Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Yhteistyötä ja ymmärrystä ympäristön parhaaksi

Sujuva lupakäsittely ja selkeä ympäristömenettelyjen kokonaisuus on hyödyksi niin lupaa hakevalle asiakkaalle, asiaa hoitaville viranomaisille kuin ympäristöllekin. Tehokas hallinnointi tuo myös kustannussäästöjä. Tämä selviää Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen raportista, jossa kartoitettiin ympäristövaikutusten arvioinnin ja lupamenettelyjen sujuvuutta.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteisessä kokeilu- ja kehittämishankkeessa etsittiin keinoja parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä ja nopeuttaa hankkeiden etenemistä. Projektin tavoitteena oli kehittää ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ja lupamenettelyjen sujuvuutta sekä kartoittaa viranomaisyhteistyötä parantavia toimenpiteitä.

Projektin tuloksena syntyi käytännönläheisiä kehittämisehdotuksia ja suosituksia siitä, miten viranomaisten välistä yhteistyötä voidaan parantaa ja mitä toiminnanharjoittajan on syytä huomioida lupaprosessiin lähtiessään.

Sujuvista menettelyistä hyötyä kaikille

Asioiden sujuvan etenemisen ja menettelyjen yhteensovittamisen edellytyksenä on  toiminnanharjoittajan sitoutuminen myös hankkeensa vaatimiin lupa-asioihin ja ympäristömenettelyihin. Kun lupahakemukset, YVA-dokumentit ja selvitykset ovat laadukkaita ja ne on laadittu ajoissa, viranomaismenettelytkin sujuvat nopeammin ja niiden yhteensovittaminen on helpompaa.

Asiakkaille notkea ja tehokas lupien käsittely tuo useita hyötyjä. Ympäristömenettelyissä asiakkaita ovat toiminnanharjoittajan lisäksi kaikki ne kansalaiset, järjestöt ja muut tahot, joita hanke koskee. Ennakoitavuus ja aikataulujen hallinta paranee. Asiakas ei joudu tekemään päällekkäistä työtä, eikä toimittamaan samoja aineistoja usealle eri viranomaiselle.

Viranomaisten tulee puolestaan tehostaa keskinäistä yhteistyötään ja huolehtia koordinaatiovastuun ja tiedon siirtymisestä viranomaiselta toiselle. Viranomaiset hyötyvät sujuvasta yhteistyöstä, kun tiedonkulku paranee ja päällekkäinen työ vähenee.

Uudet työkalut ja toimintatavat parantavat kokonaisuuden hallintaa, tiedonkulkua, ennakoitavuutta, viranomaisyhteistyötä sekä nopeuttavat hankkeita. Uutta ympäristöhallinnossa on myös se, että eri viranomaiset antavat toisilleen palautetta.

Ympäristölle on eduksi, kun arvioitavan hankkeen oleelliset ympäristövaikutukset sekä yhteisvaikutukset muiden toimijoiden kanssa tunnistetaan hyvissä ajoin ja aiempaa kattavammin. Hyvä ja turvallinen elinympäristö sekä puhdas luonto ja vedet voidaan näin turvata paremmin.

Viranomaismenettelyjen tehostaminen ja nopeutuminen tuovat myös kustannussäästöjä hallintoon sekä positiivisia taloudellisia vaikutuksia, jotka hyödyttävät elinkeinoelämää.

Ympäristöhankkeita tulee tarkastella nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Ympäristövaikutusten arviointi ja luvat muodostavat parhaimmillaan selkeän kokonaisuuden, jossa tieto ja viranomaismenettelyjen koordinaatio siirtyvät viranomaiselta toiselle "saattaen vaihtamalla".

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Uudenmaan ELY-keskus selvittivät ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ja lupamenettelyjen sujuvuutta sekä viranomaisyhteistyötä.

Työn tuloksena syntyneet käytännönläheiset kehittämisehdotukset ja suositukset on koottu juuri valmistuneeseen loppuraporttiin Sujuvammat ympäristömenettelyt yhteistyöllä. YVA- ja lupamenettelyjen yhteyden vahvistaminen.

Lisätietoja:

  • Ympäristöneuvos Marja-Terttu Parsama, puh. 029 501 6422 etunimi.sukunimi@avi.fi
  • Johtava asiantuntija Eija Lehtonen, puh. 0295 021 424 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Alueellista tietoa