Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Karijoella on valmistunut (Pohjalaismaakunnat)

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Karijoki, rajaus- ja luokitusmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia tietoja ajalla 15.10.–14.12.2018. Em. kuulemisajan jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Karijoella on 6 pohjavesialuetta, joista neljä luokiteltiin luokkaan 1, yksi luokkaan 1E ja yksi luokkaan 2. Pohjavesialueille ei tehty rajausmuutoksia. Pohjavesialueista kaksi on kallio- tai moreenimäen rinteelle muodostuneita rantakerrostumia. Loput neljä pohjavesialuetta ovat pistemäisiä pohjavesialueita, jotka ovat paksun, tiiviin ja heikosti vettä johtavan maakerroksen alueella olevia vedenottamoita tai tutkittuja vedenottamon paikkoja. Pistemäisiltä pohjavesialueilta saatavan pohjaveden muodostumisaluetta ei tarkoin tunneta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on merkinnyt Karijoen pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. ELY-keskus myös tallentaa rajaus- ja luokitusmuutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan, josta ne ovat saatavilla päivityksen jälkeen (kesäkuu 2019) (www.syke.fi/avointieto).

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset astuvat voimaan 30.1.2019.

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan hydrogeologisen tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen hydrogeologiseen tietoon perustuen. Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015*. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti: 

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin
  •  2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Lisätietoja:


Alueellista tietoa