Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Pohjois-Karjalassa inventoidaan lettosoita

Lettosoita inventoidaan kuluvana kesänä Pohjois-Karjalan maakunnan alueella. Lettojen inventointihanke on osa ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaa. Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa.

Lettojen inventointihanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus ja maastotöistä vastaa Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Myös Metsähallituksen Luontopalvelut on keskeinen yhteistyötaho. 

Hankkeessa tehdään maastoinventointeja Pohjois-Karjalan letoilla. Tavoitteena on koota tietoa, joka mahdollistaa lettojen esiintymisen, tilan sekä hoito- ja ennallistamistarpeen arvioinnin maakunnan alueella.  Pohjois-Karjalassa kehitetään inventointimenetelmää ja toimintamalleja sovellettavaksi myös muualla Suomessa. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä niiden tahojen kanssa, jotka tuottavat tai tarvitsevat toiminnassaan tietoja lettoesiintymistä. Tavoitteena on lisätä avoimesti saatavissa olevaa luontokohdetietoa.

Letot ovat monimuotoisinta suoluontoa

Letot ovat suoluontotyypeistä rehevimpiä ja harvinaisimpia. Ne ovat myös tärkeä elinympäristö vaateliaalle ja monimuotoiselle lajistolle. Lettoja esiintyy etenkin alueilla, joilla maa- ja kallioperässä on runsaasti kalkkia. Lettoihin liittyy usein myös voimakas pohjavesien vaikutus, joka on luonteenomainen piirre monille Pohjois-Karjalan letoille.

Letot ovat harvinaistuneet erityisesti Etelä-Suomessa, jossa jäljellä olevat esiintymät ovat usein pieniä ja laadultaan heikentyneitä. Pellonraivaus hävitti valtaosan Etelä-Suomen letoista jo ennen 1950-lukua. Sen jälkeen merkittävin muutostekijä on ollut metsäojitus. Ojitukset ja muu maankäyttö lettosuon ulkopuolella voi muuttaa ojittamattomankin leton vesitaloutta ja aiheuttaa kuivahtamista, karuuntumista ja lettolajiston taantumista. Kaikki lettoluontotyypit ovat Etelä-Suomessa äärimmäisen uhanalaisia. Lettojen taantuminen on heikentänyt myös lettolajiston elinvoimaisuutta. Lähes puolet uhanalaisista suolajeista elää ensisijaisesti letoilla. Lettojen turvaamisella on siksi merkittävät monimuotoisuusvaikutukset.

Lettojen tila on heikentynyt, mutta ajantasainen tieto auttaa niiden vaalimisessa

Pohjois-Karjalassakin lettojen tila on voimakkaasti heikentynyt, mutta näitä arvokkaita elinympäristöjä on myös säästetty. Lettosoita on monilla edustavilla suojelualueilla ja myös suojelualueiden ulkopuolella. Suojelualueiden lettoja on inventoitu, mutta tiedon taso etenkin suojelualueiden ulkopuolisten lettojen esiintymien määrästä ja nykytilasta on riittämätön. Tilannetta pyritään parantamaan nyt toteutettavassa inventointihankkeessa.

Tiedon tason parantaminen lettojen esiintymisestä ja tilasta edistää maanomistajien mahdollisuuksia ottaa esiintymät huomioon toiminnassaan. Näiden arvokkaiden elinympäristöjen turvaamiseen on myös hyviä keinoja. Lettoja voidaan turvata Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman eli METSO-ohjelman tai Helmi-elinympäristöohjelman puitteissa, joko vapaaehtoisen suojelun keinoin tai luonnonhoito- tai ennallistamistoimenpiteillä.  

Luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset letot ovat metsälain perusteella turvattavia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Myös monet metsäsertifioinnin kriteereissä ja metsänhoitosuosituksissa mainitut suoluonnon turvaamissuositukset koskevat lettoja.

Helmi-ohjelma

Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-ohjelman toimet tarttuvat Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia.

Lisätietoja lettoinventointihankkeesta

Pohjois-Karjalan maastoinventoinnit:

Luonnonsuojeluasiantuntija Hanna Keski-Karhu, Pohjois-Karjalan ELY-keskus,

puh. 02950 26051, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Suunnittelija Ringa Luostarinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus,

puh. 0295 026 174, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lettohanke:

Vanhempi tutkija Aira Kokko, Suomen ympäristökeskus (SYKE),

puh 0295 251 290, etunimi.sukunimi @ymparisto.fi

Lisätietoja Helmi-ohjelmasta     

https://www.ym.fi/helmi                 

 

Lähdenoro rinneletolla.

Kuvaaja: Hanna Keski-Karhu

(Linkki jpg -kuvaan: /documents/10191/50448/letto+5/c350dd6f-d43e-4b19-8f93-b4042ed3a173?t=1592205295000 )

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)