Navigointivalikko
Toimintaympäristön kehittämisavustus - ingressi

Toimintaympäristön kehittämisavustus

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on aikaansaada välittömiä vaikutuksia pk-yritysten toimintaympäristöön tai yritystoiminnan kehittymisedellytyksiin. Avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti hakijan perustoiminnasta erilliseen kehittämishankkeeseen, jolla arvioidaan edistettävän merkittävästi alueen pienten ja keskisuurten yritysten käynnistämistä, kasvua tai kehittämistä.

Avustusta voidaan myöntää

  • yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin,
  • yritysten tarvitsemien palveluiden kehittämiseen,
  • yritysten yhteistyön edistämiseen sekä
  • muihin yritysten toimintaympäristöä ja kehittymisedellytyksiä parantaviin hankkeisiin.

Hyväksyttävät menot

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää sekä kehittämistoimenpiteisiin että investointeihin.

Kehittämistoimenpiteisiin voidaan myöntää avustusta enintään 80 prosenttia avustuksen perusteena olevista menoista.

Avustusta voidaan myöntää seuraaviin kehittämismenoihin:

  • ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuviin menoihin,
  • hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen liittyvien tilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokrista aiheutuviin menoihin,
  • palkkamenoihin,
  • hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen liittyviin aineellisiin ja aineettomiin investointimenoihin sekä
  • välillisiin eli prosenttimääräisinä korvattaviin menoihin, joiden määräksi hyväksytään enintään 24 prosenttia palkkamenoista.

Investointeihin myönnettävä avustus voi kohdistua sekä aineellisiin että aineettomiin investointimenoihin. Aineellisilla investoinneilla tarkoitetaan maa-alueiden, rakennusten, koneiden, laitteiden ja kaluston hankintaa. Aineettomia investointeja ovat puolestaan tekniikan siirtoon liittyvien patenttioikeuksien, käyttölupien, taitotiedon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankinta.

Investointeihin avustusta voidaan myöntää enintään 45 prosenttia avustuksen perusteena olevista menoista.

Avustuksen hakeminen ja maksaminen

Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin, joilta saa lisätietoja hankkeen soveltuvuudesta rahoitukseen sekä tuen hakemiseen ja myöntämisperusteisiin.

Toimintaympäristön kehittämisavustusta koskevat asiat on Pohjois-Suomessa keskitetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen.

Avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. On huomattava, että esimerkiksi hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa koskeva maksu taikka muu hankkeen toteuttamisesta peruuttamattoman tekevä sitoumus merkitsee hankkeen aloittamista. Hankkeen aloittamiseksi ei katsota hankkeen valmisteluun liittyviä toimenpiteitä kuten suunnittelutyötä, lupien hankintaa ja toteutettavuustutkimuksia.

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta haetaan sähköisesti Katso –organisaatiotunnisteella. Hakemus ohjautuu oikeaan ELY-keskukseen hankkeen tietojen perusteella. Huolellisesti täytetty hakemus ja asianmukaiset liitteet mahdollistavat hakemuksen sujuvan ja nopean käsittelyn.

Maksaminen

Myönnetty avustus maksetaan erillisen hakemuksen mukaan hankkeen edistymisen, myöntöpäätöksessä asetettujen ehtojen ja hyväksyttävän selvityksen perusteella.


Alueellista tietoa