 025 150, netta.saarinen@ely-keskus.fi