Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Vöyrissä alkaa kuuleminen pohjavesialueiden luokituksista ja rajauksista (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015*. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä. Nyt vuorossa ovat ne pohjavesialueet, joiden pääsijaintikunta on Vöyri. Rajaus- ja luokitusmuutoksista järjestetään kuuleminen, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus esittää pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten kannalta olennaista tietoa.

Vöyrissä tarkistetaan muutaman alueen rajoja, jotta ne paremmin vastaisivat alueiden geologiaa ja pohjaveden virtausta. Pohjavesialueiden osa-alueita yhdistetään kahdella eri alueella, koska on todettu, että muodostumat edustavat hydrogeologista kokonaisuutta. Luokituksesta aikaisemmin poistettu Finndalenin alue palautetaan luokitukseen ja yhdistetään Rävholstretin alueeseen, koska vanhojen tutkimusten perusteella alueet edustavat samaa harjumuodostumaa ja soveltuvat vedenhankintaan antoisuuden perusteella. Kaksi moreenimuodostumaa esitetään poistettavaksi luokituksesta, koska alueet ovat yhdyskunnan vedenhankintaa varten heikkotuottoisia ja vedenotto on vähäistä. Luokituksessa esitetään Vöyrin alueelle yhteensä 12 aluetta, joista Byholmen, Hedorna, Isomäki, Kaurajärvi, Kimo, Kimo Norra, Komossa, Oxkangar Norra ja Pensalkangan esitetään luokiteltavaksi luokkaan 1 ja Lakne, Rävholstret sekä Svedaskangan-Keskis luokkaan 2.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausehdotuksia koskevat aineistot ovat nähtävillä Vöyrin, Kauhavan ja Isonkyrön kuntien virallisilla ilmoitustauluilla 6.3.2020–20.4.2020. Kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat myös nähtävillä sähköisesti osoitteessa:

www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Etelä-Pohjan-maan ELY-keskus

ELY-keskus korostaa, että pohjavesialueita luokitellaan ja rajataan ainoastaan hydrogeologisen tiedon ja vedenhankinnan perusteella. Tietoja voidaan lähettää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon 20.4.2020 klo 16.15 mennessä joko postitse tai sähköpostilla:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon, Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki

Sähköpostiosoite: kirjaamo.etela-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Lisätietoja:

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)