Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Saarenjärven ravinteiden keräämisen yhteistyö- ja ylläpitohanke (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ProAgria Länsi-Suomi ry./Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ovat aloittaneet yhteisen SAAVI-hankkeen Salon ja Raaseporin rajalla sijaitsevan Saarenjärven tilan parantamiseksi.

"Kaksivuotisessa SAAVI-hankkeessa tähdätään ravinteiden keräämisen ja kierrättämisen tehostamiseen Saarenjärvellä parantamalla järven kosteikkoluonnetta ravinteiden kerääjänä. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on Saarenjärven tilan parantaminen. Samalla hanke täydentää myös vuosina 2016–2022 toteutettavan valtakunnallisen Freshabit LIFE IP -hankkeen toimenpiteitä ja tavoitteita parantaa Kiskonjoen vaelluskalakantojen ja uhanalaisten simpukoiden tilaa", kertoo Maria Yli-Renko Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

"SAAVI-hankkeessa yhteensovitetaan järvelle kohdistuvia käyttöpaineita siten, että järven kosteikkoluonne ja luonnon monimuotoisuus voidaan turvata ja niitä voidaan lisätä huomioiden samalla alueen käyttö esimerkiksi virkistyskäytössä. Alueelle tuotetaan Maa- ja kotitalousnaisten toimesta toimenpiteitä ohjaava luonnonhoitosuunnitelma, jossa tarkennetaan hoitotoimenpiteitä Kiskonjoen Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti", SAAVI-hanketta vetävä Yli-Renko jatkaa.

Hankkeen aikana käynnistetään käytännön toimenpiteiden toteutus talkoilla ja työnäytöksillä. Hankkeen aikana alueella tehdään esimerkiksi vesikasvillisuuden poistoa, niittomassojen biohiiltämiskokeiluja, lajistoinventointeja ja rantojen kunnostuksia. Lisäksi Saarenjärven lähivaluma-alueelle tehdään kosteikkosuunnitelma sekä etsitään rahoitusmahdollisuuksia kosteikon toteuttamiseen.

"Hanke on hyvin käytännönläheinen ja sitä toteutetaan yhteistyössä paikallisten kanssa. Hankkeessa hyödynnetään Maa-ja kotitalousnaisten Rannat kuntoon -toimintamallia, jonka lähtökohtana on nimenomaisesti se, että rantojen kunnostusta lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa", kertoo Terhi Ajosenpää Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisista. 

SAAVI-hanke on yksi hallituksen vesien- ja merenhoidon kärkihankkeista, joissa edistetään Suomen tavoitetta saavuttaa vesien ja meren hyvä tila. Hankkeissa pyritään erityisesti vähentämään ravinteiden ja haitallisten aineiden päästöjä Itämereen, sisävesiin ja pohjavesiin. Ympäristöministeriö on rahoittanut SAAVI-hanketta 154 000 eurolla. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.

"SAAVI-hanke on hallituksen kärkihanke parhaimmillaan, eli konkreettisia tekoja ja yhteistyötä vesien tilan ja luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Niittomassan biohiiltämiskokeilu tuottaa uutta tietoa kiertotalouden vauhdittamiseksi. Yhteistyö FRESHABIT LIFE IP -hankkeen kanssa on fiksua resurssien käyttöä ja auttaa suojelemaan alueen luontoarvoja", asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kiteyttää.
 

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Maria Yli-Renko,
puh. 029 502 3020, maria.yli-renko@ely-keskus.fi

Maisema- ja ympäristösuunnttelija Terhi Ajosenpää,
puh. 043 825 1221, terhi.ajosenpaa@maajakotitalousnaiset.fi

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus turvaa luonnon monimuotoisuutta Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa kehittämällä luonnonsuojelualueiden verkostoa sekä suojelemalla arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisia eliölajeja. Suojelualueverkostoa täydennetään erityisesti vapaaehtoisuuteen perustuvan METSO-ohjelman avulla. Alueella on merkittäviä perinnebiotooppeja, joiden hoidolla turvataan lajien ja luontotyyppien säilymistä. ELY-keskus vaikuttaa alueiden käyttöön siten, että luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö tulevat turvatuiksi.
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

ProAgria Länsi-Suomi ry on maatalouden, maaseutuyrittämisen, koti- ja kalatalouden sekä maisema- ja ympäristönhoidon neuvonta- ja asiantuntijaorganisaatio, jonka toimialue käsittää Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Sen alaisuudessa toimii Länsi-Suomen maa – ja kotitalousnaiset, jonka Maisemapalvelut edistävät maaseutumaiseman ja maatalouden ympäristön- ja luonnonhoitoa ja kestävää hyödyntämistä.  Maisema-asiantuntijamme toimivat osana valtakunnallista maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijoiden verkostoa.
www.lansi-suomi.maajakotitalousnaiset.fi, www.proagria.fi


Alueellista tietoa