Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Uudessakaarlepyyssä alkaa kuuleminen pohjavesialueiden luokituksista ja rajauksista (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) uudistettiin vuonna 2015. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä. Nyt vuorossa ovat ne pohjavesialueet, joiden pääsijaintikaupunki on Uusikaarlepyy. Rajaus- ja luokitusmuutoksista järjestetään kuuleminen, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus esittää pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten kannalta olennaista tietoa.

Uudenkaarlepyyn pohjavesialueiden suurimmat muutokset koskevat alueiden yhdistämistä kahdella eri alueella sekä Gunnarskangan pohjavesialueen rajausmuutokset Geologian tutkimuskeskuksen laaditun rakenneselvityksen perusteella. Muutamalle alueelle esitetään lisäksi pienempiä teknisiä rajauskorjauksia. Pohjavesialueiden luokituksesta esitetään poistettavaksi kaksi pistemäistä kallioporakaivoa, koska alueet ovat yhdyskunnan vedenhankintaa varten heikkotuottoisia ja vedenotto on vähäistä. Luokitukseen esitetään Uudenkaarlepyyn kunnan alueelle yhteensä 12 aluetta, joista Gunnarskangan, Hysalheden-Socklotheden, Kainuunkangas, Kyrktallberget, Makkarus ja Rösslossberget esitetään luokiteltavaksi luokkaan 1 ja Anthärsning, Bredkangan, Markby, Marken-Åvist, Palomhedet och Storsanden luokkaan 2.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausehdotuksia koskevat aineistot ovat nähtävillä kuntien virallisilla ilmoitustauluilla 28.5.2020–10.7.2020 Uudessakaarlepyyssä, Pedersöressä ja Kauhavassa. Kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat myös nähtävillä sähköisesti osoitteessa:

www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

ELY-keskus korostaa, että pohjavesialueita luokitellaan ja rajataan ainoastaan hydrogeologisen tiedon ja vedenhankinnan perusteella. Tietoja voidaan lähettää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon 10.7.2020 klo 16.15 mennessä joko postitse tai sähköpostilla:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon, Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki

Sähköpostiosoite: kirjaamo.etela-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Lisätietoja:

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)