Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Vimpelin kunnassa (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015*. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä. Nyt vuorossa on Vimpelin kunnan pohjavesialueet, ja rajaus- ja luokitusmuutoksista järjestetään kuuleminen jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus esittää tietoa, joka on pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten kannalta olennaista.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Pohjavesialueiden luokitusmuutoksia koskevat aineistot ovat nähtävillä Vimpelin kunnan kunnanvirastossa ajalla 11.12.2017–12.2.2018. Tämä kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti myös täältä:

Mahdolliset lausunnot pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutoksista pyydetään toimittamaan 12.2.2018 klo 16.00 mennessä joko postitse tai sähköpostitse: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon, Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki: Sähköpostiosoite: kirjaamo.etela-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Nähtävillä olon jälkeen ELY-keskus kokoaa yleisöltä ja lausunnoista saadun palautteen. Palautteen perusteella tehdään tarvittaessa muutokset pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin. Tämän jälkeen pohjavesi-alueiden tiedot tallennetaan ja päivitetään valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan.

Lisätietoja:


Alueellista tietoa