Tuottava ja tuloksellinen työelämä – valtakunnallinen koordinaatiohanke

Valtakunnallinen työelämän kehittämisen koordinaatiohanke, Tuottava ja tuloksellinen työelämä, edisti työelämän laatua, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämistä. Viestintä oli keskeisessä roolissa kaikissa hankkeen toimenpiteissä. Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohankkeessa viestittiin Euroopan sosiaalirahaston rahoittamista valtakunnallisista ja alueellisista työelämän kehittämishankkeista, jotka yhdessä yritysten, kuntien ja järjestöjen kanssa veivät työelämän kehittämistä eteenpäin.

Valtakunnallisten ja alueellisten kehittämishankkeiden työ ulottui ympäri Suomea niin yksinyrittäjiin kuin pk-yrityksiin. Yritysten tuottavuutta, työhyvinvointia, johtamista ja verkostoitumista kehitettiin monin eri tavoin ja jokaisen yrityksen omaleimaista tekemistä tukien. Hankkeiden roolina oli valmentaa ja sparrata yrityksiä sekä muistuttaa työelämän kehittämisen tärkeydestä. Koordinaatiohanke kokosi kehittämisohjelmasta rahoitettujen hankkeiden tuloksia, onnistumisia, kehittämismenetelmiä ja yritystarinoita, ja viesti niistä yrityksille, sidosryhmille, verkostoille ja suurelle yleisölle.

Työelämän kehittämisen teemoja nostettiin aktiivisesti valtakunnalliseen keskusteluun. Kaikkia työelämässä olevia ja sinne suuntaavia pyrittiin innostamaan oman työnsä ja osaamisensa kehittämisestä. Samalla pyrittiin muuttamaan asenteita kaikissa organisaatioissa kehittämismyönteiseksi ja kannustettiin työelämässä toimivia aktiiviseen yhteistyöhön paremman työelämän kehittämiseksi. Hanke kannusti yrityksiä ja muita organisaatioita ottamaan uuden suunnan kohti työelämän kehittämistä ja huomioimaan sekä hyvinvoinnin että tuottavuuden tasa-arvoisina osina työelämää. Koordinaatiohanke viesti hankkeiden konkreettisista tuloksista, jotka lisäsivät organisaatioiden tuottavuutta, työn tuloksellisuutta ja työhyvinvointia.

Koordinaatiohankkeen pääviestintäkanavassa työelämäblogissa, Tuottava ja tuloksellinen työelämä, pääsivät esille työelämän kehittämishankkeet, työelämässä tunnetut eri alojen huippuasiantuntijat sekä kokenut viestinnän ammattibloggaaja. Merkittävänä näkyvyyttä lisäävänä toimenpiteenä toteutettiin laajoja viestinnän ja markkinoinnin kokonaisuuksia, joista yksi on viisiosainen webinaarisarja, Parempi työelämä tuottaa tulosta. Webinaarit ja muut onnistuneet viestinnän toteutukset koottiin yhteen Parempi työelämä tuottaa tulosta -verkkosivustolle.

Koordinaatiohanke teetti vaikuttavuuskyselyt syksyllä 2020 työelämän kehittämishankkeille ja niissä mukana olleille yrityksille. Tutkimuksen mukaan hankkeissa mukana olleet yritykset olivat pääosin hyvin tyytyväisiä hanketyöhön ja niiden tuomiin tulok­siin. Yritysten viesti oli, että hankkeiden kanssa onnistuttiin muun muassa kasvattamaan henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa sekä parannettiin asiakaskokemusta. Työstään innostunut ja asiansa osaava henkilöstö takaa paremman tuloksen organisaatiolleen. Hanketoimijat puolestaan nostivat onnistumisekseen erityisesti työhyvinvoinnin kasvattamisen yrityksissä sekä johtamisen ja esimiestyön kehittämisen. Hanketoimintaan osallistumi­nen sai yrityksiltä pääosin erinomaiset suositusluvut.

Koordinaatiohanke oli esillä sekä valtakunnan mediassa että sosiaalisessa mediassa. Koordinaatiohankkeen ja valtakunnallisten sekä alueellisten kehittämishankkeiden tulokset tiivistettiin sähköiseen esitteeseen, jota jaettiin ja hyödynnettiin hankkeiden tuloksista ja työelämän kehittämisestä viestittäessä. Koordinaatiohanke saavutti toiminnalle asetetut tavoitteet ja viesti näkyvästi hankkeista, työelämän kehittämisestä ja niiden tuloksista sekä kehitti verkostoja.

Parempi työelämä tuottaa tulosta -webinaarisivusto

Tuottava ja tuloksellinen työelämä -blogi

Tuottava ja tuloksellinen työelämä -esite

S2114 (eura2014.fi)

  Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.        Euroopan unionin lippulogo, euroopan aluekehitysrahasto ja euroopan sosiaalirahasto.

Päivitetty: 18.08.2022