Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Rantarakentamisessa huomioitava saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikat

Kuntien kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksessa on huomioitava erittäin uhanalaisen norpan lisääntymis- ja levähdyspaikat, joiden hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kiellettyä. Lisääntymis- ja levähdyspaikoilla tarkoitetaan poikas- ja makuupesiä sekä karvanvaihdon aikaisia makuukiviä.

Etelä-Savon ELY-keskus järjesti maaliskuussa 2022 Saimaan alueen kuntien maankäytön suunnittelusta ja rakentamisen ohjaamisesta sekä luvituksesta vastaaville viranhaltijoille tilaisuuksia, joissa käsiteltiin saimaannorppakannan nykytilannetta ja uhkatekijöitä.

Tilaisuuksissa keskusteltiin myös kunnilla vuodesta 2017 käytössä olleen rantarakentamista koskevan toimintaohjeen käyttökokemuksista. Samalla ohjeistettiin kuntien uusia viranhaltijoita ohjeen käyttöön. Toimintaohje oli laadittu vuonna 2017 Etelä-Savon ELY-keskuksen sekä Savonlinnan ja Puumalan kuntien edustajien yhteistyönä.

Neljällä paikkakunnalla järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui 27 rakennustarkastajaa ja kaavoittajaa 15:stä kunnasta. Osallistujien mielestä tilaisuus oli hyödyllinen ja antoi valmiuksia käyttää norpan pesätietoaineistoa rakentamisen lupaharkinnassa. Tilaisuudet liittyivät meneillään olevaan EU:n rahoittamaan Yhteinen saimaannorppamme LIFE-hankkeeseen (Our Saimaa Seal LIFE), jossa saimaannorpan suojelutarpeiden huomioon ottamista koskevalla viestinnällä on iso rooli.

Saimaannorpan suojelun ja rantarakentamisen yhteensovittaminen on tärkeää

Rakentaminen vähentää saimaannorpan pesimiseen soveltuvaa rantaviivaa. Lisäksi norppa joutuu pesimään yhä lähempänä ihmistä. Rakennettujen rantojen lähellä pesinnät onnistuvat muita alueita huonommin.

Rantarakentamista ohjataan Saimaalla pääosin kaavoituksella, ja lainvoimaiset yleiskaavat kattavat jo lähes koko Saimaan. Kaavojen päivittämisen yhteydessä saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikat otetaan huomioon esimerkiksi siirtämällä rakentamattomia rakennuspaikkoja saman maanomistajan muille, norpan kannalta vähemmän haitallisille alueille.

Norppa-alueilla rannoille rakennetaan tulevaisuudessakin. Maankäytön suunnittelun ja ohjaamisen lisäksi viestinnällä on siten yhä suurempi rooli. Pesintäalueiden rannoilla asuvien tai lomailevien on tärkeää tiedostaa liikkuvansa norppa-alueella. Jokainen voi omalla käytöksellään vaikuttaa turvaamalla norpalle pesimärauhan ja rauhallisen karvanvaihtoajan.

Norppa kaipaa rauhaa erityisesti pesintäaikana

Vapaa-ajan asuntojen talvikäytön lisääntyminen sekä asuntojen muuttaminen ympärivuotiseen asumiseen lisää ihmisten liikkumista jäällä saimaannorpan pesintäaikaan, jolloin norppa on herkimmillään häiriöille. Talviaikainen, rannan tuntumassa tapahtuva liikkuminen erityisesti moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla, aiheuttaa häiriötä norpan pesinnälle. Karvanvaihtoaika on toukokuussa, jolloin norppa ei ole niin herkkä häiriölle kuin pesimäaikaan, mutta kaipaa kuitenkin rauhaa makaillessaan rantakivillä. Esimerkiksi norpan ohittaminen veneellä liian läheltä, kovalla vauhdilla saa norpan sukeltamaan pois kiveltä. Mikäli rantakivellä makailua häiritään useasti, norpan karvanvaihto hidastuu.

Lue lisää

Rantarakentamisessa huomioitava saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikat (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kaakkois-Suomi), ELY-keskuksen tiedote 17.5.2022 (sttinfo.fi)