Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Vaasaan ja Kokkolaan sijoittuvista litiumakkutehtaista on aloitettu YVA-menettely (Pohjalaismaakunnat)

Finnish Battery Chemicals Oy on suunnittelemassa hanketta, jossa on tarkoitus rakentaa Suomeen tehtaita litiumakkujen valmistuksessa tarvittavien prekursori- ja katodiaktiivimateriaalien tuotantoon. Mahdolliset tehtaiden sijoituspaikat olisivat Vaasa, Kokkola, Kotka ja Hamina.

YVA-yhteysviranomaisena toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely), jossa yhteysviranomaisena toimii Kaakkois- Suomen ELY-keskus. Finnish Battery Chemicals Oy on jättänyt yhteysviranomaiselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman 3.3.2020. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta lausuntonsa 14.4.2020.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: alueilla maankäytölliset valmiudet tehtaiden sijoittamiseen

Lausunnossaan ELY-keskus on pitänyt tärkeänä, että ympäristövaikutusten arviointi kohdistuu riittävän isoon tarkastelualueeseen. Lisäksi ELY-keskus on katsonut, että vaikutukset tulee selvittää vastaavan tasoisesti kaikkien hankevaihtoehtojen osalta siten, että eri hankevaihtoehtojen merkittäviä ympäristövaikutuksia on mahdollista vertailla keskenään.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on huomioinut lausunnossaan, että Vaasan ja Kokkolan hankevaihtoehdot sijoittuivat alueille, joissa ennestään on maankäytölliset valmiudet tehtaiden sijoittamiseen. Sekä Vaasassa että Kokkolassa alueet on merkitty kaavaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen, T/kem. Liikenteen vaikutusten kannalta on tärkeää selvittää hankkeen vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen ja arvioida mahdollisia vaikutusten lieventämiskeinoja.

Veden riittävyyttä ja vesipäästöjä tulee selvittää

Arviointiohjelman mukaan tehtaiden toiminnassa tarvitaan merkittävä määrä prosessi- ja jäähdytysvesiä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt hankevastaavaa selvittämään veden riittävyyttä sekä ottopaikkaa. Mereen johdettaisiin merkittävä määrä mm. lämpöä sekä suolaa (Na2SO4). ELY-keskus on katsonut, että vesipäästöt tulee mallintaa ja huomioida päästöjen vaikutus kaikkiin vaikutusalueen vesimuodostumiseen ja erikseen niiden jokaiseen laatutekijään.  Purkualueiden erityispiirteet ja niissä viime vuosina tapahtuneet muutokset, kuten Vaasan Kaupunginselän kalataloudellisen arvon nousu, tulee huomioida arvioinneissa.

Lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt tarkentamaan mm. luontodirektiivin liitteen IVa mukaisten lajien tarkastelua sekä Natura-arviointien tarvetta. ELY-keskus on pyytänyt arvioimaan, edellyttääkö hankkeiden toteuttaminen poikkeamista luonnonsuojelulain mukaisista kielloista tai yksityisten luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksistä. ELY-keskus on katsonut, että meluvaikutukset sekä ilmapäästöjen leviäminen tulee arvioida mallintamalla.

Lisätietoja:

  • Ryhmäpäällikkö Päivi Karttunen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 824
  • Johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 050 344 2414

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)