Alueellista tietoa

Uutiset 2022

TE-palveluiden hankinta-asiantuntijat koolla Lappeenrannassa (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen järjestämille TE-palveluiden hankintaosaajien kehittämispäiville 1.–2.2.2023 Lappeenrannan Kehruuhuoneella osallistui yli 60 henkilöä. Osallistujia oli maan kaikkien ELY-keskusten alueilta. Tilaisuus sai hyvää palautetta muun muassa tilaisuuden ohjelmasta ja tiloista. Samalla huomattiin, että kollegojen kohtaamisille kasvokkain on tarvetta – viimeksi kehittämispäiviä on järjestetty lähitilaisuutena ennen koronapandemiaa. Seuraavat kehittämispäivät pidetään toukokuussa, jolloin järjestämisvastuussa on Etelä-Savon ELY-keskus.

Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi tukee hankintatyötä

Nainen puhumassa yleisölle, taustalla diaesitys.Erikoistutkija Tarja Paananen kertoi Kaakkois-Suomen tilannekuvasta ja ennakoinnista hankintojen tukena. Näkökulmana oli erityisesti venäjän hyökkäyssodan vaikutukset Kaakkois-Suomen alueelle.

Sodan vaikutukset näkyvät Kaakossa hyvin monella eri sektorilla. Vaikutukset Kaakkois-Suomessa eivät rajoitu vain matkailu- ja kaupan alaan vaan ulottuvat muun muassa logistiikkaan, rakentamiseen ja maatalouteen. Erityisesti koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi tukee hankintatyötä. Ennakoinnin asiantuntijat tuottavat muun muassa työvoimakoulutuksen tukimateriaalia hankintojen suunnittelun tueksi. Lisäksi hyödynnetään muun muassa alueellisia kehitysnäkymäraportteja ja toimialakartoituksia.

Hankittavat palvelut auttavat ukrainalaisia

Kaakkois-Suomen, Uudenmaan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon ELY-keskusten edustajat kertoivat ukrainalaisille hankittavista palveluista. Tilapäistä suojelua saavia henkilöitä on Suomessa tällä hetkellä noin 48000, joista joulukuun 2022 tilastojen mukaan TE-toimistoon työttömiksi työnhakijoiksi on ilmoittautunut reilut 4400. Alueille hankittuja palveluita ovat muun muassa yksilölliset työnhaun neuvonta- ja ohjauspalvelut, osaamiskartoitukset ja kotoutumiskoulutuksen moduulit. Haasteena palveluiden suunnittelulle on asiakasmäärien ennakointi.

Kaakkois-Suomessa tilapäistä suojelua saaville tarjottavia palveluita ovat muun muassa kotoutumiskoulutukset, omakielinen työhönvalmennus (jossa palvelua saatavilla myös ukrainan kielellä) sekä uusimpana hankintana ukrainan- ja venäjänkieliset työturvallisuus- ja hygieniapassikoulutukset.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen siirtymävaiheessa pyritään välttämään palveluiden katkokset

Yksikön päällikkö Raisa Erma Uudenmaan ELY-keskuksen oikeudellisista palveluista esitteli TE-palvelut 2024 -uudistuksen (TE2024-uudistus) valtakunnallista toimeenpanon tuki- ja ohjausrakennetta ja erityisesti hankinnat-alatyöryhmän työskentelyä. Erma toimii hankinnat-alatyöryhmän puheenjohtajana. Työryhmän tehtävänä on kehittää valtakunnallinen toimintamalli ELY-keskusten ja alueiden kuntien tueksi TE-palveluhankintoihin. Tavoitteena on, että asiakkaiden palveluissa ei tapahdu katkoksia järjestämisvastuun siirtymävaiheessa. Ryhmän tavoitteena on muun muassa luoda ohjeet hankintojen suunnitteluun tuleville vuosille yhteistyössä kuntien kanssa.

Kuntaliiton johtavan lakimiehen Katariina Huikon puheenvuoro keskittyi sopimusten siirtoon ja siihen liittyvään oikeuskäytäntöön. Hän nosti myös esiin huomioita hyvinvointialueuudistuksesta, joita TE2024-uudistuksessa voisi huomioida, nimenomaan TE-palveluiden sopimusten siirtoihin liittyen.

Muutosjohtaja Johanna Ilmoni Lappeenrannan kaupungilta antoi Etelä-Karjalan TE2024-valmistelun tilannekatsauksen. Vaikka Etelä-Karjalassa ei ole kuntakokeiluja, valmistelussa on lähdetty hyvin liikkeelle, ja uudistusta valmistellaan laajalla toimijajoukolla. Johannan puheenvuoro herätti kiinnostusta, ja kunnan edustuksen toivotaan olevan jatkossakin kehittämispäivissä mukana.

