Hyppää sisältöön
Navigointivalikko
Avustukset vesistöjen tilaa parantaviin kunnostushankkeisiin ja hankkeiden toteuttamista tukevien alueellisten ja paikallisten toimijoiden verkostojen tukemiseen - ingressi

Avustukset vesistöjen tilaa parantaviin kunnostushankkeisiin ja hankkeiden toteuttamista tukevien alueellisten ja paikallisten toimijoiden verkostojen tukemiseen

Millaisia hankkeita rahoitetaan?

Määräraha voidaan myöntää harkinnanvaraisina avustuksina hankkeisiin, jotka paikallisesti ja alueellisesti kokonaisuutena arvioiden edistävät merkittävimmin vesien- ja merenhoidon tavoitteiden toteutumista.

Avustuksilla tuetaan erityisesti rehevien järvien ja merenlahtien ja virtavesien tilaa parantavia vesien kunnostushankkeita, lajien säilymisen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeitä vesien kunnostushankkeita sekä hankkeita tukevien alueellisten vesien- ja merenhoidon verkostojen toimintaa ja niiden kehittymistä.

Erityisesti tuetaan sellaisia toimenpiteitä vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi, jotka on tunnistettu alueellisissa vesienhoidon toimenpideohjelmissa ja merenhoidon toimenpideohjelmassa.

Hanketyypistä riippuen hankkeiden arvioinnissa on eduksi, että:

 • Toimenpiteen tarve on tunnistettu vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa vuosille 2016–2021;
 • Kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski;
 • Hankkeen toteuttaminen voidaan käynnistää viivytyksettä, mikä tarkoittaa esimerkiksi tarvittavia suunnitelmia ja lupia sekä olemassa olevaa yhteistyöverkostoa ja paikallista sitoutumista;
 • Toimenpiteillä saavutetaan merkittäviä sosiaalisia hyötyjä ja ne palvelevat mahdollisimman laajasti alueen asukkaita ja virkistyskäyttäjiä;
 • Hankkeen muu rahoitus on varmistettu;
 • Hankkeen tulokset ja kokemukset ovat hyödynnettävissä muissa kohteissa;
 • Hanke hyödyntää tai jatkojalostaa kärkihankkeiden tuloksia, kokemuksia ja verkostoja;
 • Toteutushankkeen esitys sisältää hankkeen vaikutusten seurantasuunnitelman.

Rahoitus myönnetään 3-vuotisena siirtomäärärahana, joka on käytettävissä vuosina 2019-2021. Avustus maksetaan hyväksyttyjä, hankeaikana toteutuneita kustannuksia vastaan. ELY-keskukset voivat harkita vuoden 2018 lopussa rahoituksen ulkopuolelle jääneiden vesien- ja merenhoidon avustushakemusten soveltuvuutta tähän tehostamisohjelman hankehakuun.

Miten avustusta haetaan?

Avustusta haetaan siitä ELY-keskuksesta, jonka alueella toiminta tapahtuu. Hakijoita suositellaan käyttämään sähköistä hakulomaketta.

 • Suositeltava hakutapa: Sähköinen hakulomake
 • Toissijainen hakutapa: Tulostettava/tallennettava hakulomake (doc)
  Toissijaista hakutapaa käytettäessä hakulomake täytetään ja a) tallennetaan ja lähetetään ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä tai b) tulostetaan ja toimitetaan sen ELY-keskuksen kirjaamoon, josta avustusta haetaan. (Ks. Oikopolut tämän sivun oikealla palstalla).
 • Hakuohje (pdf)

Aikataulu

Avustusten ensimmäinen hakuaika oli 1.4. - 10.5.2019.

Seuraava ohjelman kunnostusavustusten hakukierros järjestetään syksyllä 2019 ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisten valtionavustusten haun yhteydessä.

Sisälletyt portletit

Alueellista tietoa