Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pääjärven pintaa lasketaan juoksuttamalla Sahakosken padolla (Häme)

Juoksutuksen tarkoituksena on saada järveen tilaa kevään sulamisvesille ja pelivaraa kevättulvatilanteeseen

Pääjärveä säännöstellään Teuronjoessa olevalla Sahakosken padolla. Mommilanjärveä ja Ansionjärveä säännöstellään Puujoessa, noin 4 km:n päässä Ansionjärven luusuasta sijaitsevalla Vuolteenkosken padolla. Säännöstelyn pääasiallisena tarkoituksena on tulvasuojelu ja virkistyskäyttö. Säännöstelyä pyritään toteuttamaan yhteen sovittaen eri intresien tarpeita, huomioiden mm. kalataloudellinen ja vesiensuojelullinen näkökulma.

Sahakosken ja Vuolteenkosken padon luvanhaltijana toimiin Teuronjoen ja Puujoen yläjuoksun perkausyhtiö. Järvien ja patojen sijainnit näkyvät liitteenä olevalla kartalla.

Säännöstelystä – miksi säännöstellään?

Pääjärven alajuoksun tulvien ehkäisemisen näkökulmasta katsottuna Pääjärven vedenpintaa tulisi alentaa riittävästi lupaehtojen rajoissa ennen kevään tulvia. Tämän ns. kevätkuopan tarkoituksena on tehdä järveen tilaa lumen sulamisvesille. Juoksutusta kannattaa tehdä etupainotteisesti, jotta tulvan aikaan Pääjärven juoksutusta on mahdollista pienentää ja näin helpottaa alajuoksun tulvatilannetta.

Säännöstelyä ohjaa vesilainmukainen lupa, jossa on määritetty tietyt ylä- ja alarajat vedenkorkeuksille sekä ehtoja virtaamille. Säännöstelyluvan haltija noudattaa säännöstelyluvassa annettuja lupaehtoja ja ELY-keskus valvoo lupaehtojen noudattamista. Vesilain mukaista säännöstelylupaa haetaan Aluehallintovirastosta.

Pääjärven ja Mommilanjärven ajankohtaista vedenkorkeustilannetta voi seurata Suomen ympäristökeskuksen vesistöennuste -verkkosivuilla.

 


Kuva 1. Pääjärven, Mommilanjärven, Teuronjoen, Puujoen, Sahakosken padon ja Vuolteenkosken padon sijainti kartalla. Kartan lähde Maanmittauslaitos ja ympäristöhallinnon karttapalvelu Karpalo. Klikkaa kuvaa nähdäksesi suuremman version (pdf, 2,36 Mt).

 

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Milla Torkkel, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 225

Vesitalousasiantuntija Jouni Riihimäki, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 223

 

Tiedotus

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176


Alueellista tietoa