Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Pohjois-Savon perinnemaisemien kartoitus jatkuu osana Helmi-elinympäristöohjelmaa (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon perinnemaisemien päivitysinventoinnit aloitettiin kesällä 2019 ja tulevana kesänä Pohjois-Savon ELY-keskuksen inventoijat tekevät maastokartoituksia jälleen ympäri maakuntaa. Inventoinnit ajoittuvat kesä-elokuulle. Aiemmin inventoitujen kohteiden tiedot päivitetään ja lisäksi kartoitetaan uusia kohteita, kuten ympäristösopimuksella hoidettavia perinnebiotooppeja.

Perinnemaisemien inventointi on osa vuonna 2020 käynnistynyttä Helmi-elinympäristöohjelmaa, jota ELY-keskukset toteuttavat. Helmi-ohjelmaan kuuluu myös umpeenkasvaneiden kohteiden kunnostaminen.

Maastokäynnillä selvitetään kohteen tila

ELY-keskuksen inventoija ottaa maanomistajaan yhteyttä ennen maastoinventointia. Maanomistaja tai kohteen hoitaja voi halutessaan tulla mukaan maastokäynnille ja saada samalla tietoa kohteesta, kohteelle soveltuvista hoitomuodoista ja hoidon rahoitusmahdollisuuksista. Inventoijat huomioivat työssään THL:n ohjeet koronavirustartunnan ehkäisemiseksi.

Maastokäynnillä kartoitetaan kohteen puusto, kasvillisuus ja maisemalliset arvot sekä selvitetään maanomistajaa haastattelemalla kohteen historiaa ja annetaan ohjeita kohteen hoitamiseen. Erityisesti mielenkiinnon kohteena on perinnemaisemille tyypillinen, mutta harvinaistunut kasvilajisto. Maanomistajan luvalla arvokkaiksi todettujen perinnemaisemien tiedot ja arvoluokka kirjataan ympäristöhallinnon ja Metsähallituksen yhteiseen paikkatietojärjestelmään. Inventoinnin jälkeen maanomistajalle toimitetaan keskeiset tiedot kohteesta kirjallisesti. Inventointi ei velvoita maanomistajaa hoitamaan kohdetta, vaikkakin hoito on toki erittäin suositeltavaa.

Perinnemaisema ja perinnebiotooppi

Perinnemaisemat voidaan jakaa perinnebiotooppeihin ja rakennettuun perinnemaisemaan. Perinnebiotoopit ovat elinympäristöjä, joiden ominaispiirteet ja lajisto ovat kehittyneet pitkään jatkuneen perinteisen maankäytön, kuten laidunnuksen, niiton tai kaskiviljelyn myötä. Perinnebiotoopit jaetaan puustoisiin ja avoimiin luontotyyppeihin, joista puustoisia ovat metsälaitumet ja hakamaat ja avoimia erilaiset niityt ja kedot. Perinnebiotoopit muodostavat yhdessä niihin liittyvän rakennetun ympäristön, kuten vanhojen rakennusten, raunioiden ja riukuaitojen kanssa laajemman kokonaisuuden, eli perinnemaiseman.

Perinnebiotoopit ovat lajistollisesti rikkaimpia luontotyyppejämme ja tärkeitä monimuotoisuuden säilyttämisessä. Kaikki maamme perinnebiotoopit ovat kuitenkin uhanalaisia. Vuoden 2018 luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa perinnebiotooppien 40 luontotyypistä peräti 38 arvioitiin äärimmäisen uhanalaisiksi ja kaksi erittäin uhanalaisiksi. Lajien uhanalaisuus on uudelleen arvioitu vuonna 2019.  Suomen kaikista uhanalaisista eliölajeista lähes neljännes elää ensisijaisesti perinnebiotoopeilla.

Tietoa arvokkaista kohteista tarvitaan

Perinneympäristöjen harvinaistuessa on tärkeää kerätä tietoa jäljellä olevista arvokkaista kohteista, erityisesti heikentyneistä kohteista, joita olisi mahdollista kunnostaa.

Pohjois-Savon perinnebiotooppityypeistä metsälaitumet ovat yleisimpiä ja hakamaiden ohella ne ovat maakunnan erityisvastuulla. Niityistä kuivia niittyjä, eli ketoja tavataan hyvin vähän. Pohjois-Savosta löytyi 1990-luvun ja 2000-luvun alun inventoinnissa yhteensä 260 perinnebiotooppikohdetta, joista hoidossa oli vuonna 2005 vielä 74 %. Tiedot ovat tämän jälkeen muuttuneet ja hoito on päättynyt monella kohteella.

Mikäli maanomistajilla on vanha niitty, hakamaa tai metsälaidun, joka kaipaisi tarkempaa selvitystä, ELY-keskuksen inventoijat ottavat mielellään vastaan vinkkejä uusista kohteista.

 

Kuvassa hakamaan hoito on loppunut ja kuusen taimet alkavat nousta niittykasvillisuuden joukosta. Kuva: Sanni Virtanen

 

Perinnemaisemat tarvitsevat hoitoa

Perinnemaisemien säilyminen edellyttää oikeanlaista ja jatkuvaa hoitoa. Umpeenkasvaneitakin kohteita voidaan kunnostaa ja monilla niittykasveilla on maaperässä siemenpankki, jonka avulla ne hoidon alkaessa voivat uudelleen levittäytyä.

Perinnemaisemien hoitoon voi saada rahoitusta ympäristösopimusten kautta. Perinnemaiseman voi myös vuokrata laitumeksi tai muulla tavoin hoidettavaksi. Suomessa ympäristösopimuksilla hoidetaan nykyään noin 30 0000 hehtaaria erilaisia niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. Tavoitteena on kasvattaa hoidettua alaa koko Suomessa 60 000 hehtaariin, jotta perinnemaisemien luontotyypeillä ja niille erikoistuneella lajistolla olisi mahdollisuus säilyä.

HELMI-elinympäristöohjelman tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon köyhtyminen ja kunnostaa vuoden 2023 loppuun mennessä 15 000 hehtaaria perinnebiotooppeja. Kunnostettaviksi perinnebiotoopeiksi valitaan arvokkaimmat kohteet nyt käynnissä olevan perinnemaisemakartoituksen perusteella.

 

Lisätietoa allal olevista verkkolinkeistä:

 

Lisätietoja:

Perinnemaisemien inventoija Pohjois-Savossa:

Luonnonsuojeluasiantuntija Sanni Virtanen, Pohjois-Savon ELY-keskus, p. 0295 016 597, sanni.virtanen (at) ely-keskus.fi

Kehittämispäällikkö Kimmo Haapanen, Pohjois-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 780, kimmo.haapanen (at)ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)