Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Pirkanmaalla ennätysmäärä euroja luonnonsuojeluun - uusia luonnonsuojelualueita 540 hehtaaria 

Pirkanmaa sai viime vuonna ennätyspaljon rahoitusta luonnonsuojeluhankkeisiin. Pirkanmaan ELY-keskus lähti mukaan 15,9 miljoonan euron kansainväliseen jokihelmisimpukan suojeluhankkeeseen ja käynnisti Suomen ensimmäisen alueellisen luonnon monimuotoisuusohjelman. 

Pirkanmaalla käynnistyi vuonna 2021 merkittäviä luonnonsuojeluhankkeita. Kansainvälisessä, kuusi vuotta kestävässä jokihelmisimpukan eli raakun Life Revives -suojeluhankkeessa parannetaan raakkujen elinolosuhteita pelkästään Pirkanmaalla 1,8 miljoonan euron rahoituksella, josta 1,1, miljoonaa tulee EU:lta. 

Toinen merkittävä uusi hanke on alueellinen luonnon monimuotoisuusohjelma Pirkanmaan lumo, jossa ELY-keskuksen kumppanina toimii Pirkanmaan liitto. Vuoteen 2030 asti jatkuvassa ohjelmassa tehdään laajaa yhteistyötä maakunnan muiden toimijoiden kanssa. 

”Luonnon monimuotoisuus on ihmisellekin elintärkeää. On hienoa, että Pirkanmaalla saatiin viime vuonna käyntiin isoja hankkeita luonnon suojelemiseksi. Pirkanmaalla on tärkeää elinympäristöä muun muassa erittäin uhanalaiselle raakulle”, toteaa ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Mari Rajala Pirkanmaan ELY-keskuksesta. 

Kansalaishavaintoja ja uusia luonnonsuojelualueita 

Pirkanmaalle perustettiin ja hankittiin viime vuonna noin 540 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita, joista ELY-keskus maksaa suojelukorvauksia ja kauppahintoja noin 3,1 miljoonaa euroa. Elinympäristöjä suojeltiin ja hoidettiin Helmi-ohjelmassa, jossa panostettiin erityisesti puroihin ja lähteisiin sekä ketoihin, niittyihin ja hakamaihin, jotka ovat nykyään äärimmäisen uhanalaisia luontotyyppejä. Tiedonkeruussa kokeiltiin ensimmäistä kertaa lähteiden kansalaishavainnointia, ja havaintoja kertyi yli 200. 

Viime vuonna viimeisteltiin myös kaudelle 2022–2027 vesienhoitosuunnitelmat, jotka tähtäävät pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseen, sekä tulvariskien hallintasuunnitelma. Valtakunnallista vesiensuojelun tehostamisohjelmaa edistettiin erityisesti verkostojen ja avustusten avulla. Eri puolilla Pirkanmaata on avustettu ohjelman myötä kaikkiaan 45 hanketta vuosina 2019–2021.  

Energiamurros on tuonut ELY-keskukselle lisää tehtäviä 

Pyrkimys kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa näkyy ELY-keskuksen tehtävissä monin tavoin. Pirkanmaalla käynnistyi viime vuonna esimerkiksi useita tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä (YVA). ELY-keskus on myös antanut kunnille ja asiantuntijoille tuulivoimahankkeisiin ja lupiin liittyvää tukea ja neuvontaa muun muassa YVA- ja kaava-asioissa. 

“ELY-keskus edistää ratkaisuja, joilla tuetaan kestävää ja vähähiilistä yhteiskuntaa. Teetimme viime vuonna myös laajan energiajärjestelmäselvityksen, joka luo tietopohjaa maakunnan hiilineutraaleille energiaratkaisuille”, Rajala kertoo. 

Selvityksessä kartoitettiin maakunnan energiantuotannon ja -kulutuksen nykytila ja laadittiin skenaarioita, joilla maakunta voisi saavuttaa hiilineutraalin energiajärjestelmän vuonna 2030.  Selvitys auttaa jatkossa laatimaan Pirkanmaan päästövähennyspolkua, jonka tekoa ELY-keskus koordinoi. Pirkanmaan ilmastofoorumissa tehtävä aluetasoinen päästövähennyspolku on Suomen ensimmäinen, ja siinä edistetään ilmastotyötä valituilla sektoreilla yhdessä alueen toimijoiden kanssa. 

Vähähiilinen energia kiinnosti myös kotitalouksia. Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämää avustusta öljylämmityksen vaihtajille on haettu lähes 19 000 suomalaisen pientalon lämmitysremonttiin. Pelkästään Pirkanmaalle avustusta myönnettiin viime vuonna yli 800 kotitaloudelle yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa. 

ELY-keskuksen rooli kiertotaloudessa vahvistui 

Pirkanmaan ELY-keskuksen vankka valtakunnallinen rooli kiertotalouden edistäjänä vahvistui viime vuonna entisestään. 

Jätelain uudistumisen myötä ELY-keskuksen tehtävät jätehuollon tuottajavastuun parissa laajenivat muun muassa kansainvälisen etäkaupan valvontaan. Pirkanmaalla ohjataan ja valvotaan keskitetysti jätehuollon tuottajavastuuta, johon perustuu merkittävä osa koko suomalaista jätehuolto- ja kierrätysjärjestelmää. Jatkossa tuottajavastuu tulee koskemaan yhä useampia pakkaajia sekä useita kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajia. 

ELY-keskukset edistävät omalta osaltaan myös kansallista kiertotalousohjelmaa. Pirkanmaan ELY-keskus käynnisti viime vuonna ohjelmaan liittyvän pilottihankkeen, jossa kehitetään viranomaisten yhteistyötä erityisesti asiakkaiden ja yritysten näkökulmat huomioiden. Tuloksia on tarkoitus hyödyntää koko maassa. 

Lisätietoja 

Johtaja Mari Rajala, puhelin 0295 036 373 

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi