Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2019 (Itä-Suomi)

Pohjois-Karjalan vuosi murheellinen, muualla meni aiempaa huomattavasti paremmin.

Itä-Suomen tieliikenteessä menehtyi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tietojen mukaan yhteensä 33 henkilöä vuonna 2019. Loukkaantuneita oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuun loppuun mennessä 459. Alustavien tietojen perusteella kuolleita oli kaksi vähemmän ja loukkaantuneita 58 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Pohjois-Savossa kuolleiden määrä väheni kuudella ja Etelä-Savossa kahdeksalla. Pohjois-Karjalassa kuolleiden määrä kasvoi selvästi.  Loukkaantuneiden määrä laski Etelä- ja Pohjois-Savossa, mutta nousi hieman Pohjois-Karjalassa.


Kuva pdf-muodossa

Koko maassa tapahtui vuonna 2019 tammi - marraskuussa tieliikenteessä yhteensä 3 654 henkilövahinko-onnettomuutta. Kuolleita onnettomuuksissa oli 6 ja loukkaantuneita 358 vähemmän kuin vuoden 2018 vastaavana aikana. Eniten menehtyi henkilöauton kuljettajia, 89 henkilöä, missä on 10 vähennystä edellisvuoteen verrattuna. Polkupyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kuolemat pysyivät edellisen vuoden tasolla, pyöräilijöitä kuoli 17 (13 vuonna 2018) ja jalankulkijoita 13 (18 vuonna 2018).

Vakavasti loukkaantuneiden määrää on ryhdytty seuraamaan vuodesta 2014 alkaen. Tämä tilasto päivittyy runsaan vuoden viiveellä. Tuorein käytettävissä oleva tilasto on vuodelta 2017, jolloin Itä-Suomen 571 loukkaantuneesta 41 kirjattiin vakavasti loukkaantuneiksi. Näistä henkilöautossa loukkaantuneita oli 26, jalankulkijoita 4, polkupyöräilijöitä 2, mopoilijoita 2 ja moottoripyörällä liikkuneita 3 sekä muilla kulkuneuvoilla 4. Terveydenhoidon rekisterien kautta seurataan myös virallisen tilaston ulkopuolelle jääneitä vakavasti loukkaantuneita. Näiden määrä oli lähes yhtä suuri kuin viralliseen tilastoon kirjattujen. Vakavasti loukkaantuneiden määrä on hieman laskussa, sillä vuonna 2015 kirjattiin 61 ja vuonna 2016 kirjattiin 50 loukkaantunutta vakavasti loukkaantuneeksi.

Koko vuonna (tammi- joulukuu) 2019 menehtyi ennakkotiedon mukana (joulukuu perustuu Liikenneturvan lehtiseurantaan) yhteensä 204 henkilöä, mikä on 15 edellisvuotta vähemmän.

Liikennekuolemat Itä-Suomen maakunnissa

Pohjois-Savossa liikennekuolemien määrä väheni kuudella edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2019 menehtyneitä oli 7. Viisi ihmistä menehtyi ulosajoissa, näistä yksi kevytmoottoripyörällä, yksi traktorilla ja kolme autolla. Lisäksi menehtyi yksi pyöräilijä auton kanssa sattuneessa onnettomuudessa ja yksi henkilöautossa tasoristeysonnettomuudessa.

Yhdessä kuolemaan johtaneissa onnettomuudessa epäillään alkoholin olleen riskitekijänä. Kolmessa tapauksessa taustalla riskitekijänä oli ylinopeus ja yhdessä onnettomuudessa epäillään ajoterveyttä riskitekijäksi.

Etelä-Savossa liikenneonnettomuuksissa menehtyi 7 henkilöä (edellisvuonna 15). Kaksi liikennekuolemaa sattui mönkijöille, yksi moottoripyörälle ja neljä henkilöautoille. Kuolonkolareista kolme oli suistumisia, kaksi kohtaamisonnettomuutta ja kaksi risteyksissä sattunutta onnettomuutta.

Alkoholin epäillään olleen taustalla riskitekijänä yhdessä onnettomuudessa ja ylinopeuden kahdessa tapauksessa.

Pohjois-Karjalassa tieliikenteessä menehtyneiden määrä kasvoi voimakkaasti. Kuolleita oli 19, mikä on 12 enemmän kuin edellisenä vuonna. Onnettomuuksista kaksi oli polkupyöräilijän kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Kohtaamisonnettomuuksissa kuolleita oli 6, joista neljä Kiteellä keväällä sattuneessa onnettomuudessa. Suistumisonnettomuuksissa kuolleita oli seitsemän, kaksi kuolonkolareista sattui moottoripyöräilijöille risteyksissä.

