Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Pirkanmaan ELY-keskus muuttuvassa maailmassa (Pirkanmaa)

Vuosi 2020 jää kaikille mieleen erittäin poikkeuksellisena. Meillä Pirkanmaan ELY-keskuksessa sitä värittivät erityisesti koronan myötä tulleet uudet tehtävät eli yrityksille myönnetyt koronatuet sekä kestävään elvytykseen tähtäävät toimet. Yritystukien lisäksi avustusta kohdennetaan öljylämmityksestä luopumiseksi sekä rahoitusta lisättiin teiden infrastuktuurin korjausvelan pienentämiseen. Näiden myötä ELY-keskuksen rooli valtion aluehallintoviranomaisena korostui.

Vaikka korona toi nopeasti uutta, perustehtävämme säilyivät ennallaan. Palvelemme maakunnan toimijoita ja asukkaita elinkeinojen, liikenteen ja ympäristön asioissa. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen yhteistyötahojen ja yritysten kanssa. Toimialueenamme on yksi maakunta ja 23 kuntaa Kuhmoisten siirryttyä Pirkanmaalle tämän vuoden alusta. Pirkanmaan ELY-keskuksella on myös merkittävä rooli valtakunnallisissa tehtävissä.

Kiitosta asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta

Olemme ELY-keskuksena saaneet asiakastyytyväisyystutkimusta hyviä arvioita. Yhteistyökumppanimme pitävät meitä asiantuntevana, osaavana, helposti lähestyttävänä ja yhteistyötaitoisina. Henkilöstön työtyytyväisyys on parantunut vuosittain ja se on tällä hetkellä erittäin hyvällä tasolla. Näistä lähtökohdista on hyvä ponnistaa kuluvaan vuoteen.

Yrityksille uusia tukimuotoja koronasta selviytymiseen

Tällekin vuodelle näköpiirissä on lukuisia tukimekanismeja yritysten tukemiseen ja koronasta selviytymiseen. Parhaillaan valmistellaan REACT-EU -lisämäärärahojen käyttöä. Määrärahoilla tuetaan mikro- ja pk-yrityksiä uudistumaan ja vahvistumaan erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. 

Pirkanmaan ELY-keskuksen kautta maakuntaan kanavoidaan ennakkotietojen mukaan uutta REACT-EU -yritystukea noin seitsemän miljoonaa euroa vuosille 2021–2023. Lue uutinen REACT-EU -rahoituksesta.

Toinen, huomattavasti mittavampi EU:n elvytyspaketti on RRF eli Suomessa runsaan 2,3 miljardin euron kokoinen Kestävän kasvun ohjelma vuosille 2021-2023. Paketin sisältöteemoissa näkyvät hiilineutraaliuden tavoite ja vihreä siirtymä, Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen, koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminta, kestävä infrastruktuuri ja digitalisaation edistäminen sekä työllisyys ja sote-palveluiden kehittäminen. Pirkanmaan aktiivisia yrityksiä sekä erittäin monipuolista kehittäjä-, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden joukkoa tullaan tarvitsemaan tässäkin. 

Maaseutuohjelman puitteissa lievennetään koronakriisin vaikutuksia elvytystoimilla. Tämän vuoden alusta aloitettiin kahden vuoden siirtymäkausi (2021–2022) EU:n maaseutuohjelmaan. Maaseutuohjelman toimet liittyvät viljelijätukiin, hanke- ja yritysrahoitukseen, maatalouden investointeihin ja nuoren viljelijän aloitustukiin.  Vuonna 2023 alkavan uuden EU:n ohjelmakauden valmistelua tehdään myös parhaillaan.

Työllisyyden kuntakokeilu alkaa maaliskuussa

Pirkanmaalla työllisyyden kuntakokeilu on omaa luokkaansa, kun maakunnan kaikki kunnat ovat mukana kokeilussa Kuhmoista lukuun ottamatta. Maaliskuussa kuntien vastuulle siirtyy merkittävä määrä asiakkaita TE-toimistosta eli ei-ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavat sekä kaikki nuoret ja maahanmuuttajat työttömyysturvan muodosta riippumatta. TE-toimisto profiloituu lähempänä työmarkkinoita olevien asiakkaiden palvelemiseen sekä työnvälityksen tehostamiseen.

