Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Sodankylässä sijaitsevan Sakatin monimetalliesiintymän kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (Lappi)

Lapin ELY-keskus on 7.2.2018 kuuluttanut AA Sakatti Mining Oy:n Sakatin monimetalliesiintymän kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan AA Sakatti Mining Oy:n laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Lapin ELY-keskus toimii YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluu kaksi kuulemisvaihetta. Ensimmäinen kuulemisvaihe keskittyy ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan. Toinen kuulemisvaihe tehdään ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kuulemisvaiheessa kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Lisäksi kuullaan yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. Myös yleisöllä on mahdollisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä arviointiohjelmasta. Ohjeet lausuntojen ja mielipiteiden jättämiseksi ovat Lapin ELY-keskuksen 7.2.2018 julkaistussa AA Sakatti Mining Oy:n kaivoshankkeen ympäristövaikutuksen kuulutuksessa.

Sakatin monimetalliesiintymän kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman yleisötilaisuus pidetään 22.2.2018 Sodankylän kunnan valtuustosalissa klo 17.30 alkaen. Tilaisuus on kaikille avoin.

Hankkeen kuvaus

AA Sakatti Mining Oy (Anglo American Plc:n tytäryhtiö) suunnittelee Sakatin monimetalliesiintymän malmivarojen hyödyntämistä. Hankealue sijaitsee Sodankylän kunnassa noin 15 km kuntakeskuksesta koilliseen Kemijoen vesistöalueeseen kuuluvan Kitisen jokivarressa. Sakatin esiintymä sijoittuu Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle ja soidensuojeluohjelmalla suojellun Viiankiaavan suon länsilaidalle. Pääesiintymä sijaitsee maan alla Natura-alueen alapuolella.

Monimetalliesiintymän nyt tunnetut mineraalivarannot ovat noin 44,4 miljoonaa tonnia. Yhtiön suunnitelmissa on aloittaa malmin louhinta 1,25–1,75 milj. t/v kapasiteetilla, joka takaa kaivoksen elinkaareksi nyt tunnetuilla mineraalivarannoilla yli 20 vuotta. Louhinta tullaan toteuttamaan maanalaisena kaivoksena. Kaivoksen päätuotteena tulevat olemaan kuparirikaste ja nikkelirikaste, joita tuotetaan yhteensä keskimäärin noin 250 000 t/v. Mineraalien rikastus tapahtuu vaahdotusprosessilla kemikaalien avulla. Kaivokselta kuljetetaan rikastetta jatkojalostettavaksi joko Harjavaltaan, Ruotsin Rönnskäriin tai Rotterdamin sataman kautta eteenpäin. Rikasteet kuljetetaan maanteitse Perämeren satamiin tai suoraan asianomaisille sulatoille. Rikastekuljetukset maanteitse voivat suuntautua myös Rovaniemen ja Kemijärven välille junaterminaaliin tai Kemin junaterminaaliin.

Vaihtoehtojen tarkastelu

YVA-menettelyssä tarkastellaan vaihtoehtoja, mukaan lukien niin sanottu nollavaihtoehto eli hanketta ei toteuteta. Vaihtoehtoja on kaivoksen sisäänkäynnille, tehdasalueelle, rikastushiekan sijoittamiselle Kuusivaaran alueelle ja läjitystavalle, sivukivien läjitysalueen sijainnille sekä prosessiveden ottoon ja purkuun joessa Kelukosken ja Matarakosken voimalaitospatojen välillä. Kaivoksen kuivanapitovesien pumppaukseen on neljä mahdollista kohtaa Kitisessä. 110 kV:n voimajohto kaivosalueelle rakennetaan joko Kelukosken tai Matarakosken voimalaitokselta. Uusi silta Kitisen ylitse rakennetaan joko Kelukosken eteläpuolelle tai Sattasen kylän pohjoispuolelle.

Linkit:

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Tiina Kämäräinen, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 407, tiina.kamarainen@ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa