Hyppää sisältöön
Navigointivalikko
Etelä-Savon pilotti

Etelä-Savon kasvupalvelupilotti

Etelä-Savossa rakennetaan palveluyhteistyötä pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Etelä-Savon alueella on alkamassa Kasvo-kasvupalvelupilotti, joka tähtää heikommassa työmarkkina-asemassa olevien tai sellaisten asiakkaiden auttamiseen, joiden työllistymisen arvioidaan jo etukäteen muodostuvan vaikeammaksi. Näillä asiakasryhmillä on usein tarve saada apua TE-palvelujen lisäksi myös sosiaali- ja terveydenhuollosta tai Kelasta.                                

– On tärkeää, että kokonaisvaltaisempaa palvelua tarvitseva asiakas tunnistetaan siellä, missä hän asioi. Jotta tämä onnistuu, on jokaisen toimijan pystyttävä tekemään hyvä palvelutarvearvio ja osuva palveluohjaus, näkee Etelä-Savon TE-toimiston johtaja Sirkka Rytkönen.

– Palvelujärjestelmää on kehitettävä niin, että kaikki julkisen sektorin toimijat ja myös yksityiset palveluntuottajat tekevät tiivistä yhteistyötä jokaisen asiakkaan kokonaistilanteen selvittämiseksi ja oikean palvelupolun löytymiseksi. Tavoitteena on ehkäistä työttömyyden pitkittymistä.

Pilotissa huomioidaan Etelä-Savon alueen paikalliset olosuhteet ja muodostetaan aikaisempaa tiiviimpi yhteistyö eri viranomaistoimijoiden kesken. Samalla selvitetään mahdollisuudet yhteistyösopimuksiin ja allianssimalliseen yhteistoimintaan Etelä-Savon alueella.

– Aito yhdessä tekeminen, yhteiset maakunnalliset tavoitteet, eri toimijoiden palvelujärjestelmien tuntemus ja yhteisesti sovitut toimintatavat edesauttavat sitä, että pystymme aikaisempaa paremmin auttamaan heikommassa työmarkkina-asemassa olevia, Sirkka Rytkönen painottaa.

Etelä-Savon kasvupalvelupilotissa hankitaan palveluja myös yksityiseltä sektorilta. Keskeistä on palveluntarjoajien kyky asiakaslähtöisten palvelujen tuottamiseen. Rytkösen mukaan on tärkeää, että asiakkaiden kokemusta palveluista kootaan ja hyödynnetään palvelujen ja palveluhankintojen kehittämisessä. 

Kasvo-kasvupalvelupilotti käynnistyy ensi vuoden puolella, mutta yhteistyökeskusteluja esimerkiksi kuntien kanssa käydään jo nyt. Kuntien osallistumista selvitetään mm. pyytämällä kuntien ja kuntayhtymien kannan­ottoja ja kommentteja pilotin projektisuunnitelmasta.

– Koska kasvupalvelupiloteissa kokeillaan toimintamalleja, joita otetaan käyttöön maakuntauudistuksessa, ovat pilottivalmistelussa mukana maakunnan kasvupalvelu- ja sote-valmistelijat ja heidän yhteistyöverkostonsa, sanoo pilotin valmisteluja Maria Laukkanen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Lisäksi valmistelua tehdään asiantuntijaryhmässä, jossa on edustajia sote-sektorilta, Kelasta, järjestöistä, kunnista ja TE-palveluista. Asiakashaastattelut ovat tärkeä osa pilotin valmistelua ja niistä saadaan tukea myös tuleviin palveluhankintoihin.

Miksi Kasvo?

Etelä-Savo on harvaan, mutta kauttaaltaan asuttu maakunta. Väestö on ikääntyvää, sairastavuus on korkea, ja maakunnan väkiluku on laskussa. Väestönkehitys herättää huolta työvoiman riittävyyden ja alue­talouden sekä -kehityksen näkökulmista. Etelä-Savon työmarkkinat ovat seutukunnallisia (Mikkelin, Pieksä­mäen ja Savonlinnan seutukunnat) eivätkä maakunnallisia. Esimerkkinä Savonlinnan seudun talous ja työlli­syys ovat suhdanneherkempiä johtuen tuotantoon painottuvasta yritystoiminnasta verrattuna Mikkelin seu­tuun. Työvoiman liikkuvuuden haasteet ovat monet, johtuen sekä heikosta julkisesta liikenteestä, pitkistä ja paljon vesistöjä sisältävistä matkoista, että kulttuurista. Etelä-Savossa työvoimaresurssit pitää saada käyt­töön. Myös pilotin kohderyhmästä löytyy osaavaa ja tekevää työvoimaa.

Pilotin kohderyhmän palvelut ovat pirstaleisia sekä hyvin vaihtelevia maakunnan sisällä. Palveluiden tuot­taminen on haasteellista pilotin alueella, koska täällä toimii mm. neljä erillistä TYP-verkostoa sekä useita sote-toimijoita, joista suurimmat ovat Essote, Sosteri ja Pieksämäen sote. Palvelujen saavutettavuus on vaikeaa maantieteellisesti vähäisten julkisten kulkuyhteyksien sekä digitaalisesti katvealueiden takia. Asiakasmäärät vaihtelevat suuresti harvaan asutulla alueella.

Lisätietoja hankkeen yhteyshenkilöiltä:

  • Maria Laukkanen, Kasvo-kasvupalvelupilotin koordinaattori, p. 029 504 4104 maria.laukkanen(at)te-toimisto.fi
  • Sirkka Rytkönen, johtaja, p. 029 504 4123 sirkka.rytkonen(at)te-toimisto.fi
  • Verkkosivut: http://etela-savo.fi/kasvo
  • Pilotin viestintä Mervi Huuskonen, asiantuntija, Etelä-Savon TE-toimisto, p. 029 504 4044, mervi.huuskonen(at)te-toimisto.fi

Lisätietoja kasvupalvelupilottien kokonaisuudesta antavat:

  • Kehitysjohtaja Elisabet Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 50 49209
  • Erityisasiantuntija Lari Anttonen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 50 47088
Sisälletyt portletit

Alueellista tietoa