Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Perinneympäristöjen kartoitus jatkuu ja kunnostukset käynnistyvät Pirkanmaalla HELMI-elinympäristöohjelmassa (Pirkanmaa)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) jatkaa kesällä 2020 perinneympäristöjen maastokartoituksia, jotka päivittävät ja täydentävät 1990-luvulla toteutettua valtakunnallista perinnemaisemainventointia. Kesien 2017­–2019 aikana on kartoitettu jo noin 170 kohdetta ympäri Pirkanmaata, yhteensä yli 700 hehtaaria. Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus aloittaa keväällä 2020 hoito- ja kunnostussuunnittelun kohteille, joille on ehdotettu kartoitusten perusteella hoitotoimia.

HELMI-elinympäristöohjelma tukee luonnon monimuotoisuutta

Kartoitus, kunnostus ja hoitosuunnittelu toteutetaan osana Ympäristöministeriön rahoittamaa HELMI-elinympäristöohjelmaa.

Ohjelmalla on konkreettisia tavoitteita Suomen luonnon monimuotoisuuden vahvistamisessa. Mukaan on valittu luontomme helmiä: monimuotoisuudelle ja uhanalaiselle eliölajistolle oleellisia elinympäristöjä, joiden säilymistä ja laatua toimilla parannetaan. Samalla turvataan luonnon ekosysteemipalveluita, kuten ruokatuotannolle oleellisten pölyttäjien elinvoimaisuutta.

Perinneympäristöt (perinnebiotoopit, perinnemaisemat) ovat Suomessa kulttuurihistoriallisesti merkittäviä ja eliölajistoltaan rikkaimpia luontotyyppejämme eli tärkeä osa luonnon monimuotoisuutta. Perinneympäristöjä ovat mm. niityt, kedot ja hakamaat. Näiden rikas eliölajisto on muotoutunut perinteisessä maankäytössä, niiton ja laidunnuksen jatkuttua alueella pitkään. Maankäytön muututtua perinneympäristöt ovat huvenneet, ja tällä hetkellä kaikki Suomen 40 perinneympäristön luontotyyppiä ovat erittäin tai äärimmäisen uhanalaisia. Maankäytöstä hyötynyt eliölajistokin on vähentynyt, ja Suomen kaikista uhanalaisista eliölajeista neljännes elää ensisijaisesti näillä uhanalaisilla perinnebiotoopilla.

Jäljellä olevista perinneympäristökohteista halutaan nyt luoda Suomen kattava paikkatietoaineisto.

- Kartoitettujen kohteiden konkreettisilla, jatkuvilla ja alueen erityispiirteet huomioonottavilla hoito- ja kunnostustoimilla on tarkoitus hidastaa perinneympäristöjen häviämistä ja lajiston köyhtymistä. HELMI-elinympäristöohjelman yhtenä valtakunnallisena tavoitteena onkin kunnostaa 15 000 hehtaaria perinneympäristöjä vuoden 2023 loppuun mennessä, kertoo projektisuunnittelija Suvi Järvenpää Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Käytännön toimilla edistetään perinneympäristöjen säilymistä

Kartoituksilla selvitetään aiemmin kartoitettujen kohteiden mahdolliset arvon, hoidon ja rajojen muutokset, sekä aiemmin kartoittamattomia Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito ‑ympäristösopimuksella hoidettavia kohteita. Vuoden 2020 Pirkanmaan kartoitukset toteutetaan kesä–elokuussa.

- Kartoitusten pääsisältö on kasvillisuuden, puuston ja maiseman arviointi sekä huomionarvoisten kasvilajien etsintä. Kohteiden omistajiin tai hoitajiin otetaan yhteyttä ennen maastokäyntiä. Maanomistaja saa kartoituksesta yhteenvedon kartoituksen keskeisistä tuloksista, mutta kartoitus ei velvoita omistajaa kohteen hoitamiseen, eikä kyseessä ole alueiden suojelu, toteaa projektisuunnittelija Tuija Selänpää Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Kunnostus ja hoito suunnitellaan ja käynnistetään vuosien 2020­–2021 aikana. Kohteitten maanomistajiin otetaan yhteyttä kevään ja kesän 2020 aikana, ja he voivat halutessaan kieltäytyä hoitosuunnittelusta. Maanomistaja voi saada hoitoa varten rahoitusta maatalouden ympäristösopimusten kautta, mutta HELMI-elinympäristöohjelmassa kunnostettaviksi alueiksi voidaan valita myös muita kuin ympäristösopimuksen piirissä olevia kohteita. Ensisijaisia kohteita ovat Natura 2000 -verkostoon kuuluvat perinnebiotoopit.

Maanomistaja voi olla myös itse ELY-keskukseen yhteydessä, mikäli tiedossa on aiemmin kartoittamaton tai vaille hoitoa jäänyt perinneympäristö. ELY-keskuksen työntekijät huomioivat myös maastotyössä THL:n ohjeet koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

Hyvin hoidettua, edustavaa hakamaata Nokialla. Kuva: Jukka Mattlar / Pirkanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja:

  • Projektisuunnittelija Suvi Järvenpää, puh. 029 503 6379, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • Projektisuunnittelija Tuija Selänpää, puh.  0295 036 166,etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • Ympäristöasiantuntija Tiina Schultz, puh. 0295 036 382, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)