Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pohjavesialueiden rajauksiin ja luokituksiin liittyvä kuuleminen alkaa (Pohjois-Savo)

Pohjavesialueet luokitellaan uudelleen lakimuutoksen johdosta. Pohjois-Savossa on 166 pohjavesialueluokituksessa olevaa pohjavesialuetta, joista 91:n osalta kuuleminen luokitusmuutoksesta toteutetaan 21.1.2019 alkaen. Muiden Pohjois-Savon pohjavesialueiden osalta kuuleminen ja uusien luokkien päivittäminen tietojärjestelmiin on saatu päätökseen.  Nyt kuulemismenettely alkaa niiden pohjavesialueiden osalta, joiden pääsijaintikunnat ovat Keitele, Kuopio, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Varkaus ja Vesanto. Kuultavana olevista pohjavesialueista osa sijaitsee osin myös Lapinlahden, Pieksämäen, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen puolella.

Rajausmuutoksia esitetään yhteensä neljälle pohjavesialueelle Suonenjoen, Kuopion, Keiteleen ja Tuusniemen kunnissa.

Kerro mielipiteesi 4.3.2019 mennessä

Kuulutus pohjavesialueiden luokituksista on nähtävillä 21.1.2019–4.3.2019 välisenä aikana em. kuntien virallisilla ilmoitustauluilla.

Kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä myös verkko-osoitteessa: www.ely-keskus.fi/pohjois-savo (linkki kohdassa Muuta ajankohtaista). Kuuleminen toteutetaan pohjavesialueiden pääsijaintikunnan aikataulussa, joten ylikunnallisista pohjavesialueista voidaan kuulla eri aikataulussa kuin kunnan muista pohjavesialueista.

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ja mahdollisia lisätietoja kuultavana olevista asioista. Lisätiedot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan kirjallisena viimeistään 4.3.2019 klo 16:15 mennessä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteella Pohjois-Savon ELY-keskus, PL 2000, 70101 Kuopio tai sähköpostilla kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi.

Kuulemisten jälkeen ELY-keskus tekee yhteenvedon saadun palautteen perusteella. ELY-keskus vie pohjavesialueiden uudet luokat ja rajaukset valtakunnalliseen pohjavesitietokantaan, josta ne ovat saatavilla viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä (www.syke.fi/avointieto).

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokituksesta ei tehdä hallintopäätöstä eikä siitä näin ollen voi valittaa. ELY-keskus pyytää suoraan lausunnot eri viranomaistahoilta ja sidosryhmiltä.

Luokittelu perustuu lakiin

Uusi luokitus perustuu muuttuneeseen vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin. Muutoksen myötä kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan uudelleen niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Tavoitteena on mm. pohjavesialueiden määrittäminen yhdenmukaisilla periaatteilla. Rajausmuutoksia toteutetaan jatkossakin tarvittaessa, kun pohjaveden muodostumisesta ja pohjavesialueen rakenteesta on saatu uutta ja tarkempaa tietoa.

Pohjavesialueiden luokitus toteutetaan jatkossa seuraavasti:

• 1-luokka: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
• 2-luokka: muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue
• E-luokka tai E-lisämerkintä: pohjavesialue, jonka pohjavedestä muun lainsäädännön perusteella suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Uudessa luokituksessa otetaan huomioon myös pohjavesistä riippuvaiset ekosysteemit, kuten lähteet. Jos pohjavesialueeseen liittyy merkittävä lain nojalla suojeltu pohjavedestä riippuvainen ekosysteemi, se näkyy pohjavesialueen luokassa E-merkintänä. Nyt kuultavien pohjavesialueiden osalta E-luokkaan esitetään yhteensä 14 pohjavesialuetta. E-luokan osalta esitys luokituksesta perustuu karttatarkasteluihin ja olemassa olevan tiedon hyödyntämiseen, sekä laajaan inventointiin maastossa.

Pohjavesialueiden rajauksiin esitetään muutoksia

Rajausmuutoksia esitetään yhteensä neljälle pohjavesialueelle Keiteleen, Kuopion, Suonenjoen ja Tuusniemen kunnissa.

Rajausmuutokset koskevat pääasiassa sellaisia pohjavesialueita, joilta on saatu tarkempaa tietoa pohjaveden muodostumisesta esimerkiksi geologisen rakennetutkimuksen kautta. Lisäksi pohjavesialueluokituksesta esitetään poistettavaksi pohjavesialueita, jotka eivät sovellu yhdyskunnan vedenhankintaan.

Rajausmuutoksia esitetään seuraaville alueille:

Keitele

Keiteleen kaakkoisosassa sijaitsevalle Viinikkalan pohjavesialueelle esitetään rajausmuutosta. Pohjavesialue laajenee kaakkoon siten, että se kattaa myös uuteen vedenottamokaivoon tulevan pohjaveden muodostumis- ja vaikutusalueen.

(linkki Keiteleen tausta-aineistoihin) ymparisto.fi

Kuopio

Kuopion kaakkoisosassa Litmaniemen lähellä sijaitsevalle Haapokankaan pohjavesialueelle esitetään rajausmuutosta. Alueelta on valmistunut pohjavesialueen rakennetutkimus, jonka perusteella rajausmuutosta esitetään.

Kuopiossa Karttulan suunnalla sijaitsevien Syvänniemen ja Pihkainmäen pohjavesialueet esitetään poistettavaksi pohjavesialueluokituksesta. Alueilta ei ole saatavissa pohjavettä yhdyskunnan vedenhankintaan 100 m3 vuorokaudessa. Pohjois-Savon ELY-keskus katsoo, etteivät alueet pohjaveden määrän osalta sovellu laajamittaisempaan yhdyskuntien vedenhankintaan.

(linkki Kuopion tausta-aineistoihin) ymparisto.fi

Suonenjoki

Suonenjoen eteläpuolen Viipperonharjun pohjavesialueelle (Viipperonharju A) esitetään rajausmuutosta, koska alueelta on saatu uutta ja tarkempaa tietoa pohjaveden muodostumisesta. Alue pienenee pohjoispuolelta ja laajenee itä-länsisuunnassa. Viipperonharju A laajenee etelään.

Suonenjoen Viipperonharju B sekä Hukkasenharjun pohjavesialueet esitetään poistettavaksi pohjavesialueluokituksesta.

(linkki Suonenjoen tausta-aineistoihin) ymparisto.fi

Tuusniemi

Tuusniemen länsipuolella, Kuopion ja Tuusniemen rajalla sijaitsevalle Kiiskiniemenkankaalle esitetään rajausmuutosta.  Kuuleminen pohjavesialueen luokituksesta tehtiin jo viime vuoden puolella. Pohjavesialueen rajaus muuttuu rakennetutkimuksessa saadun tutkimustiedon perusteella kattamaan ne alueet, joilla on vaikutusta Kiiskinemenkankaan pohjaveden muodostumiseen ja vedenlaatuun

(linkki Tuusniemen tausta-aineistoihin) ymparisto.fi

Lisätutkimuksia Siilinjärven pohjavesialueille

Siilinjärven Harjamäki-Kasurilan ja Jälänniemen pohjavesialueiden ehdotettuja rajausmuutoksia ei vuoden 2018 kuulemismenettelyn jälkeen toteutettu. Näille pohjavesialueille suunnitellaan nyt lisätutkimuksia, jotta pohjavesialueiden rajat voidaan määrittää tarkemmin tutkimustietoon perustuen.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
Jaana Rääpysjärvi, puh. 0295 016 520, jaana.raapysjarvi(at)ely-keskus.fi
Jussi Aalto, puh 0295 026 776, jussi.aalto(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa