Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Valtion väyläverkon investointiohjelma tuomassa rahoitusta Kaakkois-Suomeen (Kaakkois-Suomi)


Auto ajaa tietä, missä on kallioleikkaus ja sadan kilometrin nopeusrajoitusmerkki.
Väylävirasto on laatinut valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman eli Liikenne 12 -suunnitelman toimeenpanoa. Vuosille 2022–2029 kohdentuva investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus valtion rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista.

Investointiohjelman keskeisenä lähtötietona on ”Liikenneverkon strateginen tilannekuva”, jossa kuvataan tarpeet, joihin nyt laaditun investointiohjelman tulee vastata. Jatkuvasti ylläpidettävä strateginen tilannekuva sisältää enemmän liikenneverkon tarpeita kuin mihin nyt laaditun investointiohjelman rahoitustasolla ja aikajänteellä voidaan vastata.  Investointiohjelman hankkeita on jouduttu priorisoimaan tehokkuuden ja vaikuttavuuden perusteella. Investointiohjelman kattavuus koskee isoja väyläverkon kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita. Ohjelman sisältämillä pienemmillä hankkeilla vastataan alueellisiin tarpeisiin eikä niitä ole käsitelty väyläverkon strategisessa tilannekuvassa. 

Investointiohjelman hankkeiden vaikutusarvioinnilla tunnistetaan se, kuinka hyvin erilliset hankkeet ja koko ohjelmakokonaisuus toteuttaa Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteita. Investointiohjelman laajat tavoitteet koskevat Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteita eli saavutettavuutta, kestävyyttä ja tehokkuutta. Kaikkien tavoitteet sisältävät vastuun ilmasto- ja turvallisuusvaikutuksista. Yksittäisten hankkeiden kohdalta on arvioitu hankkeen vaikuttavuutta, kun taas koko ohjelmatason arvioinnissa on arvioitu enemmän muutoksen suuntaa kuin suuruutta. Vaikutusten arvioinnin perusteella investointiohjelmaan on valikoitunut Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteita ja strategisia linjauksia parhaiten toteuttavia, yhteiskuntataloudelliselta tehokkuudeltaan parhaimpia hankkeita.

Investointiohjelman Kaakkois-Suomen alueelle kohdentuvat hankkeet kattavat liikennejärjestelmän ratojen, vesiväylien ja maanteiden kokonaisuutta sekä ohjelman eri tasoja. Investointiohjelma on esitetty seuraavassa verkoittain.

Rataverkko

1A hankkeet mahdollista toteuttaa ohjelmakauden alkupuolella 91,7 M€

 • Imatran liikennepaikan kehittäminen vaihe 1, 46 M€
 • Kotolahti-Mussalo läpiajoraide, Kotka, 5 M€
 • Kouvola-Kotka/Hamina -radan parantaminen, määrärahan tarkistaminen 35,5 M€
 • Vainikkalan ratapihan pienet kehitystoimenpiteet, 5,2 M€

1 B mahdollisesti ohjelmakauden loppupuolella toteutettavat vielä suunnittelua vaativat hankkeet, alustava kustannusarvio, johon vaikuttaa lopullisten toimenpiteiden sisältö 307,6 M€

 • Imatra-Joensuu matka-aikojen lyhentäminen 30 M€
 • Kouvola-Kuopio matka-aikojen lyhentäminen 10 M€
 • Lauritsalan liikennepaikka, 19 M€
 • Luumäki-Joutseno välityskyvyn parantamien 211 M€
 • Luumäki-Vainikkala nopeuden nosto, 37,6 M€
 

Maantieverkko

1A hankkeet mahdollista toteuttaa ohjelmakauden alkupuolella

 • Vt15 Kotka-Kouvola 1. vaihe, 94 M€
 • Vt6 Korian kohta (Hevossuo-Nappa), 11 M€
 • Vt15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie) 8M€

Vesiväylät

Vesiväylähankkeissa luokassa 1A Saimaan syväväylien parantaminen, 3 M€.

Lisäksi investointiohjelman perusväylänpidon parantamishankkeina on Kaakkois-Suomen alueelle erikseen nimettynä.

 • Vt 6 parantaminen Tykkimäki-Kouvola, Kouvola 3,6 M€
 • Mt 369 parantaminen välillä kt 46 – vt15, Kouvola 2,4 M€
 • Mt 408 ja mt 409 jk+pp-tiet ja taajaman liikenneturvallisuustoimenpiteet, Savitaipale 0,7 M€

Laajemmin Investointiohjelmaa, sen rahoituskehyksiä ja tavoitteita on avattu lausunnolla olevassa materiaalissa. Alueen toimijoilta ja yksityisiltä henkilöiltä pyydetään kommentteja investointiohjelmasta neljästä eri näkökulmasta.

 1. Onko investointiohjelmassa kuvattu ymmärrettävästi sen valmisteluperiaatteet?
 2. Investointiohjelman laatimista ovat ohjanneet Liikenne 12 –suunnitelman lähtökohdat, tavoitteet, strategiset linjaukset ja toimenpiteet. Onko mielestänne investointiohjelmassa kokonaisuutena onnistuttu vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin? Ovatko investointiohjelman perustelut vaikutusten kautta tasapuoliset ja selkeät?
 3. Onko mielestänne ohjelmaa mahdollista muuttaa Liikenne 12 –suunnitelman talousraamin puitteissa siten, että valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet toteutuisivat paremmin ja kokonaisvaikutusten arvioinnin mukaan tulos olisi parempi? Miten muuttaisitte ohjelmaa ja miten perustelette paremmat vaikutukset?
 4. Miten kehittäisitte investointiohjelman laatimisen prosessia, sen päivittämistä ja seurantaa? Saako Väylävirasto riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa väyläverkon kunnossapito- ja kehittämistarpeista mm. alueellisen liikennejärjestelmätyön, väylien suunnittelun ja asiakkuusyhteistyön avulla?

Lausuntoaika on meneillään ja lausunnot tulee antaa 15.9.2021 mennessä lausuntopalvelu.fi-järjestelmässä ”Lausuntopyyntö-Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022–2029”.

Teksti: Liikennejärjestelmä -yksikön päällikkö Jussi Kailasto