Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Perinnemaisemien maastokartoituksia jatketaan (Keski-Suomi)


Perinnebiotootteja hoidetaan pääasiassa laiduntamalla. Kuva: Marjaana Hassani, Keski-Suomen ELY-keskus

Perinteisen maatalouden synnyttämät luontotyypit eli niityt, metsälaitumet ja hakamaat ovat käymässä todella vähiin. Keski-Suomen alueella jatketaan tänäkin kesänä pitkäjänteistä työtä maakunnan perinnemaisemien kartoittamiseksi. Kartoitukset ajoittuvat kesä-elokuulle. Keski-Suomen ELY-keskus tekee niitä eri puolilla maakuntaa.

Aiemmin inventoitujen kohteiden mahdolliset arvon ja hoidon muutokset kartoitetaan sekä tarkistetaan niiden laajenemismahdollisuudet. Lisäksi inventoidaan aiemmin inventoimattomia perinnemaisemakohteita, esimerkiksi ympäristösopimuksella hoidettavia kohteita.

ELY-keskuksen inventoija ottaa aina yhteyden maanomistajaan ennen inventointia. Maanomistaja tai kohteen hoitaja voi halutessaan tulla mukaan maastokäynnille ja näin saada samalla tietoa kohteesta, sille soveltuvista hoitomuodoista ja hoidon rahoitusmahdollisuuksista.

Tietoa perinnemaisemien tilasta tarvitaan

Koska perinnemaisemia on säilynyt vain vähän, on tarpeen kartoittaa kaikki jäljellä olevat arvokkaat kohteet, kunnostaa jo umpeenkasvaneita alueita ja palauttaa ne alkuperäiseen käyttöönsä karjan rehuntuotantoon. Maaseudun jatkuvassa rakennemuutoksessa perinnemaisemakohteiden hoitotilanne muuttuu nopeasti ja myös kohteiden inventointitiedot vaativat päivittämistä.

Arvokkaita perinnemaisemia löytyi edellisissä 1990-luvulla tehdyissä inventoinneissa Keski-Suomesta 742 hehtaaria, joista oli tuolloin hoidossa 80 %. 2000-luvulla tehtyjen arvioiden mukaan inventoiduista kohteista enää noin 50 % on ollut hoidossa.

Koko Suomesta arvokkaita perinnemaisemia löytyi 1990-luvun kartoituksissa noin 20 000 hehtaaria. Maatalouden ympäristösopimuksilla hoidetaan nykyään noin 30 000 hehtaaria erilaisia niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. Tavoitteena on kasvattaa hoidettua alaa koko Suomessa 60 000 hehtaariin, jotta perinnemaisemien luontotyypeillä ja niille erikoistuneella lajistolla olisi mahdollisuus säilyä.

Perinnemaisemien säilyminen edellyttää oikeanlaista jatkuvaa hoitoa. Umpeenkasvaneita kohteita voidaan kuitenkin kunnostaa ja monilla niittykasveilla on maaperässä siemenpankki, jonka avulla ne hoidon alkaessa levittäytyvät alueelle uudelleen.

Perinnebiotoopit ja niiden lajisto ovat uhanalaisia

Vuoden 2018 lopulla valmistuneen uusimman luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan perinnebiotooppien uhanalaisuus on entisestään lisääntynyt: kaikki maamme perinnebiotoopit ovat uhanalaisia. Perinnebiotooppien 40:stä luontotyypistä peräti 38 arvioitiin äärimmäisen uhanalaisiksi ja kaksi erittäin uhanalaisiksi. Myös lajien uhanalaisuus on uudelleen arvioitu vuonna 2019. Suomen kaikista uhanalaisista eliölajeista 24 % elää ensisijaisesti perinnebiotoopeilla, ja näillä alueilla elävistä kasvilajeista lähes kolmannes on uhanalaisia tai silmällä pidettäviä.

Maastokäynnillä kartoitetaan kohteen tila

ELY-keskus tekee inventointeja yksityisessä omistuksessa olevilla perinnemaisemakohteilla. Metsähallitus inventoi valtion omistamat kohteet ja jonkin verran yksityisillä suojelualueilla sijaitsevia kohteita.

Maastokäynnillä mm. selvitetään maanomistajaa haastattelemalla kohteen historiaa, annetaan ohjeita kohteen hoitamiseen sekä kartoitetaan kohteen puusto, kasvillisuus sekä maisemalliset arvot. Erityisesti mielenkiinnon kohteena on perinnemaisemille tyypillinen, mutta harvinaistunut kasvilajisto.

Maanomistajan luvalla arvokkaiksi todettujen perinnemaisemien tiedot ja arvoluokka kirjataan ympäristöhallinnon ja Metsähallituksen yhteiseen tietojärjestelmään. Inventoinnin jälkeen maanomistajalle toimitetaan keskeiset tiedot kohteesta kirjallisesti. Inventointi ei velvoita maanomistajaa hoitamaan kohdetta, vaikkakin hoito on toki erittäin suositeltavaa.

Mikäli maanomistajilla on vanha niitty, hakamaa tai metsälaidun, joka kaipaisi tarkempaa selvittelyä, ELY-keskuksen inventoijat ottavat mielellään vastaan vinkkejä uusista kohteista.

Perinnemaisema ja perinnebiotooppi

Perinteisen maatalouden muovaamat laitumet, niityt sekä rakennukset ja rakennelmat muodostavat laajempia perinnemaisemia. Perinnemaisemat voidaan jakaa kahteen pääryhmään rakennettuihin perinnemaisemiin ja perinnebiotooppeihin. Edustavat kohteet ovat näiden kahden tyypin yhdistelmiä.

Rakennettuun perinnemaisemaan kuuluvat historialliset rakennukset ja rakennelmat lähiympäristöineen, kuten esimerkiksi aitat, riihet, myllyt ja heinäladot sekä laidunmaiden riuku- ja kiviaidat. Kaskiviljelyn jälkeensä jättämiä rakenteita ovat kaskirauniot ja nauriskuopat.

Perinnebiotoopit ovat kulttuurivaikutteisia luontotyyppejä, jotka ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa perinteisen maatalouden, niiton ja laidunnuksen myötä. Perinnebiotooppeja ovat metsälaitumet, hakamaat, avoimet niityt ja kedot. Perinnebiotoopeille on kehittynyt pitkään jatkuneen hoidon tuloksena erityislaatuiset ominaispiirteet ja lajisto. Perinnebiotoopit kuuluvat lajistollisesti rikkaimpiin luontotyyppeihimme ja ovat tärkeä osa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Linkit:

Lisätietoja:

Suunnittelija Marjaana Hassani, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0503128579, marjaana.hassani(at)ely-keskus.fi

Ylitarkastaja Liisa Horppila-Jämsä, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 740, liisa.horppila-jamsa(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa