Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on valittanut Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 hyväksymispäätöksestä (Pohjanmaa)

Pohjanmaan maakuntaliiton maakuntavaltuusto on 15.6.2020 hyväksynyt Pohjanmaan maakuntakaavan 2040. Maakuntakaava on laadittu kokonaismaakuntakaavana, jossa käsitellään kaikki yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön merkittävästi vaikuttavat osa-alueet.

Raippaluodon-Björköbyn välille on maakuntakaavassa osoitettu liikenteen tieyhteystarve, Vistantie. Tästä liikennehankkeesta on edelleen vireillä ympäristövaikutusten arviointimenettely ja Natura-arviointi. Yhteys voidaan toteuttaa vain Natura-alueen poikki tai sen välittömässä läheisyydessä. Maakuntakaava hyväksyttiin kuitenkin ennen niiden valmistumista.

ELY-keskus on jo kaavaprosessin alkuvaiheessa tuonut esille, ettei tieyhteystarvemerkintää voi tehdä maakuntakaavaan, elleivät selvitykset ja arvioinnit osoita sen olevan mahdollista. Tämän kannan ELY-keskus toimitti Pohjanmaan liitolle viimeksi elokuussa 2019 kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa ja myöhemmin 2020 jättämässään muistutuksessa.

ELY-keskus pitää yllättävänä, että maakuntakaava hyväksyttiin, vaikka sekä Vistantien YVA-menettely että Natura-arviointi olivat vielä keskeneräisiä. Ympäristövaikutusten arviointimenettely ja Natura-arviointi ja niiden tuloksena laadittava arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä ovat kokonaisuutena tärkeä selvitys myös maakuntakaavassa osoitetun tieyhteystarpeen vaikutusten arvioinnissa. Maakuntakaavan hyväksyminen ei tältä osin perustunut riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin, minkä vuoksi ELY-keskus on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen hyväksymispäätöksestä.

Hyväksytyn maakuntakaavan mukainen Vistantien toteuttaminen voi aiheuttaa luonnonsuojelulain 66 §:ssä tarkoitettuja merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Merenkurkun saariston Natura 2000 -alueen (FI0800130) suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin.

Lisätiedot:

  • Alueidenkäytön ryhmäpäällikkö Matti Rantala, puh. 0295 027 914