Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Kokkolassa, Maalahdessa, Närpiössä sekä Ähtärissä on valmistunut (Pohjalaismaakunnat)

Kokkolan, Maalahden, Närpiön sekä Ähtärin pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia tietoja kuntakohtaisten kuulemisten aikana. Kuulemisaikojen jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Kokkolan pohjavesialueet sijaitsevat pääosin kahdella harjujaksolla. Kokkolaan luokiteltiin 12 pohjavesialuetta, joista kahdeksan luokkaan 1 ja neljä luokkaan 2. Kaksi pohjavesialuetta poistettiin luokituksesta ja kaksi uutta pohjavesialuetta luokiteltiin. Merkittävimmät muutokset olivat pohjavesialueiden yhdistämiset. Alueita yhdistettiin, koska ko. pohjavesialueet kuuluvat samaan harjukokonaisuuteen. Yhdistäminen koski neljää kokonaisuutta. Rajausmuutoksia tehtiin usealle pohjavesialueelle. Kokkolan pohjavesialueilla on 16 käytössä olevaa yhdyskuntien pohjavedenottamoa, joista otetaan pohjavettä yhteensä noin 8800 m3/vrk Kokkolan ja lähikuntien tarpeisiin.

Maalahdessa on viisi vedenhankintaa varten tärkeää 1-luokan ja yksi vedenhankintaan soveltuvaa 2-luokan pohjavesialuetta. Kolnebacken harjumuodostuman osa-alueet yhdistettiin yhdeksi pohjavesialueeksi ja rajausmuutoksia tehtiin kolmelle alueelle tarkentavien pohjavesiselvityksien perusteella. Yksi pohjavesialue poistettiin luokituksesta ja yksi pistemäinen pohjavesialue palautettiin luokitukseen 2-luokan alueena sen ominaisantoisuuden vuoksi.

Närpiössä on viisi vedenhankintaa varten tärkeää 1-luokan ja kaksi vedenhankintaan soveltuvaa 2-luokan pohjavesialuetta, sekä yksi tässä luokituksessa poistettu pohjavesialue. Kolmelle alueelle tehtiin teknisiä rajauskorjauksia, ja Kankaanmäen pohjavesimuodostuman osa-alueet yhdistettiin yhdeksi pohjavesialueeksi. Kuulemisessa saadun lisätiedon perusteella aluetta Vitberget ei esitetyn mukaisesti poistettu luokituksesta, vaan se säilyy vedenhankintaa varten tärkeänä pohjavesialueena.

Ähtärissä on kolme vedenhankintaa varten tärkeää 1-luokan ja seitsemän vedenhankintaan soveltuvaa 2-luokan pohjavesialuetta, joista Arpaistenkankaalla ja Torakkakangas A:lla on todettu suoraan pohjavedestä riippuvainen maa- tai pintavesiekosysteemi (luokka E). Tässä luokituksessa poistettiin viisi pohjavesialuetta. Sileäkangas ja Nousunlahti yhdistettiin Sileäkankaan alueeksi ja Liesjärvi ja Könninkangas yhdistettiin Könninkankaan alueeksi. Pohjaveden muodostumisalueiden rajoja yhtenäistettiin vesistöjen rantaviivoihin.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on merkinnyt Kokkolan kaupungin, Maalahden kunnan, Närpiön kaupungin ja Ähtärin kaupungin pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. ELY-keskus myös tallentaa rajaus- ja luokitusmuutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan, josta ne ovat saatavilla päivityksen jälkeen (kesäkuu 2020) (www.syke.fi/avointieto).

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset ovat voimassa Kokkolassa 11.2.2020 alkaen, Maalahdessa ja Närpiössä 13.2.2020 alkaen ja Ähtärissä 10.2.2020 alkaen.

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan hydrogeologisen ja muun olennaisen (esim. vedenhankinta) tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen tietoon perustuen. Pohjavesialueen rajausta tai luokitusta voidaan muuttaa esimerkiksi, mikäli vedenotto alueelta alkaa tai loppuu tai saadaan uutta tietoa alueen hydrogeologiasta tai pohjavedestä riippuvista ekosysteemeistä. Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen.

Lisätietoja:

Tarvittaessa lisätietoja antavat:

  • Ylitarkastaja Anne-Petäjä Ronkainen puh. 029 502 76 (Kokkolan pohjavesialueet),
  • Ylitarkastaja Krister Dalhem puh. 029 502 7671 (Maalahden ja Närpiön pohjavesialueet) ja
  • Pohjavesiasiantuntija Anna Vainio puh. 029 502 7640 (Ähtärin pohjavesialueet).

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)