Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Vöyrin pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus on valmistunut (Pohjanmaa)

Vöyrin pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia tietoja kuntakohtaisten kuulemisten aikana. Kuulemisaikojen jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Vöyrin alueella tärkeimmät pohjavesimuodostumat sijaitsevat rantaprosessien voimakkaasti tasoittamissa kaakko-luodesuuntaisesti kulkevissa harjujaksoissa. Alueella on lisäksi pienempiä moreenimuodostumia sekä useita vedenhankintakäytössä olevia pistemäisiä kalliopohjavesimuodostumia. Vöyrin pohjavesialueista yhdeksän luokiteltiin luokkaan 1 ja kolme luokkaan 2. Kolme pohjavesialuetta poistettiin luokituksesta. Merkittävin rajausmuutos koski Finndalen alueen palauttamista luokitukseen osana Rävholstret pohjavesialuetta. Vöyrin pohjavesialueilla on 15 käytössä olevaa vedenottamoa, joista otetaan pohjavettä yhteensä noin 2200 m3/vrk.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on merkinnyt Vöyrin pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. ELY-keskus myös tallentaa rajaus- ja luokitusmuutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan, josta ne ovat saatavilla päivityksen jälkeen (joulukuu 2020):

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset ovat voimassa Vöyrissä 26.6.2020 alkaen.

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan hydrogeologisen ja muun olennaisen (esim. vedenhankinta) tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen tietoon perustuen. Pohjavesialueen rajausta tai luokitusta voidaan muuttaa esimerkiksi, mikäli vedenotto alueelta alkaa tai loppuu tai saadaan uutta tietoa alueen hydrogeologiasta tai pohjavedestä riippuvista ekosysteemeistä. Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen.

Tarvittaessa lisätietoja antaa:

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)