Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

PK-yritysbarometri, 1/2019 (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj ja Työ- ja elinkeinoministeriö teettävät yhteistyössä pk-yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Se kuvaa kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista ja yritysten liiketoimintaan sekä kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä. Raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, työvoiman saatavuutta ja investointeja sekä rahoitustilannetta.  

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella barometriin vastasi yhteensä 354 yritystä, koko Suomessa 4600 yritystä.

Suhdannenäkymät

Pohjanmaan alueella suhdannenäkymia kuvaava saldoluku on +4, Keski-Pohjanmaalla +9. Luku on hieman alempi kuin viime vuonna. Lähimmän vuoden aikana suhdanteiden odotetaan pysyvän ennallaan 50 prosenttia alueen pk-yrityksistä Pohjanmaalla ja 27 prosenttia odottaa suhdannenäkymien parantuvan. Keski-Pohjanmaalla 56 prosenttia pk-yrityksistä uskoi suhdanteiden pysyvän ennallaan, kun taas 27 prosenttia uskoi parantuvan.

Taulukko. Pk-yritysten suhdannenäkymät oman yrityksen kannalta lähimmän vuoden aikana, %.

  Paranee Pysyy ennallaan Huononee Saldoluku
Pohjanmaa 27 50 23 4
Keski-Pohjanmaa 27 56 17 9
Koko Suomi 29 56 15 14

 

 

 

 

 

 

 

Kasvuhakuisuus ja kansainvälisyys

Kasvuhakuisia pk-yrityksiä on koko maassa 35 prosenttia ja 9 prosenttia on voimakkaasti kasvavia yrityksiä. Kyselyn mukaan 31 prosenttia ennustaa säilyttävänsä asemansa, 21 prosentilla ei ollut kasvutavoitteita ja vain 4 prosenttia kertoi toimintansa loppuvan vuoden aikana. Pohjanmaalla voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus oli hiukan nousussa edelliseen barometriin verrattuna.

Kansainvälisyys on yhä useammalle pk-yritykselle arkipäivää ja kasvua sekä menestystä haetaan ulkomaankaupasta. Jo kansainvälisille markkinoille lähteminen on pienelle yritykselle iso päätös. Viennin osuus kokonaisliikevaihdosta oli Pohjanmaan pk-yrityksissä alle 9 prosenttia 42 prosentilla vastanneista, 28 prosenttia kertoi viennin olevan yli 50 prosenttia ja loput 10-49 prosenttia. Keski-Pohjanmaalla vastaavat luvut olivat alle 9 prosentta 67 prosentilla, 17 prosenttia kertoi, että viennin osuus on yli 50 % tai 10-49 prosenttia.

Pankkitoiminnan tiukka sääntely, ja siitä osittain seurannut yritysten heikentynyt luottokelpoisuus, näkyvät pk-yritysten ulkoisessa rahoituksessa. Barometrin mukaan harvemmalla kuin joka toisella yrityksellä on lainaa pankista tai muusta rahoituslaitoksesta. Ulkoisen rahoituksen käyttö on hieman vähentynyt suhteessa edelliseen barometriin. Rahoituksen ehdoilla ja saatavuudella on suora vaikutus siihen, miten yritykset kykenevät toteuttamaan erilaisia hankkeita. Pankkikeskeisyys on pk-yritysten rahoituksessa edelleen yleistä.

Työllistämisodotukset

Pk-yritysbarometrin vastaajista 37 prosenttia Pohjanmaalla kertoi palkkaavansa lisää työvoimaa, vastaava luku koko Suomessa on 30 prosenttia. Lisäksi 10 prosenttia kertoi hyödyntävänsä kansainvälistä työvoimaa, kun vastaava luku koko Suomessa on 8 prosenttia. Positiivinen suunta näkyy myös Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoista. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Manner-Suomen alhaisin (6,7 %). Marraskuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta nousi Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja koko maassa 1,0 prosenttiyksikköä.

Työvoiman heikko saatavuus on yksi keskeisimpiä tekijöitä, joka estää yrityksiä palkkaamasta lisää henkilökuntaa. Erityisesti voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset ovat törmänneet vaikeuksiin saada työvoimaa. Tilanteen laaja-alaisuudesta kertoo se, että yli puolet kaikista pk-yrityksistä kokee osaavan ja yrityksen tarpeita vastaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan ainakin jossain määrin kasvua. Yritykset turvaavat osaavan työvoiman saantia muun muassa panostamalla henkilöstön osaamiseen sekä hyödyntämällä alihankinta- ja toimittajaverkostoja. Lisäksi uusia työntekijöitä etsitään muun muassa koulutus- ja oppisopimusten hyödyntämisen avulla.

Lisätietoja:

Finnveran aluejohtaja John Erickson, puh. 0400 954 846
Pohjanmaan ELY-keskuksen yritystutkija Henrik Broman, puh. 0295 028 545
Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Hippi Hovi, puh. 050 551 3995
TE-palvelut, johtaja Mika Palosaari, puh. 0295 056 150


Alueellista tietoa