Alkoholin epäillään olleen osasyynä neljässä onnettomuudessa. Peräti seitsemässä onnettomuudessa riskitekijänä epäillään ylinopeutta. Neljän onnettomuuden taustalla epäillään olleen terveysongelmia.

Liikenneympäristöä parannettiin taajamissa ja pääteillä v. 2019

Itä-Suomessa valmistui vuonna 2019 Väyläviraston merkittävistä tiehankkeista Savonlinnan Laitaatsalmen, Joensuun Kuhasalontien sekä Sulkavan Vekaransalmen siltahankkeet. Eräänä onnettomuusriskiltään vaarallisimpana pidetyn valtatien 5 jaksolla Mikkeli-Juva alkoi useita vuosia kestävä kaksiajorataisen väylän rakennushanke.

ELY-keskus toteutti yhteisrahoituksella Nurmeksen kaupungin kanssa taajamassa kantatien 75 ja kaupungin pääkadun risteyksen kiertoliittymän. Rääkkylässä toteutettiin kevyenliikenteen väylähanke maantielle 482. Tälle hankkeelle sekä vt 5 välin Siilinjärvi-Iisalmi pienille liikenneturvallisuuskohteille oli eduskunnan myöntämä erillisrahoitus. Vt 5:llä tehtiin mm. yksityisteiden liittymäjärjestelyjä ja parannettiin maanteiden risteyksiä. Valtatielle 23 rakennettiin yksi ohituskaispari lisää välille Varkaus-Karvio.

Päällystys- ja alueurakoiden yhteydessä parannettiin tiekaiteita ja tehostettiin suojateiden havaittavuutta lisäämällä huomiovarsia liikennemerkkeihin. Täristäviä viivamerkintöjä uusittiin sekä lisättiin eräille vilkkaampien kohteiden osuuksille. Keskiviivan täristävät merkinnät kattavat lähes kaikki osuudet, missä liikennemäärät ovat yli 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Reunaviivoille herätemerkintää käytetään ainoastaan osuuksilla, missä on erillinen kevyenliikenteen väylä, tai päällystetyn pientareen leveys on vähintään 75 cm. Kilpailutetuissa alueurakoissa tehtiin pääteille liikennemäärien kasvuun perustuvia talvikunnossapidon hoitoluokkien korottamisia noin 800 km:n matkalle. Alueurakoissa jatkettiin nopeusnäyttötaulujen lisäämistä alkavilla urakoilla, taulut ovat käytössä nyt jo lähes kaikissa alueurakoissa.

Nopeusrajoituksia alennettiin yhteensä n. 35 km:n matkalla. Nopeuden alentamiset kohdistuivat mm. rautateiden tasoristeyksiin, joita oli yhteensä lähes 60 kappaletta. Muut alennukset olivat joko taajamien tai tienvarsiasutuksen pistekohtaisia 40, 50 tai 60 km/h rajoituksia.

Automaattisen nopeusvalvonnan pisteitä uusittiin yhteensä kuudessa kohteessa. Näissä kameratolpille rakennettiin uusi paikka entisen tultua tarpeettomaksi rakennushankkeen valmistumisen yhteydessä. Hirvinauhojen käyttöä jatkettiin ja metsästysseurojen kanssa jatkettiin niiden ylläpitosopimuksia.

Vuoden 2019 aikana on päivitetty liikenneturvallisuussuunnitelmat Mikkelin seudulla (Mikkelin kaupungissa, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnissa) ja Kaavin kunnassa. Liikenneturvallisuussuunnitelmien ylläpidolla edistetään pienten liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteuttamista.

Liikennevalvonta osana poliisin liikenneturvallisuustyötä

Liikennevalvonta on vain osa poliisin liikenneturvallisuustyöstä. Valvonnan lisäksi tärkeitä liikenneturvallisuustyön osa-alueita ovat mm. liikennerikostutkinta, liikennetiedottaminen sekä liikennekasvatus ja -valistus. Liikenneturvallisuus on iso kokonaisuus, jonka kehittäminen vaatii myös laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Vuonna 2019 liikenteen valvonnassa huomioitiin tietojohtoinen poliisitoiminta, minkä avulla pyrittiin kohdentamaan "oikea-aikaista" liikenteenvalvontaa erityisesti rattijuopumuksen, nopeuksien, turvalaitteiden ja riskikäyttäytymisen valvontaan.

Liikennevalvonnan määrä vähentyi Itä-Suomessa henkilötyövuosissa 9,3 prosenttia edellisvuodesta, mikä näkyi myös liikennerikoksien vähentymisenä kokonaisuudessaan tammi-marraskuun aikana 6,3 prosenttia 11471:stä 10783:en tapaukseen. Eniten vähentyivät liikenneturvallisuuden vaarantamiset, 7,3 prosenttia. Liikennerikkomusten määrä vähentyi reilu 5,6 prosenttia. Vastaavasti törkeät liikenteen turvallisuuden vaarantamiset kuitenkin nousivat 2,6 prosenttia. Törkeitä liikenneturvallisuustapauksia oli yhteensä 392, joista 258 johtui nopeusrajoituksen rikkomisesta.

