Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille (Lappi)

Vuoden 2020 tutkimushankehaussa tuli vireille viisi hakemusta, joista kaksi haun painopisteitä parhaiten toteuttavaa hanketta rahoitettiin. Tukea haettiin yhteensä yli miljoonan euron edestä. Lapin ELY-keskuksella on vuosittain käytössä noin 350 000 euroa porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa edistävien tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Hankkeet rahoitetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

Rahoitetut tutkimushankkeet

Luonnonvarakeskus/Suomen ympäristökeskus: Poronhoidon muutokset ja sopeutumiskeinot eri maankäyttömuotojen ristipaineissa

  • 1.8.2020 - 31.12.2021
  • Kokonaiskustannusarvio 214 286 €
  • Avustus 150 000 €
  • Hankkeessa arvioidaan metsätalouden, luonnonvarojen käytön, rakentamisen ja muun     maankäytön kumulatiivista vaikutusta paliskuntien laidunympäristöjen määriin, laatuun ja käytettävyyteen sekä poronhoidon toimintaedellytyksiin, käytänteisiin ja poronhoitokulttuuriin. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa ja kehittää aineistoja, menetelmiä, työkaluja ja toimintatapoja, joilla voidaan arvioida maankäytön laaja-alaisia vaikutuksia poronhoitoon ja suunnitella sekä kehittää laidunten käyttöä paliskunnissa. Hanke tuottaa monipuolista tietoa eri maankäyttömuotojen kumulatiivisista vaikutuksista poronhoitoon poronhoitoalueella. Hanke tuottaa käytännön suunnittelutyöhön työkaluja, paikkatietopohjaisia aineistoja, menetelmiä ja työkaluja, jotka auttavat paliskuntia kehittämään laidunten käyttöä ja laidunkiertojärjestelmiä. Hankkeessa tuotettu tieto mahdollistaa myös uusien maankäyttöhankkeiden poronhoitoon kohdistuvien vaikutusten kattavamman ja luotettavamman arvioinnin.

Luonnonvarakeskus: Suurpetojen ruokinnan vaikutukset porotalouteen

  • 1.8.2020 - 31.12.2022
  • Kokonaiskustannusarvio 291 233 €
  • Avustus 199 624 €
  • Hankkeessa analysoidaan yhteiskunta- ja ekologiatieteiden menetelmin ja näkökulmista suurpetojen kaupallisen kuvaus- ja katselutoiminnan perustana olevan ravinnonhoukuttelemisen vaikutuksia porotalouteen. Hankkeessa arvioidaan haaskakuvaustoiminnan vaikutuksia suhteessa porolaidunten dynamiikkaan, poronhoidon toimintaedellytyksiin ja porotalouden kannattavuuteen. Hanke tuottaa vaihtoehtoisia skenaarioita, ja antaa kaivattua tietoa luonnonvarahallinnolle. Tutkimusalueen muodostavat itärajaan rajoittuvat paliskunnat Kuusamossa ja Suomussalmella.

Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa tai tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi. Tutkimusrahoitusta on haettavana vuosittain tammi-maaliskuussa. Haussa on painopisteet, joihin liittyviä hakemuksia haetaan ensisijaisesti rahoitettavaksi.

Vuoden 2020 haun painopisteinä olivat 1) Eri maankäyttömuotojen kumulatiivinen vaikutus poronhoitoon ja luontaiselinkeinoihin sekä poronhoitokulttuuriin 2) Kolttakulttuurin kehittäminen ja säilyttäminen - olemassa olevan tutkimustiedon koonti ja hyödyntäminen 3) Haaskakuvaustoiminnan vaikutus porotalouteen.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Inka Ahonen, puh. 0295 037 096
ryhmäpäällikkö Anne Ristioja, puh. 0295 037 118
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi