Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pohjavesialueiden rajaukset ja luokitukset ovat valmistuneet Isojoella, Kauhajoella ja Teuvalla (Pohjalaismaakunnat)

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Isojoki, rajaus- ja luokitusmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia tietoja ajalla 15.1.-15.3.2019, pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kauhajoki, em. tietoja oli mahdollista esittää ajalla 15.2.-29.3.2019 ja pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Teuva em. tietoja oli mahdollista esittää ajalla 28.2.-15.4.2019. Edellä mainittujen kuulemisaikojen jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Isojoella on 19 luokiteltua pohjavesialuetta, joista viisi on vedenhankintaa varten tärkeitä ja 14 muita vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita. Lisäksi viidellä alueella on merkittäviä, muun lainsäädännön nojalla suojeltuja suoraan pohjavedestä riippuvaisia pintavesi- tai maaekosysteemejä, minkä takia ne on luokiteltu E-luokkaan. Isojoen pohjavesialueista suurin osa on pohjois-eteläsuuntaisissa hiekka-soramuodostumissa, jotka osin ovat moreenipeitteisiä. Hyödyntämiskelpoisia pohjavesivaroja on myös savi-silttipeitteisissä hiekka- ja soramuodostumissa Heikkilänjokivarressa, rantakerrostumissa Lauhanvuoren rinteellä ja huuhtoutuneissa moreenimuodostumissa. Luokiteltuja pohjavesialueita on koko kunnan alueella. Isojoen pohjoisosan erityispiirteenä on paineellisen pohjaveden esiintyminen.

Kauhajoella on 28 luokiteltua pohjavesialuetta, joista 22 on vedenhankintaa varten tärkeitä ja kuusi muita vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita. Yhdeksällä alueella on merkittäviä, muun lainsäädännön nojalla suojeltuja suoraan pohjavedestä riippuvaisia pintavesi- tai maaekosysteemejä, minkä takia ne on luokiteltu E-luokkaan. Pinta-alaltaan ja pohjavesivaroiltaan suurimmat alueet sijaitsevat harjukerrostumissa Hyypänjokilaakson tuntumassa ja sen länsipuolella sekä pohjois-eteläsuuntaisessa pitkittäisharjussa Kauhajoen itäosassa. Myös rantakerrostumissa, reunamuodostumissa ja peitteisissä muodostumissa pohjaveden muodostuminen on runsasta. Moreenimuodostumissa sen sijaan pohjaveden muodostuminen on vähäistä. Keltamäen pohjavesialue tullaan kuulemaan uudelleen rakenneselvityshankkeen valmistuttua Kurikan luokituksen ja rajausten yhteydessä.

Teuvalla on 13 luokiteltua pohjavesialuetta, joista 11 on vedenhankintaa varten tärkeitä ja kaksi muita vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita. Lisäksi yhdellä alueella on merkittävä, muun lainsäädännön nojalla suojeltuja suoraan pohjavedestä riippuvainen maaekosysteemi, minkä takia se on luokiteltu E-luokkaan. Teuvan pohjoisosassa Horonkylän ja Jussinmäen pohjavesialueet ovat pinta-alaltaan ja pohjavesivaroiltaan merkittäviä pitkittäisharjuja. Teuvan eteläosan pohjavesialueet puolestaan ovat pääosin pinta-alaltaan ja pohjavesivaroiltaan pitkittäisharjuja pienempiä rantakerrostumia, joissa kuitenkin muodostuu runsaasti hyödyntämiskelpoista pohjavettä. Teuvalla on myös kaksi peitteistä pohjavesimuodostumaa (Itäneva ja Korvenkylä), joissa vettä johtavat hiekka- ja sorakerrokset ovat paksujen tiiviiden maakerrosten peittämiä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on merkinnyt Isojoen kunnan, Kauhajoen kaupungin ja Teuvan kunnan pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. ELY-keskus myös tallentaa rajaus- ja luokitusmuutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan, josta ne ovat saatavilla päivityksen jälkeen (Isojoki kesäkuussa 2019, Kauhajoki ja Teuva joulukuussa 2019):

(www.syke.fi/avointieto ).

Kauhajoen ja Teuvan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset astuvat voimaan 7.6.2019. Isojoen pohjavesialueiden rajaus- ja luokistusmuutokset ovat astuneet voimaan 27.5.2019.

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan hydrogeologisen tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen hydrogeologiseen tietoon perustuen. Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015*. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Lisätietoja:

 


Alueellista tietoa