Pirkanmaan ELY-keskus on osaltaan mukana laatimassa kuntien, TE-toimiston ja KEHA-keskuksen välistä yhteistyösopimusta, suunnittelemassa ja toimeenpanemassa kuntakokeilun käyttöön palvelu- ja koulutushankintaa sekä valtionosuusrahoitteista työvoimakoulutusta ja osoittamassa kokeilulle määrärahoja mm. palkkatukiin ja aloittavien yrittäjien starttirahoihin.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta ja valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Hallitusohjelman mukaan Suomi puolittaa kotimaan kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005 (12,5 Mt CO2) ja liikennepäästöt tulisi kokonaan poistaa vuoteen 2045 mennessä. Fossiilittoman liikenteen tiekartassa on esitetty keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tiekartta on jaettu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa edistetään päästötöntä liikennettä erilaisin tuin ja kannustimin (0,6 Mt). Toisessa vaiheessa arvioidaan keinoja, joiden vaikutuksista tarvitaan lisää tietoa. Kolmannessa vaiheessa mahdollisia toimenpiteitä ovat fossiilisten polttoaineiden päästökauppa ja tiemaksut, joiden valmistelua jatketaan. Näistä tehdään sitten tarvittaessa päätökset erikseen.

Liikennejärjestelmän kehittämisessä korostuvat yhteistyö eri toimijoiden välillä ja erilaisten toimenpiteiden yhteensovittaminen. Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnittelulla eli Liikenne 12 tavoitellaan pitkäjänteistä, yli hallituskausien jatkuvaa ennakoitavaa toimintaa liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Suunnitelma laaditaan kerrallaan kahdeksitoista vuodeksi. Hallituskausittain suunnitelma päivitetään tarvittavilta osin sekä suunnitellaan seuraavat neljä vuotta eteenpäin.

Kohti kestävää tulevaisuutta

Me ELY-keskuksessa edistämme Pirkanmaan siirtymistä hiilineutraaliin kiertotalousyhteiskuntaan laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Lisäksi myönnämme valtakunnallisesti keskitettynä tehtävänä avustusta, jonka tavoitteena on vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä pientalojen lämmityksessä.

Luonnonsuojelun lisärahoituksen turvin tehostamme metsien ja soiden suojelua METSO-ohjelmalla. Lisäksi olemme käynnistämässä elinympäristöjen tilan parantamisen toimintaohjelman (HELMI) mukaisia kunnostus- ja hoitohankkeita arvokkailla luontokohteilla kuten lintukosteikoilla, perinnebiotoopeilla ja soilla sekä muissa uhanalaisten lajien elinympäristöissä. Toimenpiteitä tehdään yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Vesien hyvän tilan säilyttämiseksi ja saavuttamiseksi edistämme maa- ja metsätalouden vesiensuojelua, rakennettujen vesien monimuotoisuutta sekä vesihuollon riskien hallintaa. Sovitamme yhteen laajassa sidosryhmäyhteistyössä vesistöjen käytön, hoidon ja suojelun tarpeet muuttuvassa ilmastossa.

Tavoitteemme on myös tukea kestävää kaupunkikehitystä. Kehitys kaupunkiseutujen ja maaseudun välillä tulee olla toisiaan tukevaa ja vuorovaikutteista. Kestävä alue- ja yhdyskuntakehitys ja kehittyvät liikennepalvelut ja toimivat yhteydet edistävät ihmisten arjen sujuvuutta ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja mahdollistavat eri alueiden vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntämistä.

Me Pirkanmaan ELY-keskuksessa jatkamme tänäkin vuonna työtämme kestävän tulevaisuuden eteen – ihmisten ja alueiden parhaaksi.

Juha Sammallahti
Ylijohtaja
​​​​​​​Pirkanmaan ELY-keskus

Juha Sammallahti.