Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Taiteen ja kulttuurin kehittämishankkeita kunnissa ja alueilla tuetaan avustuksella (Kainuun ELY-keskus)

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian (2009) mukaan vuoteen 2020 mennessä kulttuuria koskevat asiat ovat tulleet osaksi alueellista ja muuta yhteiskunnan kehittämistä, kulttuuripalvelut ovat tasa-arvoisesti kaikkien saatavissa ja saavutettavissa, taidelaitosten kehittämistoiminta on aktiivista, eri väestöryhmien osallisuus ja harrastusmahdollisuudet toteutuvat ja kansalaiset osallistuvat aktiivisesti kulttuurielämään.

Näitä tavoitteita edistääkseen opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset taiteen ja kulttuurin kehittämishankkeisiin kunnissa ja alueilla. Hankkeiden tavoitteena on edistää taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta ja poistaa niihin osallistumiseen liittyviä alueellisia, sosiaalisia ja taloudellisia esteitä. Rahoitettavien hankkeiden tulee kohdistua uusiin tapoihin järjestää ja tuottaa taide- ja kulttuuripalveluja ja kulttuuritoimintaa sekä lisätä ihmisten osallisuutta kulttuuriin.

Haku kohdistuu seuraaviin teemoihin:

? Hankkeet, joilla parannetaan asukkaiden mahdollisuutta osallistua taide- ja kulttuuripalveluiden sekä -toimintojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja käyttämiseen esimerkiksi alueellisesta, ja asukkaiden taloudellisesta tai sosiaalisesta näkökulmasta.

Hankkeiden toiminta voi kohdistua uusiin tapoihin tuottaa taide- ja kulttuuripalveluita ja järjestää kulttuuritoimintaa ja näin parantaa kulttuurin käyttöä, saatavuutta ja saavutettavuutta. Hankkeissa on tarpeen ottaa huomioon asukkaiden ja käyttäjien näkökulma ja heidän osallistumismahdollisuuksien parantaminen mm. eri toimijoiden välisiä kumppanuuksia ja yhteistyötä kehittämällä.

Tavoitteena on erityisesti ulottaa palvelutarjontaa ja omaehtoista kulttuuritoimintaa sellaisiin kohderyhmiin, jotka käyttävät taide- ja kulttuuripalveluita muita vähemmän tai ovat muutoin kulttuuritoiminnan ulottumattomissa. Mahdollisia hankkeita ovat esimerkiksi erilaiset kulttuuripassi tai -setelikokeilut, yhteisötaidetyyppinen toiminta tai muut tavat aktivoida palveluiden käyttöä ja kulttuuritoimintaa. Kohderyhmät voivat valikoitua esimerkiksi sosiaalisin, taloudellisin tai alueellisin perustein (ml. kaupunkien tai kuntien erilaiset asuinalueet lähiöistä kyliin). Hankkeet voivat kohdistua myös uusiin tapoihin selvittää palveluiden käyttäjien tarpeita sekä sitä miksi palveluita ei käytetä tai jäädään muutoin kulttuuritoiminnan ulkopuolelle.

? Hankkeet, joilla kehitetään seudullisia, alueellisia, poikkihallinnollisia tai muita yhteistyöratkaisuja taide- ja kulttuuripalveluiden tuottamiseen ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen.

Taide- ja kulttuuripalveluiden järjestämiseen kohdistuu erilaisia taloudellisia ja hallinnollisia paineita. Tavoitteena on löytää tapoja, joilla taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuus ja saavutettavuus voidaan turvata muuttuvassa kuntarakenteessa. Palveluiden organisoimistavat voivat liittyä esimerkiksi kuntien välisen tai poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistamiseen tai yhteistyön lisäämiseen muiden yhteisöjen kanssa sekä kumppanuuksien, yhteissuunnittelun ja kiertävien palveluiden lisäämiseen ja niiden toteuttamistapojen kehittämiseen. Hankkeissa tulee etsiä ratkaisuja kuntien, seutujen ja alueiden sekä muiden toimijoiden työnjakoon palveluiden järjestämisessä sekä ottaa asukkaat mukaan ratkaisuja kehitettäessä. Hankkeilla voidaan edistää kunnan eri sektoreiden ja kuntien hallintorajat ylittävää yhteistyötä.

