Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi poikkeusluvan merimetsojen pesinnän estämiseen mökkisaarella Turun Ruissalossa (Varsinais-Suomi, Satakunta, Kaakkois-Suomi, Uusimaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Turun kaupungille poikkeusluvan estää merimetsojen pesintä Vähä-Kaskisten saaressa Ruissalossa. Poikkeuslupa merimetsojen pesinnän estämiseen on myönnetty metsille aiheutuvan vakavan vahingon estämiseksi ja terveyden turvaamiseksi. Pesinnät saa estää pesät hävittämällä sekä tulevina pesimäkausina myös ennaltaehkäisemällä pesimään asettumista ennen pesimäkauden alkua. Poikkeuslupa on voimassa vuoteen 2023 asti. 

Pesinnän estäminen Vähä-Kaskisissa

"Vähä-Kaskinen on mökkisaari ja merimetsojen pesiä sijaitsee myös aivan mökkien välittömässä läheisyydessä. Tällaisessa tilanteessa merimetsojen ulosteista voi aiheutua terveydellistä vaaraa mökkien käyttäjille ja poikkeuslupa merimetsojen pesinnän estämiseen saaressa on ollut perusteltua myöntää", ylitarkastaja Salli Uljas Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta sanoo. "Lisäksi merimetsojen pesintä saaressa aiheuttaisi vakavaa vahinkoa saaren metsälle, jos merimetsot asettuisivat saareen pysyvästi. Metsille aiheutuvaa vahinkoa arvioitaessa on otettu huomioon metsien taloudellisen arvon lisäksi metsän maisemallinen ja virkistyksellinen merkitys."

Vähä-Kaskisen läheisyydessä on sijainnut merimetsoyhdyskunta vuodesta 2010 lähtien. Kuluva kevät on ensimmäinen, kun pesintä on laajentunut myös Vähä-Kaskisen saareen. "Tänä pesimäkautena pesiä saa hävittää 15.5. asti. Tulevina keväinä pesät täytyy hävittää aikaisemmin ja pesintään asettumista tulee myös ennaltaehkäistä. Tänä keväänä pesinnän estämiseen ei voitu ryhtyä aikaisemmin, sillä pesintä huomattiin vasta, kun se oli jo käynnistynyt", Uljas kertoo. Jos pesiä hävitettäessä havaitaan, että pesissä on jo poikaset, tulee pesien hävittäminen lopettaa ja sitä saa jatkaa vasta pesimäkauden jälkeen.

Merimetsoihin liittyvä poikkeuslupatilanne Suomessa

Merimetso on rauhoitettu lintulaji. Luonnonsuojelulain mukaan rauhoitetun lajin pesinnän häiritseminen ja pesien hävittäminen on kielletty. Koska merimetso on laji, joka palaa käyttämään edellisvuotisia pesiä myös tulevina pesimäkausina, sen pesien hävittäminen on kielletty myös pesimäkauden ulkopuolella.

Rauhoitettuja lintuja koskevat poikkeuslupa-asiat on koko Suomessa (pl. Ahvenanmaa) keskitetty Varsinais-Suomen ELY-keskukselle vuodesta 2015 alkaen, jonka jälkeen Varsinais-Suomen ELY-keskukselta on haettu 40 kertaa lupaa merimetson rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen.  Poikkeuslupa rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen voidaan myöntää luonnonsuojelulaissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä. Annetuista päätöksistä 28 on ollut myönteisiä (70 %) ja 12 kielteisiä (30 %).  ­­­

Tällä hetkellä voimassa on 12 poikkeuslupaa merimetsojen rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen. Näistä luvista kuusi on merimetson tutkimista varten myönnettyjä poikkeuslupia ja toiset kuusi merimetsojen aiheuttamien vahinkojen torjumiseen myönnettyjä lupia. Vuonna 2020 on tähän mennessä annettu seitsemän päätöstä merimetsojen rauhoitusmääräyksistä poikkeamisesta. Näistä päätöksistä kuusi on ollut myönteisiä ja yksi kielteinen. Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on tällä hetkellä vireillä kolme lupahakemusta, mutta näistä ei vielä ole annettu päätöksiä. Voimassa olevien poikkeuslupien toimenpidealueita sijaitsee Suomessa koko sillä merialueella, jolla merimetsoja esiintyy. Lupia merimetsojen aiheuttamien vahinkojen torjuntaan ei ole myönnetty luonnonsuojelualueille tai Natura-alueille.

Päätös VARELY/1919/2020 on annettu 7.5.2020.

Lisätietoja
ylitarkastaja Salli Uljas
0295 023 040
salli.uljas@ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)