Pohjanmaan ELY-keskus

Navigointivalikko

POH Etusivu - vasen palsta

Yhteystiedot

Puhelinvaihde

0295 028 500

Vaasan toimipaikka

Postiosoite: PL 131, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Wolffintie 35 B, 5. krs
Avoinna ma - pe 8.00 - 16.15

Kokkolan toimipaikka

Postiosoite: PL 240, 67101 Kokkola
Käyntiosoite: Pitkänsillankatu 15
Avoinna ma - pe 8.00 - 15.00

Kirjaamo

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kirjaamo
PL 131, 65101 VAASA

kirjaamo.pohjanmaa@ely-keskus.fi

Uutisia alueelta

Muuta ajankohtaista

Liikenne- ja ympäristöaiheiset tiedotteet

Liikenne- ja ympäristöasioita hoitaa alueellamme Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Lue aluettamme koskevat liikenne- ja ympäristöaiheiset tiedotteet Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen uutishuoneesta (sttinfo.fi)

Tiedotteita alueelta (23.9.2020 saakka)

Tiedotteita alueelta (23.9.2020 saakka)
null Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Laihialla on valmistunut (Pohjanmaa)

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Laihialla on valmistunut (Pohjanmaa)

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Laihia, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 25.6.–28.8.2020. Em. kuulemisajan jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Laihialla on seitsemän vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta (luokka 1) ja kaksi vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta (luokka 2). Pohjavesialueluokituksesta poistettiin kolme pohjavesialuetta. Rajausmuutoksia tehtiin kolmelle alueelle, joista kaksi on pieniä teknisiä korjauksia. Merkittävimpänä rajausmuutoksena Isokankaan pohjavesialueen rajausta muutettiin tehtyjen pohjavesistutkimusten perusteella siten, että Jakkulan ampumarata jää pääasiassa pohjavesialueen ulkopuolelle. Pohjavesialueen ulkopuolelle jäävältä osalta vedet eivät tutkimuksen mukaan kerry pohjavesimuodostumaan. Laihian pohjavesialueista suurin osa on kallio- tai moreenimäkien rinteille kerrostuneita rantakerrostumia tai huuhtoutuneita moreenimuodostumien osia, joissa muodostuvaa pohjavettä käytetään kylien ja haja-asutuksen talousvetenä. Kunnan alueella on myös peitteisiä katkeilevia harjujaksoja, jotka nousevat pintaan Kurunkankaan ja Leppinevan pohjavesialueilla.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on merkinnyt Laihian pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. ELY-keskus myös tallentaa rajaus- ja luokitusmuutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan, josta ne ovat saatavilla päivityksen jälkeen (joulukuu 2020) (www.syke.fi/avointieto).

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset ovat voimassa 23.9.2020 alkaen.

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen tietoon perustuen. Pohjavesialueen rajausta tai luokitusta voidaan muuttaa esimerkiksi, mikäli vedenotto alueelta alkaa tai loppuu tai saadaan uutta tietoa alueen hydrogeologiasta tai pohjavedestä riippuvaisista ekosysteemeistä. Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen.

Lisätietoja:

POH Etusivu - lisää tiedotteita
Sosiaalinen media
Twiitit