Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uusia näkökulmia Pirkanmaan vesistöjen säännöstelyn kehittämiseen (Pirkanmaa)

Yli 20 kalastuksen ja kalakantojen, luonnonsuojelun, virkistyskäytön, maatalouden, vesivoiman ja viranomaisen edustajaa kokoontui toukokuussa kahteen työpajaan pohtimaan Pirkanmaan keskeisten säännösteltyjen järvien säännöstelyn tavoitteita. Pirkanmaan keskeiset säännöstellyt järvet ovat Näsijärvi, Vanajavesi, Pyhäjärvi, Iso-Kulovesi, Kyrösjärvi ja Mahnalanselkä-Kirkkojärvi. Työpajojen järjestäjinä olivat Pirkanmaan ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Aiheeseen tutustuttiin tarkastelemalla SYKEssä mallinnettuja säännöstelyvaihtoehtoja sekä niiden arvioituja vaikutuksia vesiluontoon, virkistyskäyttöön, tulvariskeihin ja vesivoiman tuotantoon. Ilmastonmuutos vaikuttaa vesimääriin, joten se otettiin vaikutuksissa ja säännöstelyvaihtoehtojen tavoitteissa huomioon. Vaihtoehtojen avulla tarkasteltiin erityisesti, minkälaisia vaikutuksia olisi talviaikaisen vedenkorkeuden laskun eli ns. kevätkuopan loiventamisella, kevättulvanousun aikaistamisella, vedenkorkeuden laskulla loppukesällä sekä talvitulviin varautumisella pitämällä vedenkorkeuksia matalammalla syksystä lähtien.

Työpajoissa keskusteltiin erilaisten säännöstelytapojen vaikutuksista eri asioihin sekä tarkasteltiin, kuinka merkittävinä eri tahot kokevat vaikutukset. Osallistujat näkivät esimerkiksi kevätkuopan loiventamisella olevan useita myönteisiä vaikutuksia, ja ilmastonmuutoksen myötä lisääntyviin talvitulviin ennalta varautumista pidettiin tarpeellisena. Säännöstelylupiin toivottiin joustavuutta erilaisissa vesitilanteissa. Lisäselvityksiä toivottiin mm. säännöstelyn vaikutuksista Kokemäenjoen virtaamiin sekä kalojen lisääntymisolosuhteisiin. Työpajoissa onnistuttiin saamaan aikaan hyvä ja avoin ilmapiiri, jossa keskustelu eri sidosryhmien välillä oli hedelmällistä.


Työpajassa oli laaja edustus eri organisaatioista.

Säännöstelyn muuttaminen edellyttää joissain tapauksissa säännöstelyluvan tarkistamista. Työpajojen yhtenä aiheena oli säännöstelyluvan tarkistamisprosessi ja sen saaminen sujuvaksi. Osallistujat pitivät tärkeinä asioina erityisesti selvitysten tekemistä riittävässä laajuudessa hakemuksen liitteeksi sekä riittävää tiedottamista, vuoropuhelua ja yhteisymmärrystä eri intressiryhmien ja asianosaisten kanssa.

Työpajat ovat osa PIRSKE-hankkeessa (Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittäminen) sovellettavaa lähestymistapaa, jossa tarkastellaan järjestelmällisesti eri sidosryhmien tavoitteita ja pyritään löytämään Pirkanmaan järville säännöstelykäytäntöjä, jotka mahdollisimman hyvin täyttäisivät eri sidosryhmien tavoitteet. Työpajojen jatkona järjestetään syksyllä 2016 seminaari, jossa käsitellään tulosten perusteella laadittavia suosituksia. Hanke päättyy vuonna 2017.

Lisätietoja: Kokemäenjoen vesistöalueen säännöstelytarkkailut (ymparisto.fi)

Teksti: Tanja Dubrovin & Jyri Mustajoki (Suomen ympäristökeskus)

 


Alueellista tietoa