Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Tiputalo Oy:n Pöytyälle suunnitteleman broilerikanalan laajennuksen ympäristövaikutukset arvioitu - hanke on toteuttamiskelpoinen (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Tiputalo Oy:n Pöytyälle suunnittelemaa broilerikasvattamon laajentamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta.  

YVA-menettelyssä tarkasteltiin seuraavia vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Nykyinen toiminta. Broilerikasvattamo, jossa on 135 000 eläinpaikkaa
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Toiminnan laajentaminen niin, että broileripaikkoja 285 000 kpl
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Toiminnan laajentaminen niin, että broileripaikkoja on 360 000 kpl

Lannan osalta loppusijoitusvaihtoehtoja ovat sopimusperusteinen toimittaminen joko peltoviljelyyn tai käsiteltäväksi Biolan Oy:n kompostointilaitokseen tai näiden yhdistelmä. Syntyvät lantamäärät ja lannan hyödyntämiseksi tarvittava peltoala tai jatkojalostuskapasiteetti ovat melko suuria: VE1:ssa syntyy lantaa noin 4 275 m3 ja VE2:ssa noin 5 400 m3 vuodessa. Jos kaikki lanta hyödynnetään peltoviljelyssä, levitysalaa tarvitaan VE1:ssa 1 018 ha ja VE2:ssa 1 286 ha.

Ympäristövaikutuksia syntyy erityisesti lannanlevityksestä ja ilmapäästöistä

Yhteysviranomainen katsoo perustellussa päätelmässä, että hankkeen merkittäviä ympäristövaikutuksia ovat vaikutukset pohja- ja pintavesiin sekä vaikutukset ilmaan ja ilmastoon hajuvaikutukset mukaan lukien. Sen sijaan toiminnan terveys-, pöly- ja meluvaikutukset tai vaikutukset liikennemääriin, maaperään, maisemaan tai kulttuuriympäristöön eivät todennäköisesti muodostu merkittäviksi. Jatkosuunnittelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon Suutarlan keskiaikainen kylätontti, joka on paikallisesti merkittävä rakennetun ympäristön kokonaisuus.

VE2 on eläinmäärältään ja siten myös esimerkiksi ammoniakkipäästö- ja lantamääriltään noin 1,3-kertainen verrattuna VE1:een. Molemmat vaihtoehdot ovat kuitenkin toteuttamiskelpoisia.

Hanke on olemassa olevan maatalouden lisärakentamista, joka voidaan toteuttaa rakennusluvilla ilman suunnittelutarve- tai kaavaratkaisua. Lisäksi hanke edellyttää ympäristölupaa, jossa otetaan huomioon muun muassa YVA-menettelyn sekä siipikarjan kasvatusta koskevat parhaan käyttökelpoisen tekniikan BAT-päätelmät, muun muassa ammoniakkipäästöraja. Hankkeesta vastaava on jo hakenut ympäristölupaa 285 000 broilerin kokoiselle hankkeelle, joka vastaa VE1:ä.

Yhteysviranomainen toteaa, että ympäristölupakäsittelyssä on syytä arvioida erityisesti vesistövaikutusten ja ammoniakkipäästöjen lieventämiskeinojen tarvetta. Vesistövaikutuksiin vaikuttavat ennen kaikkea lannan käsittely- ja hyödyntämistavat. Niihin liittyy epävarmuustekijöitä, koska hankkeessa jatkojalostukseen tai peltolevitykseen toimitettavat lantamäärät sekä lannan toimituskohteet eivät ole vielä selvillä. Ympäristölupamääräyksillä on syytä kieltää lannan levitys ainakin korkean ja arveluttavan korkean fosforiluokan pelloille, kun otetaan huomioon Paimionjoen vesistöalueen ravinnekuormituksen vähentämistavoitteet. Broilerikasvattamoista noin 200 metrin etäisyydellä virtaa Tarvasjoki, joka on Saaristomereen laskevan Paimionjoen suurin sivujoki. Sekä Tarvasjoen että Paimionjoen ekologinen tila on luokassa välttävä. Vesiensuojelun tavoitteena on hyvä tila, mikä edellyttää tehokkaita vesiensuojelutoimenpiteitä valuma-alueella. Paimionjoen-Aurajoen osa-alueella ravinnekuormituksen vähentämistavoitteet vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi ovat Saaristomeren valuma-alueen suurimpia: kokonaisfosforin osalta on yli 50 % ja kokonaistypen osalta 30–50 % vähentämistavoite. Paimionjoen vesistöalueella kokonaisfosforikuormituksesta noin 86 % ja kokonaistyppikuormituksesta noin 66 % on arvioitu tulevan maataloudesta.

Vastaavankokoisille broileritiloille tehtyjen hajumallinnusten perusteella juuri aistittavan hajumäärän on arvioitu leviävän 3 % (263 h) vuoden tunneista keskimäärin VE1:ssa 0,8 km:n ja VE2:ssa 1,2 km:n säteelle broilerikasvattamoista. Tälle säteelle jää hankkeesta vastaavan omien kiinteistöjen lisäksi kaksi vapaa-ajan kiinteistöä ja kaksi muuta maatilaa kuten nykyisinkin. Hajutuntimäärät voivat nykyisestä hieman lisääntyä.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/tiputalonYVA


Lisätietoja:

Anu Lillunen, puh. 0295 023 005

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)