Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Vesiensuojelun tehostamisohjelma, logo.Vesiensuojelun tehostamisohjelman avustusta haettavana viemäriylivuotojen hallintaan

Vesiensuojelun tehostamisohjelman avustusta viemäriylivuotojen hallintaan on haettavissa 18.10.-30.11.2021 välisenä aikana Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Haku on valtakunnallinen ja avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia.

Avustuksen tavoitteena on vesistöön päätyvien haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen viemäriylivuotoja ennaltaehkäisemällä ja minimoimalla. Avustusta voidaan myöntää muun muassa viemäriylivuotojen ennaltaehkäisyyn ja ympäristövahinkojen minimointiin tähtäävän yhteistyön lisäämiseen, sekä hankkeisiin, joissa kehitetään ja pilotoidaan uutta teknologiaa ylivuotojen kartoituksessa, raportoinnissa, ehkäisyssä ja minimoinnissa.

Viemäriylivuotojen hallintakeinot voidaan karkeasti jaotella ylivuotoja ehkäiseviin toimenpiteisiin sekä ylivuotojen sattuessa ympäristövahinkoja minimoiviin toimenpiteisiin. Ylivuotojen ehkäisyyn keskittyminen on tärkeää nyt, kun ilmaston lämpenemisen myötä Suomen sademäärien ja rankkasateiden voimakkuuden on ennustettu kasvavan.

Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen on osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Haitallisten aineiden vähentämisessä on kolme painopistealuetta: viemäröidyt yhdyskuntajätevedet, hulevedet ja sekaviemärit.

Viisivuotisen (2019-2023) vesiensuojelun tehostamisohjelman avulla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinteiden päästöjä vesiin, kunnostetaan vesistöjä ja vahvistetaan asiantuntijoiden ja toimijoiden verkostoja, vähennetään kaupunkivesien haitallisten aineiden päätymistä kaupunkivesiin, saneerataan Itämeren ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä.

Lue lisää:

Avustusta haettavana viemäriylivuotojen hallintaan, 18.10.2021 (sttinfo.fi)