Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Suo, metsää ja vettä.

Tornator ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus ovat sopineet viiden yksityisen suojelualueen perustamisesta

Tornator ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus ovat sopineet viiden yksityisen suojelualueen perustamisesta osana Helmi-elinympäristöohjelmaa ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOa. Uusien suojelualueiden yhteispinta-ala on yli 770 hehtaaria ja niiden luontoarvot ovat merkittäviä. Kohteet sijaitsevat Juuassa ja Ilomantsissa.

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Vapaaehtoisella suojelulla turvataan puuston rakennepiirteiltä edustavia ja lajistoltaan monimuotoisia metsäluonnon elinympäristöjä.

Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Tornator on suojellut METSO-ohjelman kautta 1900 hehtaaria metsää. Helmi-ohjelmassa Tornator on suojelut soita jo 3100 hehtaaria. Ohjelman ensimmäinen suojelualue oli Tornatorin yksityinen suojelualue Haukisuon Helmi Juuassa. Monimuotoisuusohjelman 2021–2030Linkki toiselle sivustolle tavoitteena on turvata ja lisätä Tornatorin metsien monimuotoisuutta ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja monimuotoisuuden parantamiseksi, lisäämällä aktiivisen luonnonhoidon määrää, suojelemalla arvokkaita alueita, jatkamalla tuloksekkaan sidosryhmäyhteistyön tekemistä sekä seuraamalla toimenpiteiden monimuotoisuusvaikutuksia. Monimuotoisuusohjelman mukaiset toimenpiteet edistävät uhanalaisten metsälajien ja luontotyyppien tilaa, ekosysteemipalveluja ja vesiensuojelua, riistanhoitoa sekä ilmastonmuutoksen hillintää.

Lue lisää:

Yli 770 hehtaaria arvokkaita suo- ja metsäalueita suojeluun Pohjois-Karjalassa, 27.8.2021 (ym.fi)