Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Valtakunnallisesti arvokkaita suokohteita suojellaan vapaaehtoisesti Helmi-elinympäristöohjelmassa (Etelä-Savo)

Vapaaehtoinen soidensuojelu käynnistyi Suomessa vuoden 2020 alusta alkaen osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Maanomistajilla on mahdollisuus korvausta vastaan suojella soita ja turvata suoluonnon monimuotoisuutta. Korvaus on maanomistajalle verovapaata tuloa.

Soidensuojelua voidaan toteuttaa perustamalla yksityinen luonnonsuojelualue, myymällä alue valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen tai tekemällä 20 vuoden määräaikainen rauhoitussopimus. Neuvottelut maanomistajien kanssa hoitaa ELY-keskus. Etelä-Savossa vuoden 2020 soidensuojelun tavoite on 150 hehtaaria.

Arvokkaimmista kohteista aloitetaan

Soidensuojelun neuvottelut aloitetaan jo selvitetyistä luonnon monimuotoisuudelle arvokkaista kohteista. Tavoitteena on ensisijaisesti suojella vuonna 2015 valmistuneen soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteita. Soidensuojelun täydennysehdotus käsittää asiantuntijaryhmän valtakunnallisesti arvokkaiksi luokittelemia soita. Nämä suot ovat luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta tärkeitä ja niiden mahdollinen suojelu tulisi selvittää vaihtoehtona metsätalouskäytölle. Lisäksi tavoitteena on suojella kaavojen suojeluvarausten soita. Muitakin arvokkaita soita voi suojeluun tarjota. Soidensuojelussa pyritään vesitaloudeltaan luonnontilaisiin ja ehyisiin kokonaisuuksiin.

Suoluonnon monimuotoisuutta halutaan vahvistaa

Soidensuojelulla pyritään vahvistamaan suoluonnon monimuotoisuutta. Suot ovat yksi eniten heikentyneistä ja lajistoltaan köyhtyvistä elinympäristöistä. Soilla elää lukuisia uhanalaisia lajeja ja noin puolet soiden luontotyypeistä on uhanalaisia koko maassa. Merkittävin soiden uhanalaistumisen syy on metsäojitus. Etelä-Savossa soista hieman yli 80 % on ojitettuja. Suojeltuja soita on vain 2,9 % suoalasta. Soidensuojelulla hillitään myös ilmastonmuutosta. Luonnontilaisiin soihin on sitoutunut merkittävä määrä hiiltä, joka säilyy suohon varastoituneena, kun suon vesitalous pyritään suojelun myötä säilyttämään muuttumattomana. Soidensuojelu parantaa myös vesistöjen tilaa.

Suot ovat yksi eniten heikentyneistä ja lajistoltaan köyhtyvistä elinympäristöistä. Kuva: Tiina Hämälinen

Vapaaehtoinen suojelu on osa Helmi-elinympäristöohjelmaa

Soidensuojelun valtakunnallinen tavoite kuluvalle hallituskaudelle on noin 20 000 hehtaaria. Vapaaehtoista soidensuojelua toteutetaan osana ympäristöministeriön käynnistämää Helmi-elinympäristöohjelmaa. Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta suojelemalla ja parantamalla heikentyneitä elinympäristöjä: soita, lintuvesiä- ja kosteikoita ranta-alueineen, perinnebiotooppeja, metsäisiä elinympäristöjä sekä ranta- ja vesiluontoa. Elinympäristöjen suojeleminen ja parantaminen auttaa niissä eläviä monia jo uhanalaistuneita lajeja. Helmi-ohjelmassa tehtävät toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Ohjelman tavoitteita valmistellaan vuosille 2020-2030.

Puustoisia soita suojellaan edelleen myös osana METSO-ohjelmaa (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma). ELY-keskus toivoo maanomistajien tarjoavan luonnon monimuotoisuudelle arvokkaita soita suojeltavaksi osana Helmi- ja METSO-ohjelmia.

Linkki:

Lisätietoja:

Luonnonsuojeluasiantuntija Tiina Hämäläinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 112 tiina.hamalainen(at)ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)