Painopisteenä olleet rattijuopumusrikokset laskivat edellisvuodesta 130 kpl. Tavattuja rattijuopumuksia oli yhteensä 1916, joista törkeitä rattijuopumuksia 815 ja ns. tavallisia rattijuopumustapauksia 1101. Kaikista rattijuopumustapauksista kolmasosa oli ns. huumeratteja.

Automaattisen liikenteenvalvonnan seuraamukset vähentyivät noin 13 prosenttia edellisvuodesta. Kaikkiaan kamerakalustolla kuvattiin nopeusylityksiä 56401 marraskuun loppuun mennessä. Siirrettävän automaattivalvontakaluston eli automaattivalvonta-autojen havainnoimia ylinopeuksia oli n. 13800 kpl.

Raskaan liikenteen valvonnan osuus saatiin pidettyä lähes edellisvuoden tasolla kuten myös suoritteet.

Liikenneturvallisuutta edistetään yhdessä

Itä-Suomen liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen johdolla Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmässä, jossa on edustajat myös aluehallintovirastosta, poliisista, pelastuslaitoksesta, Liikenneturvasta ja joistakin kunnista. Lisäksi Itä-Suomen kaikki kunnat ovat mukana liikenneturvallisuustoimija-hankkeessa, jonka tavoitteena on pitää ruohojuuritason liikenneturvallisuustyö aktiivisena kunnissa. Toimija oli vuonna 2019 mukana kaikkien kuntien liikenneturvallisuusryhmissä ja avusti erilaisten tapahtumien ja kampanjoiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimijan avustuksella järjestettiin mm. heijastimien käytöstä muistuttavia näkymistempauksia, Turvaa tenaville -tapahtumia 0.-2.-luokkalaisille sekä Skarppina liikenteessä -päiviä yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Itä-Suomen yhteisiä tiedotusteemoja olivat suojatieturvallisuus, talvipyöräily ja liikenteen tarkkailukampanja.

Liikenneturva osallistui vuonna 2019 Itä-Suomen ja kuntien liikenneturvallisuustyöhön työryhmien jäsenenä. Liikenneturva järjesti kaikenikäisille liikennekasvatusta ja turvalaiteneuvontaa erilaisissa tapahtumissa ja koulutustilaisuuksissa. Yhteistyötä tehtiin myös esimerkiksi poliisin tiedotus- ja valvontatapahtumissa, joissa teemoina olivat turvaistuin- ja rengasratsiat sekä heijastimen ja pyöränvalojen käyttöön opastaminen. Pelastuslaitosten kanssa jatkettiin yhteistyötä Punainen Liitu -esitysten markkinoinnin ja toteutusten kanssa. Erityisesti Liikenneturvan vetämää toimintaa on ollut kouluikäisille koulujen teemapäivissä sekä ikäihmisille erilaisissa tilaisuuksissa.

Kunnissa markkinoitiin ja toteutettiin henkilöstökoulutuksia mm. varhaiskasvattajille, nuorisotyöntekijöille, opettajille sekä iäkkäiden kanssa työskenteleville. Useat työpaikat edistivät työmatkaliikenneturvallisuutta Liikenneturvan toimintamallin mukaisesti. Näe ihminen liikenteessä -kampanjaa on jatkettu ja sen tavoitteena on ollut lisätä liikenteen myönteistä vuorovaikutusta. Suojatiekampanjointi ja tarkkaavaisuus olivat myös alueellisen työn teemoina. Esillä on ollut myös uusi tieliikennelaki, joka tulee voimaan 1.6.2020.

Hyvinä esimerkkeinä vuoden ajalta ovat pelastuslaitosten aktiivinen osallistuminen koulumatkan turvaamiseen, kolmen maakunnan alueella koululaisille järjestetty liikenteen tarkkailukampanja sekä nuoristyöntekijöiden liikenneturvallisuuskoulutukset. Materiaalihankinnoin huolehdittiin puolestaan näkymisestä ja tuettiin näkymistempauksia sekä pyörien valojen hankintaa.

Lisätietoja:

Pohjois-Savon ELY-keskus
Liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen, p. 0295 026 729

Liikenneturva
Yhteyspäällikkö Tuula Taskinen (Pohjois-Savo), p. 040 846 1422
Yhteyspäällikkö Eini Karvonen (Etelä-Savo), p. 020 728 2395
Yhteyspäällikkö Mari Voutilainen (Pohjois-Karjala), p. 0400 960 177

Itä-Suomen poliisilaitos
Ylikomisario Petri Pahkin, p. 0500 708 193