Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Vuoden 2020 maataloustukien maksatukseen liittyvät kokotilavalvonnat loppusuoralla (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskuksen maaseutuyksikön suorittamat eläin- ja pinta-alaperusteisten tukien tilakäynnit ovat vuoden 2020 osalta loppusuoralla. Maatiloille maksettavien tukien maksamisen edellytyksenä on, että säädösten mukaiset tarkastukset on suoritettu määräaikaan mennessä. Pääosin syksyllä tehtävien maksatusten vuoksi Ruokaviraston määrittämien satunnais- ja riskiotantoihin liittyvät tilakäynnit tuli olla tehtynä 15.11.2020 mennessä. Loppuvuodesta tiloilla tehtävät valvonnat keskittyvät lähinnä yksittäisiin ristiintarkastuksiin.

Peltoa paketissa.

Valvontamäärät vähenivät Covid19-pandemian vuoksi. Vuodelle 2020 alun perin suunniteltu 5 % valvontamäärä pieneni lopulta 3 % otantoihin, sekä pinta-ala- että eläinperusteisia tukia hakeneiden tilojen osalta. Koronapandemian takia tilavalvonnat suoritettiin Ruokavirastosta tulleiden poikkeusohjeiden mukaisesti. Pinta-alavalvontatiloille tehtiin tänä vuonna maastovalvonta ja valvontatilojen asiapaperit tarkastetaan talviaikaisen asiakirjavalvonnan yhteydessä. Tilakäynneillä toimittiin THL:n antamien ohjeiden mukaisesti huomioiden turvaetäisyydet ja erilaiset suojavarusteisiin ja varautumisasioihin liittyvät vaatimukset.

Kaikille tämän vuoden valvontaotantoihin tulleille tiloille ilmoitettiin valvonnoista ennakkoon. Samalla kartoitettiin mahdollisia pandemiaan liittyviä uhkatekijöitä ja esitettiin viljelijöille toivomus mahdollisimman vähäisistä suorista kontakteista tilavalvonnan aikana. Valvonnat saatiin hyvän viljelijäyhteistyön avulla tehtyä suunnitelmien mukaisesti pandemiasta huolimatta.

Vuoden 2020 valvontojen alustavien tulosten perusteella voidaan todeta, että valvontatiloilla oli pääosin toimittu annettujen säädösten ja ohjeistusten mukaisesti. Pinta-alavalvonnoissa havaitut puuteet kohdentuivat lähinnä täydentävien ehtojen hyvässä viljelytavassa ja ympäristökorvauksen tukiehdoissa havaittuihin laiminlyönteihin. Eläinvalvontojen osalta havaitut puutteet liittyivät lähinnä eläinten merkinnässä tai rekisteritiedoissa havaittuihin puutteisiin.

Valvonnat jatkuvat pinta-alatukiin liittyvänä asiakirjavalvontana ja maastotyönä tehtävinä kasvipeitteisyysvalvontoina. Eläinperusteisiin tukiin liittyvät tilavalvonnat jatkuvat vuoden alusta alkaen.

Pirkanmaan ELY-keskuksen maaseutuyksikön valvontaryhmä kiittää viljelijöitä hyvästä yhteistyöstä ja joustavuudesta poikkeuksellisen valvontavuoden aikana.  

Lehmiä laitumella.

 

Juha Levomäki
​​​​​​​Valvontapäällikkö
​​​​​​​Pirkanmaan ELY-keskus
Puhelin 0295 036 067

sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi