Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Ravinteet kiertoon ja ruovikon leikkuumassat peltoon (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Mynämäellä ja Maskussa leikataan maa-alueilla laajoina kasvustoina kasvavia ruovikoita elokuun aikana. Leikkuut liittyvät vuona 2015 alkaneeseen Ruokopelto-hankkeeseen, jossa testataan leikkuumassan tehoa maanparannusaineena ja viherlannoitteena. Ruokomassan peltoon levitys on monivaikutteinen toimenpide, jolla on hyviä ympäristövaikutuksia niin rantavesistössä kuin pellon puolellakin.

Ruokopelto-hankkeessa testataan peltolevitykseen tarvittavan niitto-, korjuu- ja levitysketjun toimivuutta sekä ruokomassan vaikutusta peltoon. Vuonna 2016 keskitytään erityisesti maalla kasvavien ruovikoiden leikkuuseen. Maalla kasvavat ruovikot sijaitsevat umpeenkasvaneilla merenrantaniityillä tai vesijättömailla. Merenrantaniityt ovat aikaisemmin olleet tärkeitä karjanrehulähteitä koko rannikkoseudulla, ja niitto sekä laidunnus ovat estäneet alueiden umpeenkasvua. Niiton ja laidunnuksen vähenemisen ja vesistöjen rehevöitymisen myötä järviruokokasvustot ovat kuitenkin vallanneet alaa, ja samalla lajisto on yksipuolistunut.

"Toistuvien maaruovikoiden leikkuiden tarkoituksena onkin ennallistaa tällaisia alueita niin, että ruovikon kasvu taantuu ja kasvillisuus vähitellen madaltuu. Lopputuloksena on avoin rantaniitty, mikäli alueen luontaista kasvillisuutta ei ole muutettu esimerkiksi ruoppauksissa syntyneillä läjitysmassoilla.", kertoo Maria Yli-Renko Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Ruovikonleikkuuta rinnekone-kaksoisilppuri -yhdistelmällä Oukkulanlahdella syksyllä 2015.
Kuva: Maria Yli-Renko

Leikkuujäte hyödynnetään peltokäytössä

Ruokopelto-hankkeessa testataan ruokomassan hyötykäyttöä peltojen maanparannusaineena ja viherlannoitteena. Leikkuun yhteydessä ruoko silputaan rinnekone-kaksoissilppuri -yhdistelmällä ja tämä silppu levitetään peltoon. Toimenpiteellä ravinteet saadaan kiertoon, ja ruokosilpun mukana maaperään saadaan lisäksi eloperäistä ainesta.

"Eloperäinen aines on peltomaalle tärkeää, sillä se vaikuttaa maan viljavuuteen. Eloperäisen aineen hajotessa vapautuu ravinteita kasvien käyttöön. Lisäksi eloperäinen aines ja sen hajoamistuotteet parantavat maan rakennetta ja ehkäisevät veden ja ravinteiden huuhtoutumista.", kertoo Yli-Renko

Esittelytilaisuus

Ruokopelto-hanke järjestää maaruovikoiden leikkuun esittelytilaisuuden Mietoistenlahden Natura-alueella elokuun loppupuolella, jolloin tiedotusvälineillä ja yleisöllä on mahdollisuus tutustua ruovikon leikkuuseen ja laitteistoon. Lisäksi tarkoituksena on keskustella Mietoistenlahden Natura-alueesta ja merenrantaniittyjen hoidosta yleisestikin. Tarkka ajankohta riippuu leikkuiden etenemisestä muilla alueilla ja se ilmoitetaan kiinnostuneille myöhemmin. Ilmoittautumiset pe 19.8. mennessä maria.yli-renko@ely-keskus.fi.

Ruo'on leikkuut ovat osa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Baltic Sea Action Groupin JÄRKI-hankeen yhteistyössä toteuttamaa Ruokopelto-ravinnekierrätyshanketta (2015–2017), jota rahoitetaan ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä edistävästä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta (Raki-ohjelma).

Lisätietoja:

Maria Yli-Renko, projektikoordinaattori, Ruokopelto-hanke, Varsinais-Suomen ELY-keskus,
p. 0295 023 020, maria.yli-renko@ely-keskus.fi

www.ymparisto.fi/ruokopelto


Alueellista tietoa