Määrärahalla voidaan myös rahoittaa KUULTO-hankkeen (www.jyu.fi/kuulto) toimintakokeilun tavoitteiden mukaisia toimintamalleja kuntiin, jotka käyttävät yleisen kulttuuritoiminnan tuottamiseen vähän resursseja. Päätavoitteena on levittää KUULTO-hankkeen tavoitteiden mukaista toimintaa sellaisille seuduille tai alueille, joilla sitä ei vielä ole.

Lisäksi voidaan rahoittaa valtakunnallisia tai muita kuntien kulttuuritoiminnan kehittämiseen liittyviä selvitys-, arviointi- ja kehittämishankkeita.

Valtionavustuksen hakijoina voivat olla kunnat, alueelliset toimijat, tutkijayhteisöt ja muut yhteisöt, kuten esimerkiksi kansalaisjärjestöt tai yksityiset toimijat sekä muut kuntien kulttuuritoimintaa kehittävät toimijat.

Hankkeiden arvioinnissa ja avustuspäätöksiä tehtäessä painotetaan hankkeiden mahdollisuutta muodostua vakiintuneeksi käytännöksi hankekauden jälkeen sekä kykyä tuottaa ns. hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, joita voidaan soveltaa myös muiden kuntien tai toimijoiden toiminnassa tai muilla alueilla.

Lisäksi painotetaan hankkeiden innovatiivisuutta, käyttäjälähtöisyyttä sekä eri hallinnonalojen ja toimijoiden yhteistyötä. Hankkeissa mukana olevien tahojen tulee osoittaa sitoutumisensa hankkeiden toteuttamiseen, esimerkiksi taloudellisesti omarahoitusosuudella.

Valtionavustuksista päätettäessä otetaan huomioon rahoitettavien hankkeiden ja samoja kulttuuripoliittisia tavoitteita edistävän Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishankkeen (KUULTO-hanke) rahoittamien pilottihankkeiden sekä vuonna 2012 kunta- ja aluehallinnon määrärahasta rahoitettujen hankkeiden täydentävyys toistensa kanssa. Lisätietoja KUULTO-hankkeesta: www.jyu.fi/kuulto

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Lomakkeet

Verkkolomakkeet (sähköinen valtionavustuksen haku)

Tulostettavat lomakkeet:

Hakulomake 1 (pdf)
Hakulomake 1 (doc)

Selvityslomake 2 (pdf)
Selvityslomake 2 (doc)

Ohjeet

Valtionavustuslaji on erityisavustus. Hakemuksesta tulee käydä ilmi selkeä hankesuunnitelma ja toteuttamisaikataulu. Hakemukseen tulee liittää kustannusarvio, josta käyvät ilmi hankkeen kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma (myös muut haetut avustukset). Valtionavustus ei voi kattaa hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää, joten rahoitussuunnitelmassa tulee selvittää hankkeen muu rahoitus.

Hakemukseen tulee liittää lomakkeen täyttöohjeessa luetellut liitteet sekä tiedot hakijan toiminnasta, kuten toimintakertomus ja tuloslaskelma.

Erityisavustuksiin liittyvät ehdot ja rajoitukset (pdf)

Hakemus toimitetaan osoitteella:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Hakuajan täyttymiseksi riittää postileiman päiväys.

Lisätietoja:

Kirsi Kaunisharju
Taideyksikkö - Division for Art Policy
Opetus- ja kulttuuriministeriö - Ministry of Education and Culture
PL 29, 00023 Valtioneuvosto - P.O Box 29, FI-00023 Government, Finland
Tel. + 358 (0) 295 3 30144, Mobile + 358 (0)40 352 6590
kirsi.kaunisharju@minedu.fi
www.minedu.fi


Alueellista tietoa