Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Seinäjoen Roveksen asemakaavaan haetaan muutosta liikenteen sujuvuuden ja hulevesien johtamisen parantamiseksi (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus hakee Vaasan hallinto-oikeudelta muutosta Seinäjoen Roveksen alueen kortteleiden 55 ja 56 asemakaavaan.  Kaava-alue sijoittuu Kuortaneentien (vt 18) ja Itäväylän (vt 19) risteysalueen läheisyyteen ja siinä on tehty varauksia mm. paljon tilaa vaativalle vähittäiskaupalle.

ELY-keskus on antanut aiemmin (24.1.2020) samasta kaavasta oikaisukehotuksen, jotta kaavaratkaisu saataisiin täydennettyä mm. pääväyläasetuksen ja maakuntakaavan mukaiseksi, mutta se ei johtanut toivottuun lopputulokseen, kun kaupunki hyväksyi 15.6.2020 asemakaavan vain vähäisin muutoksin.

ELY-keskus on huolissaan kaupan alueen aiheuttamasta liikenteen kasvusta ja ennustetusta Kuortaneentien ruuhkautumisesta iltapäivisin, erityisesti Kivistöntien ja Mäki-Hakolantien risteyksen kiertoliittymän läheisyydessä. ELY-keskus pitää liikenteellisistä syistä välttämättömänä kiertoliittymän korvaamista eritasoliittymällä. Eritasoliittymän rakentaminen olisi pitänyt huomioida vähittäiskaupan suuryksiköiden alueen kaavamääräyksissä siten, että eritasoliittymä tulee olla rakennettuna ennen kaupan alueen liikkeiden avaamista. Seinäjoen läpi kulkee kaksi valtakunnallista pääväylää, vt 19 Itäväyläja vt 18 välillä Seinäjoki–Vaasa, jotka kuuluvat pääväyläasetuksen korkeimpaan palvelutasoluokkaan. Luokan I pääväylillä maantiet tulee suunnitella ja rakentaa niin, että nopeusrajoitus on pääsääntöisesti vähintään 80 km/h ja pitkämatkainen liikenne sujuvaa.   

ELY-keskus on huolissaan myös Kivistöntien ja Mäki-Hakolantien risteysalueelle sekä Kuortaneentien varteen valuvista sade- ja lumensulamisvesistä, jotka aiheuttavat tulvaa ja vahinkoa tien kuivatusrakenteille sekä ongelmia liikenteeseen. Sade- ja sulamisvesiä kertyy risteysalueelle laajalta alueelta, jopa Rekkaväylän eteläpuolelta ja Itäväylältä asti. Roveksen alue on voimakkaasti kasvava kauppa-, työpaikka- ja logistiikka-alue, jossa tulee olemaan paljon asfaltoitua pintaa, missä valumavesiä muodostuu paljon. Vedet imeytyvät huonosti kallioiseen ja saviseen maaperään, joten ne valuvat alueelta Kivistöntien ja Kuortaneentien risteysalueelle. Risteyksen ali vesiä johdetaan Tanelinojaan, joka tulvii helposti. Ilmastomuutoksen myötä sadevesien ja lumen sulamisvesien määrä kasvaa tulevaisuudessa ja siihen tulee varautua. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hulevesiin liittyvät selvitykset ja kaavamääräykset eivät riitä varmistamaan, että Roveksen alueella ja Kuortaneentiellä liikenne sujuu ongelmitta ja että vältytään hulevesien aiheuttamilta vahingoilta.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa Rovekseen erikseen osoitetulle kaupan alueen vyöhykkeelle on osoitettu kaikkiaan 100 000 neliömetrin vähittäiskaupan suuryksiköiden myymälämitoitus. Nyt hyväksytyssä asemakaavassa kahden korttelin alueelle osoitetaan uutta rakentamista yhteensä noin 90 000 neliömetriä, josta 50 000 neliömetriä vähittäiskaupan suuryksiköille. Kaupan enimmäismitoitus ylittyy lähes kolmanneksella, kun huomioidaan maakuntakaavan mukaiselle alueelle jo aiemmin asemakaavoitettu kauppa. ELY-keskus pitää poikkeamaa merkittävänä.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Ylitarkastaja Heikki Joensuu, 0295 027 017
  • Maankäytön asiantuntija Anu Schulte-Tigges, 0295 027 929
  • Johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys, 0295 027 560

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)