Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Pirkanmaan päästövähennysvauhti ei riitä - monipuoliset ilmastoratkaisut välttämättömiä (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto tiedottavat

Suomen ympäristökeskuksen tuottama tänään julkaistu kasvihuonekaasujen päästölaskelma osoittaa, että päästövähennysvauhti ei riitä. Pirkanmaan kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää tehokkaita lisätoimia yhteiskunnan kaikilla aloilla.

Suomen ympäristökeskuksen valtakunnallisesti kattava laskelma koskee vuosia 2005-2017 ja se mahdollistaa valtakunnallisen vertailun kunta- ja aluetasoilla. Uudessa päästölaskennassa ovat kattavasti mukana kaikki Suomen kasvihuonekaasuinventaarion päästöt, lukuun ottamatta teollisuuden prosessipäästöjä ja maankäyttösektoria.

Kuva 1. Pirkanmaan kasvihuonekaasupäästöjen jakauma vuonna 2017. Päästöt on laskettu Hinku-laskentasääntöjen mukaisesti, ilman tuulivoimakompensaatiota.

Kuva 2. Pirkanmaan yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain vuosina 2005-2017. Päästöt on laskettu Hinku-laskentasääntöjen mukaisesti.            

Pirkanmaalla päästöt ovat laskeneet kymmenessä vuodessa 2007–2017 noin 22 prosenttia. Maakunnan kehitys noudattaa kansallista kehitystä: energiatehokkuuden paraneminen, sähkön- ja lämmöntuotannon siirtymä vähäpäästöisempiin lähteisiin sekä liikenteen polttoaineiden biokomponentin sekoitusvelvoite muodostavat merkittävän osan päästövähenemästä. Väkiluvun kasvu Pirkanmaalla tuo oman haasteensa päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen. Maakunnassa on viime vuosina tapahtunut merkittävää aktivoitumista kuntien sekä Tampereen kaupunkiseudun hiilineutraalisuustyössä, ja tämän työn vaikuttavuutta päästään arvioimaan, kun Suomen ympäristökeskus jatkossa päivittää laskelman vuosittain.

Päästövähennyksissä avainasemassa ovat energia ja yrityksille ja kansalaisille oikeudenmukainen siirtymä
 

Pirkanmaalla tarvitaan lisätoimia päästövähennysten tehostamiseksi eri puolille yhteiskuntaa: esimerkiksi hukkalämmön hyödyntämisessä, hiilinielujen lisäämisessä metsien kasvua parantamalla, omakotitalojen uusiutuvissa energiaratkaisuissa sekä energia- ja materiaalitehokkuuskatselmuksissa on kaikissa vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.

- Maakunnan ilmastotyössä oleellisimpia ratkaisuja ovat energian- ja lämmöntuotannon käyttövoimiin liittyvät uudet ratkaisut, joista paikalliset energiayhtiöt ovatkin hyvin lähteneet toteuttamaan toimenpiteitä. Liikenteen sähköistyminen ja digitalisaatio myös haastavat energiantuotannon: uusiutuviin energialähteisiin, prosessiteollisuuden energiatehokkuuteen sekä sähkön varastointiin liittyvät haasteet ovat esimerkkejä ilmastoratkaisuista, joihin liittyy yritysten kannalta merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia Suomessa ja globaalisti, kertoo johtava asiantuntija Soili Ingelin Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Maakunnassa pidetään tärkeänä sitä, että kaikki toimijat - myös yritykset, oppilaitokset ja kansalaisyhteiskunnan tekijät - saadaan mukaan ilmastotyöhön ja toisaalta varmistetaan oikeudenmukainen siirtymä, jossa ilmastotoimista ei aiheudu kenellekään kohtuutonta rasitusta. 

- Ilmastonmuutos väistämättä muuttaa ympäristöämme ja meille tuttuja toimintatapoja. Voimme Pirkanmaalla olla aktiivisia vaikuttajia tämän muutoksen suunnassa. Ilmastotyön edellyttämillä investoinneilla ja innovaatioilla on positiivinen vaikutus uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja työllisyyden kautta. Voimme tehdä ympäristövastuullisuudesta maakunnan tavaramerkin, kuvaa johtaja Päivi Myllykangas Pirkanmaan liitosta vakavaa tilannetta.

Ilmastohaastetta ratkotaan kunnissa ja alueellisessa yhteistyössä
 

Pirkanmaan päästövähennystavoitteet ovat hallituksen tavoitteita kunnianhimoisempia: koko maakunnan tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Myös suurin osa Pirkanmaan kunnista on sitoutunut tähän ns. HINKU-tavoitteeseen. Maakunnalliset toimijat Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto ovat vastaavasti sitoutuneet tukemaan alueen kuntia päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa sekä tekemään osaltaan tarvittavat, aluetason toimenpiteet.

Pirkanmaalla on myös panostettu vahvan tietopohjan tuottamiseen toimenpiteiden tueksi. Syken nyt tuottamat laskelmat täydentävät aiemmin julkaistuja selvityksiä Pirkanmaan päästötilanteesta ja nyt tuotettu tieto on samansuuntaista kuin myös aiemmat selvitykset ovat osoittaneet. Laskentatietojen avulla kunnat voivat arvioida entistä tarkemmin päästönsä ja kohdentaa toimenpiteitä tehokkaammin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi. Aiemmissa selvityksissä on kuvattu tarkemmin kuntien vahvuuksia ja heikkouksia sekä selvitetty päästökuilua, joka maakunnassa pitäisi vielä kuroa umpeen. Nämä tiedot löytyvät täältä. 

Päästövähennyspolku viitoittaa seuraavia ilmastotoimia 
 

Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi maakunnan päästövähennyspolkua työstetään parhaillaan asiantuntijayhteistyössä. Pääteemoiksi on tunnistettu liikenne, hiilinielujen vahvistaminen, energian tuotanto ja kulutus, päästölaskennan kehittäminen sekä yritykset - esimerkiksi maa- ja metsätalouden tukeminen sekä teollisuuden tukeminen.

Päästövähennyspolulla etenemiseksi maakunnan toimijoiden tueksi laaditaan maakunnallista ilmastotiekarttaa, joka on strateginen ilmastotekojen "työkalupakki". Tiekartassa esitetyt toimenpiteet kohdistetaan päästövähennyspolussa tunnistettuihin merkittävimpiin päästölähteisiin ja asioihin, joissa potentiaali päästövähennyksiin on suurin.  Se sisältää hyviä käytäntöjä, tehokkaiksi tunnistettuja toimenpiteitä vaikuttavuusarvioineen sekä maakuntatason toimia, joilla kuntien ilmastotoimia tuetaan ja täydennetään. Tiekarttaa laaditaan Pirkanmaalla käynnissä olevassa monivuotisessa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeessa (CANEMURE), jossa kannustetaan maakunnan toimijoita käynnistämään ilmastohankkeita ja ottamaan käyttöön ilmastonmuutosta hillitseviä toimintatapoja.  Päästövähennyspolku laaditaan vuoteen 2030 ja tiekartta lyhyen aikavälin toimenpiteille koskee samaa ajanjaksoa.

Lisätiedot:

Linkit päästötietopalveluun, selosteeseen ja ladattaviin aineistoihin:

Päivi Myllykangas, johtaja, innovaatio- ja tulevaisuustyö
Pirkanmaan liitto, puh. 040 743 6417, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi

Soili Ingelin, johtava asiantuntija, ilmasto
Pirkanmaan ELY-keskus, puh. 0295 036 333, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Jyri Seppälä, Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori
Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Johannes Lounasheimo, erityisasiantuntija
Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1963, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)