Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Valtatien 8 parantamisen tiesuunnitelmaluonnoksia Eurajoen keskustan kohdalla esitellään yleisötilaisuudessa 6.5. klo 17-19 (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus suunnittelee valtatielle 8 Eurajoen kohdalle uutta valtatien linjausta ja eritasoliittymiä liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa maanantaina 6.5.2019 klo 17.00-19.00 Eurajoki-salissa Eurajoen kunnantalolla osoitteessa Kalliotie 5, 27100 Eurajoki. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.

Valtatien 8 nykytilanne

Valtatie 8 Turku-Pori -välillä on tärkeä väylä Turun, Rauman ja Porin seutujen liikennejärjestelmässä. Valtatie kuuluu EU:n TEN-T kattavaan verkkoon. Tieosuus on Lounais-Suomen merkittävä tavaraliikenneväylä, jonka merkitystä korostavat ratayhteyden puuttuminen ja tien varrella sijaitsevat viisi vientisatamaa. Tieosuudet Turku–Mynämäki ja Pori–Rauma ovat työssäkäyntialueidensa runkoyhteyksiä. Valtatie 8 on Väyläviraston toimintalinjojen mukaisesti määritelty osaksi raskaan liikenteen runkoverkkoa.

Tieosuuden turvallisuus on tällä hetkellä pääteiden runkoverkon huonoimpia. Tiejakso Eurajoen kohdalla poikkeaa muusta valtatien 8 tieosuudesta. Keskustan kohdalla paikallinen liikenne ja päätien liikenne sekoittuvat, eikä valtatie täytä tärkeimmille päätieyhteyksille asetettuja tavoitteita.

Valtatien liikennemäärä Eurajoen kohdalla on nykyisin 11 400 ajon/vrk. Laaditun liikenne-ennusteen mukaan liikennemäärät laskevat syrjään jäävällä nykyisellä valtatiellä, ennusteen mukaan liikennemäärä vuonna 2040 on 1 700-5 200 ajon/vrk riippuen mistä kohdasta tietä tarkastellaan. Uudella Eurajoen ohituksella liikennemäärä vuonna 2040 tulee olemaan noin 6 100 – 6 700 ajon/vrk.

valtatie sivuaa Eurajoen keskustaa ja tien nopeusrajoitus on pitkällä matkalla 60km/h. Lisäksi valtatiellä on useita vilkasliikenteisiä tasoliittymiä. Suurin ongelma liikenteen sujuvuudelle ja liikenneturvallisuudelle aiheutuu keskustan kohdalla oleva nelihaaraliittymä Kirkkotie/Auvintie/valtatie.

Valtatiellä 8 on 2013-2017 tapahtunut 26 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista 7 on johtanut henkilövahinkoihin ja kaksi on kuollutta. Suurin osa onnettomuuksista on hirvieläinonnettomuuksia.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tien palvelutason parantaminen siten, että liikenteen aiheuttamat turvallisuus- ja sujuvuusongelmat vähenevät merkittävästi, liikenteestä aiheutuvien ympäristöhaittojen hallinta ja niiden vähentäminen, maankäytön kasvuedellytysten ja ympäristön laadun turvaaminen, TEN-T kattavan verkon tieyhteyden tavoitetilan toteuttaminen ja rakentamisen ekotehokkuuden parantaminen.

Hankekohtaisena tavoitteena on, että Eurajoen kuntakeskuksen saavutettavuus säilyy hyvänä, valtatien nopeusrajoitus on 100km/h, liikenneturvallisuuden parantaminen vähentämällä henkilövahinko-onnettomuuksia, liittymätiheys valtatiellä on noin yksi liittymä / km, jalankulku- ja pyöräilyvälien turvallisuuden parantaminen, Eurajoen jokimaiseman kulttuurimaiseman arvon säilyttäminen, huomioidaan luontokohteet ja rakennuskanta sekä tielinjan sopeutetaan maisemaan.

Tiesuunnitelmaluonnos

Suunnittelun lähtökohtana on vuonna 2010 laadittu yleissuunnitelma sekä voimassa oleva osayleiskaava. Yleissuunnitelmassa on esitetty toimenpiteet valtatien 8 parantamiseksi Eurajoen keskustan kohdalla uuteen maastokäytävään. Uusi valtatielinjaus on sijoitettu siten, että kaikki Eurajoen jokivarressa olevat rakennukset säilyvät. Valtatien ja talojen pihapiirien väliin sijoitetaan melusuojarakenteita.

Liittyminen uudelle valtatielle on mahdollista vain eritasoliittymien kautta. Eurajoen keskustan eteläpuolelle on hyväksytyssä yleissuunnitelmassa esitetty eritasoliittymä. Tiesuunnitelmaan on lisätty myös Eurajoen pohjoispuolelle uusi eritasoliittymä, poiketen yleissuunnitelmasta. Uusi eritasoliittymä vaatii kaavamuutoksen.

Etelässä suunnittelualue rajautuu Kangasnummentien liittymästä noin 1,1 kilometriä etelän suuntaan (Koivuniemen Kirkkotie) ja pohjoisessa Krisantien liittymään. Suunnitteluosuuden pituus valtatiellä on noin 4,4 kilometriä.

Linnamaantie ja Auvintie alittavat uuden valtatien eritasossa. Alemman tieverkon osaksi jäävän nykyisen valtatien ja Keskuskadun liittymään tehdään kiertoliittymä. Köykän teollisuusalueen kohdalla oleva tasoliittymä valtatielle poistetaan ja Köykän alueelta rakennetaan uusi katuyhteys Lapintielle, jonka kautta on pääsy uudelle Eurajoen eritasoliittymään ja edelleen valtatielle.

Siltoja hankkeessa on viisi, joista suurimmat ovat Eurajoen ylittävä vesistösilta ja eritasoliittymien risteyssillat. Nykyisen valtatien Eurajoen vesistösilta jää rinnakkaistien käyttöön.

Koko suunnittelualueella valtatien ajosuunnat erotetaan toisistaan keskikaiteella liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Keskikaide estää kohtaamisonnettomuudet ja osan tieltä suistumisista. Pintavesien poisjohtamiseen esitetään tehtävän tasausaltaita, jolloin rankkasateiden virtaamia voidaan tasoittaa ja parantaa pintavesien laatua ennen vesistöön johtamista. Liikenteen meluhaittojen torjumista varten tehdään valtatien varteen melusuojaukset Eurajoen vesistön molemmille puolille nykyisen asutuksen kohdalle.

Tiesuunnitelmassa varataan tiealuetta valtatien tavoitetilan (2+2 kaistainen valtatie) mukaista ratkaisua varten.

Yleisötilaisuus

Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa maanantaina 6.5.2019 klo 17.00-19.00 Eurajoki-salissa Eurajoen kunnantalolla osoitteessa Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Kaikki alueen maanomistajat ja asukkaat, muut tienkäyttäjät tai muuten hankkeesta kiinnostuneet ovat silloin tervetulleita saapumaan yleisötilaisuuteen kuulemaan asiasta lisää ja kertomaan mielipiteensä tiesuunnitelmaluonnoksesta. Palautetta suunnitelmasta voi toimittaa 15.5.2019 mennessä hankkeesta vastaaville henkilöille.

Tiesuunnitelmaluonnokseen voi tutustua osoitteessa:

projektit.ramboll.fi/Vt8_Eurajoki/

Lisätietoja

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: Timo Bäcklund, p. 0295 022 782, timo.backlund@ely-keskus.fi

- Ramboll Finland Oy: Satu Rajava, p. 040 5171 432, satu.rajava@ramboll.fi


Alueellista tietoa