Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Hämeen järviltä Satakunnan suistoon - Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio 2050 on valmistunut (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Vesivisio 2050 Kokemäenjoen vesistöalueelle on nimensä mukaisesti pitkälle tulevaisuuteen ulottuva näkemys siitä, millaisena laaja ja monimuotoinen vesistöalue halutaan näyttäytyvän vuonna 2050. Vesistöalueelle sijoittuvat Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnat lähes kokonaisuudessaan sekä Kokemäenjoen varrella sijaitsevat kunnat Satakunnasta. Lisäksi vesistöalueelle sijoittuu pienempiä alueita Varsinais-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen maakunnista.
 

Kartta:  Kokemäenjoen vesistöalue punaisella rajauksella.


Vesivisio 2050:

"Kokemäenjoen vesistöalue on toiminnoiltaan Suomen monipuolisin ja vetovoimaisin vesistöalue, jolta on yhteys Selkämereen saakka.  Veden arvo tunnistetaan eri toiminnan tasoilla ja vastuu vesistä koetaan yhteiseksi. Tasapainoisesti yhdessä hoidettu vesistöalue pinta- ja pohjavesineen luo kestävää vaurautta ja hyvinvointia alueen maakuntiin.

Hyvälaatuinen ja monimuotoinen vesiympäristö varmistaa vesiin kytkeytyvät ekosysteemipalvelut. Niille rakentuvat luotettava vesihuolto, täysipainoinen virkistyskäyttö ja uudenlaiset ansaintamahdollisuudet ekologisesti ja taloudellisesti yhteen sovitettuna.  Uudet menetelmät ja ratkaisut ovat osa aktiivista toimintaa. Vesiin liittyvät kulttuuriympäristöt muodostavat luonnollisen ja arvostetun osan vesistöalueen elinympäristöä ja liiketoimintaa. Vesiin liittyvät riskit on tunnistettu ja niitä hallitaan aktiivisesti ja älykkäästi."

Visiossa on huomioitu monipuolisesti eri yhteiskunnan toimintoja ja toimijoita, jotka kytkeytyvät tavalla tai toisella niin pinta- kuin pohjavesiinkin. Työssä on tarkasteltu laajasti eri tulevaisuuskuvia ja -trendejä ja pohdittu niiden vaikutusta vesien käyttöön ja tilaan.

Tavoitteena on, että vesivisio 2050 toimii maakuntien yhtenä tavoiteasiakirjana, jolla edistetään vesien tilan parantumista ja käyttöä. Työtä tehdään yhteistyössä vesistöalueen sidosryhmien kanssa ja käydään vuoropuhelua siitä, millä tavoin eri tahot ovat valmiita edistämään vision tavoitteita.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta tärkeitä konkreettisia toimenpiteinä jatkossa ovat mm. Kokemäenjoen jokiosuuden tulvariskien hallintatoimet sekä erilaiset vesienhoitotoimet mm. Loimijoella ja Harjunpäänjoella.

Kuva: Kokemäenjoen tulvaherkkää keskiosaa Huittisissa Loimijoen liittymäkohdassa.

Erilaiset työpajat, vuosiseminaarit sekä soveltuvat digitaaliset työkalut ovat apuna vision seurannassa sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden tarkentamisessa. Visioprosessi on dynaaminen ja sen eteenpäin viemisestä vastaa koordinaattoritahona Pirkanmaan ELY-keskus.

Työn ovat laatineet Hämeen, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueet yhdessä kalaviranomaisten, Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan maakuntien liittojen ja lukuisten sidosryhmien kanssa.


Lisätietoa vesivisiosta:

www.ymparisto.fi/vesivisio2050

Vesivision esite (ymparisto.fi)

Vesivisio 2050 (ymparisto.fi)


Alueellista tietoa