Rakennettu ympäristö kiertotalouden edistämisessä


ohjauksen kehittämishanke 1/2023–4/2024 


Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa määritellään keinoja edistää kiertotaloutta ELY-keskusten rakennettuun ympäristöön liittyvissä tehtävissä. Niihin lukeutuvat alueiden käytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen edistäminen kunnissa sekä rakennusperinnön hoitoavustukset ja suojelupäätökset.

Kiertotaloudessa materiaalit ja resurssit pyritään pitämään kestävästi ja tehokkaasti käytössä niiden arvo säilyttäen. Tämä edistää paitsi ilmastotavoitteita, myös luonnonvarojen säästämistä. Rakennetussa ympäristössä arvo säilyy optimaalisimmin, kun rakennuksia sellaisenaan ylläpidetään käytössä. Korjaukset tehdään olemassa olevaa säilyttäen ja tarvittaessa tehdään muutoksia, jotka mahdollistavat turvallisen käytön jatkumisen tai uuden käyttötarkoituksen. Nämä ovat rakennetussa ympäristössä kiertotalouden ensisijaisia keinoja. Toistaiseksi kiertotalouskeskustelu on kuitenkin painottunut yhteyksiin, joissa on kyse viimesijaisista keinoista: kierrätyksestä ja purkumateriaalien uudelleen käytöstä.  
Tässä hankkeessa keskitytään rakennuksiin ja niiden muodostamiin kokonaisuuksiin pääasiassa ensisijaisten keinojen näkökulmasta. Infra ja maanrakennus on rajattu tarkastelun ulkopuolelle.

Keinojen määrittelyä ja tapaustutkimuksia


Hankkeessa perataan olemassa olevia kiertotaloutta edistäviä keinoja ELY-keskusten rakennetun ympäristön tehtäväkentän näkökulmasta sekä testataan konkreettisten tapaustutkimusten avulla ympäristöministeriössä kehiteltävää kokonaisvaltaisen arvottamisen mallia. Kun kiertotaloudessa tavoitteena on arvon säilyttäminen, tarvitaan myös uudenlaisia tapoja arvottaa ja jäsentää kestävän kehityksen eri arvonäkökohtia. Rakennettuun ympäristöön ja rakennuksiin sitoutuneet arvot ovat moninaisia: materiaalisten ja pääomien ohessa niihin voi kiinnittyä esimerkiksi kulttuurihistoriallisia tai yhteisöllisiä arvoja. Kestävä kiertotalous edellyttää teknistaloudellisten ja ekologisten näkökulmien ohella yhtäaikaisesti myös sosiaalisten vaikutusten huomioon ottamista.

Tapaustutkimuksina tarkasteltavaksi otetaan eräitä ajankohtaisia kaavoituksen tai korjausrakentamisen hankkeita, joissa ELY on osallisena. Kuvassa esiintyvä Mainiemen entinen höyrysaha Padasjoella on yksi tapauksista, jossa kiertotalousnäkökulma liittyy sekä asemakaavoitusprosessiin, kuntotutkimuksiin että korjausrakentamiseen. Kohteelle on myönnetty myös rakennusperinnön hoitoavustusta höyryvoimalan korjaussuunnitelman teettämiseen.

Mainiemen saha Padasjoella.
Mainiemen saha Padasjoella. Kuva: Reetta Nousiainen

 

Tapaustutkimusten pohjalta on tavoitteena määritellä kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen tueksi käytännönläheisiä toimintatapoja tietopohjan kokoamiseen, kestävyystarkasteluun ja vaikutusten arviointiin. ELY-keskusten ohjauksen kehittämisessä keskitytään lisääntyvän tutkimustiedon ja käytänteiden jakamiseen ja jalkauttamiseen sekä kuntien tukemiseen, jotta kiertotaloutta edistäviä toimintatapoja voidaan ottaa käyttöön kaavoitus- ja rakentamishankkeissa.

 

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Reetta Nousiainen, Hämeen ELY-keskus,  puh. 0295 025 193, reetta.nousiainen@ely-keskus.fi
 

Päivitetty: 10.03.2023