Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Vaikuta vesienhoitoon, merenhoitoon ja tulvavahinkojen ehkäisyyn 31.3. mennessä (Hämeen ELY-keskus)

Suomen merialueen tila ei kaikilta osin ole hyvä. Erityisesti rehevöityminen, mutta myös muut ihmisen toiminnasta johtuvat ympäristöpaineet vaikuttavat haitallisesti meriluontoon. Jotta merialue saataisiin hyvään tilaan, on valmisteltu ehdotus merenhoidon toimenpideohjelmaksi. Meren tilaan vaikuttavat myös sisämaassa ja rannikkovesissä toteutettavat toimet. Ne on koottu ehdotuksiksi vesienhoidon suunnitelmaksi ja tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Ohjelma- ja suunnitelmaehdotukset ovat kuultavina maaliskuun 2015 loppuun mennessä.

Merenhoidon toimenpideohjelmaehdotuksessa esitetään meren hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi jo tehtävien toimenpiteiden tehostamista ja täydentämistä sekä kokonaan uusia toimenpiteitä. Uusia ehdotettuja toimenpiteitä on kaikkiaan 35. Ne käsittävät luonnonsuojelun toimenpiteitä sekä maatalouteen, merenkulkuun ja kalavarojen hoitoon kohdentuvia sekä roskaantumisen ja vedenalaisen melun vähentämiseen tähtääviä toimia.

Palautetta voi antaa monella tavalla

Nyt tarvitaan kansalaisten ideoita ja mielipiteitä toimenpiteistä ja niiden riittävyydestä ja kohdentamisesta. Toimenpideohjelma-, vesienhoitosuunnitelma- ja tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksiin voi tutustua osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin. Hämeen ELY-keskuksen alue vesienhoidossa jakautuu Kymijoen-Suomenlahden ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueiden kesken. Asiakirjoihin voi tutustua myös ELY-keskuksissa ja kunnanvirastoissa, joissa ehdotukset ovat nähtävillä.

Ehdotukset ovat kuultavina 31.3.2015 asti ja jokainen voi kertoa mielipiteensä niistä.

Hämeen ELY-keskukselle voi antaa palautetta verkkopalvelun kautta sähköisellä lomakkeella tai ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostilla tai kirjeellä. Keskusteluun voi osallistua ja palautetta voi antaa myös Otakantaa.fi-verkkopalvelussa. Kaikki linkit ovat uutisen lopussa. - Saatu palaute käydään läpi ja siitä laaditaan yhteenvedot. Palautetta hyödynnetään lopullisia asiakirjoja laadittaessa.


Alueellista tietoa