Pienryhmissä ja paneelissa keskusteltiin TE2024-uudistuksen vaikutuksista

Pienryhmissä keskusteltiin TE2024-uudistuksesta keskittyen osallistujien ajatuksiin tulevasta uudistuksesta ja siihen, mitä tarpeita heillä hankinta-asiantuntijoina on TE-palvelu-uudistukseen liittyen. Mieliala TE2024-uudistuksen edessä on muun muassa odottava, hämmentynyt ja utelias. Toiveista nousi esiin erityisesti se, että saadaan riittävästi konkreettista tietoa aikaisessa vaiheessa, että voidaan hankintoja suunnitella myös tuleville vuosille.

Esille nousi paitsi tiedon tarve myös huoli palvelussuhteeseen liittyvistä asioista. TE2024-uudistuksessa myös TE-palveluhankinnat siirtyvät kuntiin, mikä tarkoittaa, että osa TE-palveluhankintoja tekevistä asiantuntijoista siirtyy töihin kuntaan. Tämä vaikuttaa muun muassa siihen, miten hankintoja tuleville vuosille valmistellaan ja minkälaisia sopimuksia tehdään. Monia varmasti mietityttää, missä itse työskentelee 1.1.2025 alkaen.

Paneelikeskustelussa muun muassa pyydettiin jokaista panelistia nostamaan esiin kommentti pienryhmien ajatuksista ja kommentoimaan sitä. Tärkeimpinä nostoina pidettiin sitä, että muutokseen suhtaudutaan mahdollisuutena ja pidettiin tärkeänä valtakunnallisen tuen tarvetta. Korostettiin myös sitä, että kaikkien osaamista tarvitaan jatkossakin. Tulee huomioida, että TE-palveluhankkijoilla on laaja-alaista osaamista. Yhteistyö jo valmisteluvaiheessa eri toimijoiden välillä on tärkeää. Pitää huolehtia siitä, että olemassa olevat valtakunnalliset verkostot säilyvät yli muutoksen ja hyviä käytänteitä jaetaan jatkossakin. Verkostojen tärkeyttä korostettiin.   

Paneeliin osallistujat istumassa tuoleilla yleisön edessä.

Paneelissa olivat mukana yksikön päällikkö Raisa Erma Uudenmaan ELY-keskuksesta, kehittämispäällikkö Erja Lindberg Kuntaliitosta, yksikön päällikkö Satu Huikuri Lapin ELY-keskuksesta (työllisyys- ja yrittäjyyspäälliköiden puheenjohtaja vuonna 2023), hankintajohtaja Aki Fihlman Lappeenrannan kaupungilta, ja koulutusasiantuntija Juha-Pekka Kallionemi Satakunnan ELY-keskuksesta. Paneelin juontajana toimi erityisasiantuntija Antti Ronkainen Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Useita järjestelmämuutoksia tulossa tänä vuonna

Kehittämispäivien toisena päivänä kuultiin muun muassa TE-Digi- ja Hanko-hankkeista ja niihin liittyvistä järjestelmämuutoksista, joita tänä vuonna on tulossa useita ja joilla on vaikutusta myös ELY-hankintojen järjestelmäkokonaisuuksiin. Näitä esittelivät KEHA-keskuksesta johtava kehittämisasiantuntija Johanna Hurtig ja IT-erityisasiantuntija Noora Saros.

Nainen puhuu yleisölle mikrofoni kädessä, taustalla diaesityksen kuvaa.Toimitusjohtaja Merru Tuliara Henkilöstöala HELA ry:stä (kuvassa) piti puheenvuoron työllisyys- ja valmennuspalveluiden hankinnoista ja niiden kehittämisestä palveluntuottajien näkökulmasta. Tuliara toi esille HELAn jäsenyrityksiltä saatuja kehittämisideoita. Keskeinen viesti oli se, että markkinoiden rakentaminen ja niiden ylläpitäminen on yhdessä tehtävää pitkäjänteistä tekemistä, joihin molempien tahojen (palvelutuottajien ja hankintojen kilpailuttajien) tulee sitoutua.

Teksti:
Hanna-Riitta Levola, johtava asiantuntija
hanna-riitta.levola(at)ely-keskus.fi

Kuvat: Hanna Levola ja Mikko Hannula